Välkommen till Tolkcentralen


Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning​ (t ex sjukvård, socialtjänst, polis).​ 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice


Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. 

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning två dagar per vecka. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU TOLK

AKTUELLT

 • 2015-10-02

  TOLKBESTÄLLNINGAR EFTER DEN 1 NOVEMBER 2015

  En upphandling av tolkar har pågått under 2015 och besked väntas om vilka tolkbolag som Tolkcentralen kommer att teckna avtal med och i vilken ordning tolkbolagen har rangordnats. Under förutsättning att upphandlingen inte överklagas kommer det nya avtalet att börja gälla från och med 1/11 2015.Tolkcentralen får inte använda det nya avtalet förrän efter 1/11. För att säkerställa att de som bokat tolkar ska få tolkar under november månad så kommer det pågående tolkavtalet att användas. Det betyder att Tolkcentralen kommer att börja samordna tolkuppdrag som ska utföras i början av november.

 • 2015-10-01

  ENKÄTUNDERSÖKNING

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har för avsikt att göra en enkätundersökning under oktober månad. Företaget IC Quality har fått i uppdrag att utforma enkäten som kommer att skickas ut per brev till ca 250 slumpvis utvalda personer med döv- och dövblindhet. Den som får enkäten uppmanas att besvara frågor som gäller det senast utförda tolkuppdraget under september månad. Tolkcentralen som har uppdraget att förmedla tolkar inom Stockholms läns landsting hoppas att så många som möjligt kommer att besvara enkäten.

 • 2015-09-18

  Ny information om ökade anslag till tolkning

  Tolkcentralen har tidigare infomerat om trenden att antalet tolkbeställningar fortsätter att öka och att den tilldelade budgeten som Tolkcentralen fått inte kommer att räcka. Nu har Tolkcentralen fått ett glädjande besked.

KALENDARIUM

 • 2015-08-11

  Höstens APT på Tolkcentralen

  Tolkcentralen stänger kl 13 18 aug, 15 sep, 13 okt, 10 nov och 8 dec.