Verksamhetsberättelser

Habilitering & Hälsa är verksamma inom hela Stockholms län och vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism och rörelsenedsättning.

Habilitering & Hälsa består av 31 habiliteringscenter samt länsövergripande enheter och är organiserat i fem verksamhetsområden: Norra länet, Stockholm, Södra länet, Autism & adhd, Länscenter.  Ett centralt habiliteringskontor består av Ledning, administrativ enhet, FoUU samt Forum Funktionshinder. Forum Funktionshinder ansvarar för intern och extern information och kommunikation samt driver ett kunskapscenter som är öppet för alla intresserade med rådgivning, bibliotek och utbildning. Direkt under verksamhetschefen finns även habiliteringsläkare, som ska stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättningar, enheten för internethabilitering samt Tolkcentralen.

Målet för habilitering är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.

Under året har arbetet med Framtidens habilitering haft högst prioritet och kommer att fortsätta även 2016. Detta innebär:

  • Fortsatt implementering av habiliteringsprogrammen
  • Utveckling vårdprocesser för insatser till målgruppen inom respektive programområde
  • Genomförande av kompetenskartläggning som ska ligga till grund för en kompetensförsörjningsplan
  • Göra en organisationsöversyn med subspecialiserade team med habiliteringsprogrammen som utgångspunkt

Sammanfattningsvis har vi under året levererat mer än vad vi har haft som krav i vårt avtal. Vi har mött 17 000 patienter som fått olika typer av insatser. Andelen nya patienter är 45 %.  Den största tillströmningen gäller fortsatt personer med diagnos inom autismspektrum, ASD.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.