Om oss på Tolkcentralen

Tolkcentralen för döva-, dövblinda och hörselskadade personer är en verksamhet inom Habilitering & Hjälpmedel vid Stockholms läns landsting. Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till personer med döv och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselskada eller vuxendövhet som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralen erbjuder även tolkstöd, tolkning från/till annat teckenspråk. Tolkstöd kan användas under en övergångsperiod till dess att tolkanvändaren behärskar det svenska teckenspråket.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (t ex sjukvård, socialtjänst och polis. Observera att akuttolkning endast gäller då Tolkcentralen har stängt).

Vardagstolkning
Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. Vardagstolkning innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet som hälso- och sjukvård, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, föräldramöten samt olika föreningslivs- och fritidsverksamheter. 

Tolkcentralen anlitar privata tolkbolag enligt gällande tolkavtal som trädde i kraft 1 november 2015. Tolkarna som anlitas har tystnadsplikt.

Landstingets tolkservice gäller inte till:

  • Tolkning i utbildning vid grundskolor, gymnasieutbildningar, folkhögskolor, högskolor och universitet samt andra utbildningsanordnare med statligt anslag. Detta gäller även för elevärenden till exempel utvecklingssamtal där skolan, enligt skollagen, är betalningsansvarig.
  • Tolkning inom arbetslivet som gäller utförande av arbetet eller kompetenshöjande åtgärder.
  • Tolkservice initierad av annan myndighet eller samhällsorgan som till exempel socialtjänst eller rättsväsendet.

Tolkservice i arbetslivet
Arbetsförmedlingen ger stöd till arbetsgivare som behöver tolkar till utbildning för anställda inom arbetet. Ansökan görs av arbetsgivaren hos den anställdes lokala handläggare på Arbetsförmedlingen.