Stöd och insatser vid tal-, röst- och språkstörning

Tal-, röst- och språkstörning är ett kommunikationsproblem som kan drabba personer i livets alla skeden.

Att ha en språklig funktionsnedsättning påverkar en stor del av vardagen. Mycket av kommunikationen sker via språket och att ha en nedsättning påverkar förmågan att vara delaktig i samhället, ta emot och ge information och fungera socialt.

Vid en medfödd språkstörning är det viktigt att tidigt få hjälp så att barnet får ett språk och hjälp att uttrycka sig. Även vid förvärvad språkstörning är det viktigt att lära sig att hantera svårigheterna och eventuellt träna alternativa sätt att kommunicera.

Kommunikationsstörningar, det vill säga påverkan på språk-, tal-, eller röstförmågan, förekommer ofta efter en stroke. Det kan röra sig om allt ifrån en lättare heshet, avvikelser i samtalskontakten, till grav afasi.

Habiliteringens insatser

På Habilitering & Hälsa finns logopeder, som har kunskaper kring språk- och kommunikationssvårigheter. Logopeden bedömer personens kommunikation, samspel, språk och tal och kan ge behandling och träning av den språkliga och kommunikativa förmågan. Det kan exempelvis innebära språk- och kommunikationsträning, begreppsträning, oralmotorisk träning eller stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Logopeden kan även prova ut och följa upp ordinerade hjälpmedel för oralmotorik och kommunikation.

Föräldrar, anhöriga och personal behöver veta hur barnet kan tränas och stimuleras i språk- och kommunikationsförmåga i vardagen, exempelvis genom tecken till tal. Detta är en metod där man först introducerar tecken till barnet för att sedan förstärka talet med tecken för att stödja barnets talutveckling.

Efter en stroke är det viktigt att koppla in logoped för att göra en utredning . Om man tidigt får träffa logoped kan eventuella kommunikationsproblem upptäckas och underlättas innan personen etablerar ett beteende som kan vara svårt att träna bort. Tidig logopedkontakt är också mycket viktigt för information och råd till den drabbade och dess närstående.

Verksamheten Taltjänst  erbjuder  hjälp inom fyra områden:

Talstöd: 

Repetition och förtydligande av det som personen med tal-, röst- och språkstörning säger. Taltjänst kan följa med vid till exempel vid ett läkarbesök eller föreningsmöte.

Läs- och skrivstöd:

Hjälpen kan till exempel bestå av att både läsa och skriva brev, fylla i blanketter, läsa in viktiga dokument eller förklara svåra ord.

Telefonstöd:

I form av trepartssamtal. Tolken finns med under telefonsamtal och kan vid behov förtydliga, förmedla direkt det personen med tal-, röst- och språkstörning vill säga till tredje part eller vara anteckningsstöd.

Kognitivt stöd:

Genom bilder, anteckningar och ett anpassad språk, stödjer vi kommunikationen efter personens förutsättningar.

> Taltjänst