Om oss på Taltjänst

Taltjänst tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Stockholms läns landsting. Vi riktar oss till personer med tal-, röst- eller språkskada. Målet är att förbättra livssituationen så mycket som möjligt genom att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra.

Våra målgrupper

Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk, som inte är orsakad av hörselskada

 • Röst: du kan ha svårigheter med din röstkontroll, volymkontroll, röstkvalitét och du kan känna trötthet eller smärta i talorganen. Orsaker kan vara både funktionella och neurologiska sjukdomstillstånd. Du kan exempelvis ha svårt att bilda röst efter exempelvis laryngektomi (bortoperation av struphuvudet, ofta på grund av cancer).

 • Tal: du kan ha ett oartikulerat tal (dysartri) på grund av en neurologiskt betingad störning eller svikt i den muskulära kontrollen av talorganet. Dessa störningar kan vara medfödda eller förvärvade. Många olika diagnoser kan medföra nedsatt talfunktion - exempelvis Cerebral pares (CP), Multipel skleros (MS), Amyotrofisk lateralskleros (ALS), stroke och Parkinsons sjukdom.

Stamning är en typ av talsvårighet vars orsaker inte är helt kända.
Stamning kännetecknas av ofrivilliga upprepningar eller blockering av talet.

 • Språk: du kan ha en nedsatt förmåga att kunna producera eller förstå tal eller skrift. En vanlig språklig funktionsnedsättning är afasi som uppstår vid skada i hjärnans språkcentrum. Vanliga orsaker är stroke, traumatisk hjärnskada eller tumör. Andra språkliga funktionsnedsättningar är dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) eller språkstörning som kan innebära att man har svårt att ta till sig det som sägs eller göra sig förstådd.

Begränsningar

 • Som tillägg till nedsatt tal- eller språkfunktion kan man ha kognitiva svårigheter med exempelvis koncentration, uppmärksamhet och minne. Dessa svårigheter påverkar informationsbearbetningen och därmed kommunikationsförmågan - men vi kan inte ta emot personer med enbart minnesproblematik, som exempelvis kommer vid demens.
 • Vi är inte språktolkar, och tolkar inte andra språk.
 • Vi tar inte emot klienter vars språksvårigheter härleder ur hörselskada.

Tolk i samtal
Det här erbjuder vi

I servicen ingår talstöd, lässtöd och skrivstöd.

 • Vi blir ditt stöd för att kunna kommunicera med omgivningen - vilket kan öka tillgängligheten, delaktigheten och självbestämmandet för dig som använder tjänsten.
 • Vi ger stöd till dig som talar otydligt, har svårt att hitta ord, har svårt att förstå tal och har svårt att läsa eller skriva.
 • Vi utgår ifrån ditt kommunikationssätt och anpassar tolkningen utifrån detta.
 • För att kunna utföra uppdrag lär vi känna våra klienter och deras sätt att kommunicera .
 • Det krävs ingen remiss för att få stöd av Taltjänst.
 • Det är avgiftsfritt att använda sig av Taltjänst.
 • Tolkarna har tystnadsplikt och ska förhålla sig opartiskt.

> Läs mer om våra insatser och se en film om hur arbetet på Taltjänst kan gå till.

Taltjänsttolkarna har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar och svårigheter som rör tal, röst eller språk.

Taltjänsttolkarna följer tolketiska regler, har tystnadsplikt och förhåller sig neutrala och opartiska.

Taltjänst Sverige

För allmän information om Taltjänst i Sverige.

> Taltjänst Sverige