För vem?

Habilitering & Hälsa ger habilitering till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Vi ger också olika former av stöd och kunskap till närstående och andra i personens nätverk.

För att kunna ansöka om habilitering ska man ha någon av följande funktionsnedsättningar:

  • Utvecklingsförsening hos barn
  • Motoriska svårigheter eller rörelsenedsättning hos barn
  • Adhd hos barn, ungdomar och unga vuxna (insatser enbart från Adhd-center)
  • Varaktig rörelsenedsättning hos ungdomar och vuxna
  • Diagnos inom autismspektrumet
  • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • Förvärvad hjärnskada
  • Dövhet eller grav hörselskada hos person som är teckenspråkig
  • Dövblindhet
  • Flerfunktionsnedsättning​

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) regleras vad som räknas som stora och varaktiga funktionsnedsättningar. 

> LSS på Riksdagens webbplats

Närstående och nätverk

Vi ger även olika former av stöd och kunskap till närstående och professionellt nätverk kring personer med dessa funktionsnedsättningar. Vi ska särskilt uppmärksamma barn som anhöriga. 

> Barn som anhöriga

Asylsökande och papperslösa

Enligt lag är landstingen skyldiga att erbjuda vuxna som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Det gäller vård som inte kan vänta. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till fullständig subventionerad vård, regelbunden tandvård samt läkemedel.

> För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden