Kommunikation vid tal-, röst- eller språkstörning

Tal-, röst- och språkstörning är ett kommunikationsproblem som kan drabba vem som helst och i livets alla skeden.

En språklig funktionsnedsättning påverkar en stor del av vardagen. Mycket av kommunikationen sker via språket och att ha en nedsättning påverkar förmågan att vara delaktig, ta emot och ge information och fungera socialt.

Vid en medfödd tal-, röst- och språkstörning är det viktigt att tidigt få hjälp, så att barnet får ett språk och hjälp att uttrycka sig. Även vid förvärvad språkstörning är det viktigt att lära sig att hantera svårigheterna och eventuellt träna alternativa sätt att kommunicera.

Kommunikationsstörningar, det vill säga påverkan på tal-, språk- eller röstförmågan, förekommer ofta efter en stroke. Det kan röra sig om allt ifrån en lättare heshet, avvikelser i samtalskontakten, till grav afasi.

Habiliteringens insatser

Habilitering & Hälsas logopeder har kunskaper kring språk- och kommunikationssvårigheter. Logopeden bedömer kommunikation, samspel, språk och tal och kan ge behandling och träning av den språkliga och kommunikativa förmågan. Det kan exempelvis innebära språk- och kommunikationsträning, begreppsträning, oralmotorisk träning eller stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Logopeden provar också ut och följer upp ordinerade hjälpmedel för oralmotorik och kommunikation. Logopeden lär föräldrar och personal hur de på bästa sätt ska träna och stimulera barnets språk- och kommunikationsförmåga i barnets vardag.

Efter en stroke är det viktigt att koppla in logoped för att göra en utredning . Om man tidigt får träffa logoped kan eventuella kommunikationsproblem upptäckas och underlättas innan personen etablerar ett beteende som kan vara svårt att träna bort. Tidig logopedkontakt är också mycket viktigt för information och råd till den drabbade och dess närstående.