Stöd till anhöriga vid tal-, röst- eller språkstörning

Förmågan till kommunikation är mycket viktig för utveckling, förståelse och förmåga att samspela med omvärlden. En tal-, röst- eller språkstörning påverkar därför även de närstående.

När en familjemedlem eller anhörig har en tal-,  röst- eller språkstörning påverkar det omgivningen. Mycket av den sociala kontakten och gemenskapen bygger på språk och samtal och det kan vara frustrerande för den som inte kan meddela sig, men också för omgivningen som inte förstår eller kan tolka uttrycket hos personen med störningen.

Om tal-,  röst- eller språkstörningen är medfödd kan föräldrarna behöva hjälp för att förstå och kommunicera med barnet. Föräldrarna kan också behöva hjälp med att bearbeta sin oro och frågor om barnets framtid.

Om tal-,  röst- eller språkstörningen är förvärvad kan existerande relationer och kontakter försvåras, man kan inte längre prata med sin partner, släkting eller vän. Anhöriga kan uppleva känslor av förlust, frustration, hopp och förtvivlan.


Habiliteringens insatser

En av Habilitering & Hälsas viktigaste uppgifter är att ge information och kunskap till anhöriga om tal-,  röst- eller språkstörning och ge råd om hur personen skadan kan bemötas. Vid behov kan anhöriga få lära sig nya sätt att kommunicera med personen på.

Habilitering & Hälsa ger råd och stöd, exempelvis:  • Information om samhällsstöd
  • Kunskap och information om hur det kan vara att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
  • Rådgivning och samtalsstöd
  • Kris- och samtalsstöd
  • Föräldra- och anhörigutbildning
  • Stöd i samarbete med andra myndigheter
  • Information om intresseorganisationer