Vi organiserar om

Kort sammanfattning

Habilitering & Hälsa håller på att omorganisera. Det påverkar flera habiliteringscenter. Några center har slagits ihop, andra har delats. 

Det finns framför allt två orsaker till förändringarna. Dels får habiliteringen allt fler patienter. Dels vill vi skapa specialiserade team för olika funktionsnedsättningar.

Syftet är att alla patienter och deras anhöriga ska möta personal som har fördjupad kunskap om patientens funktionsnedsättning.

Vi ändrar också gränsen mellan habiliteringscenter för barn och för vuxna. Den nya gränsen är 18 år. Tidigare var den 16 år.

Mer information

Habilitering & Hälsa utvecklar verksamheten för att erbjuda patienterna en mer specialiserad, högkvalitativ, jämlik och effektiv vård. Utvecklingsarbetet samlas under namnet Framtidens habilitering.

Sedan några år har Habilitering & Hälsa habiliteringsprogram för de flesta av våra målgrupper. Programmen listar och rangordnar de habiliteringsinsatser vi erbjuder patienter och anhöriga som har kontakt med oss. Syftet med habiliteringsprogrammen är att skapa förutsättningar för en likvärdig vård och att vi erbjuder de insatser som gör mest nytta utifrån patientens behov.

Kunskapsutvecklingen inom funktionshindersområde är omfattande. Det innebär att habiliteringsprogrammen är under kontinuerlig utveckling, vilket ställer höga krav på vår personal att utveckla och tillgodogöra sig ny kunskap. Det finns även önskemål och förväntningar från många patienter och anhöriga att möta personal som har specialiserad kunskap om den funktionsnedsättning som patienten har. För att möta dessa krav och förväntningar hos patienter och personal skapar vi specialiserade team på alla våra habiliteringscenter under 2016. Det kommer att byggas upp team för autism, för intellektuell funktionsnedsättning och för rörelsenedsättning.

Sedan drygt tio år är det allt fler barn och vuxna som får en diagnos inom autismspektrumet. Det innebär att vi tar emot allt fler patienter med dessa diagnoser och att vi utvecklar metoder och kompetenser för att ge insatser till denna grupp.

För att möta det ökade inflödet av patienter och behoven av specialisering anpassar vi vår organisation. Det innebär att några habiliteringscenter slås samman eller delas upp, andra får ett förändrat upptagningsområde. Dessa förändringar kommer att genomföras successivt under 2016-2017. För några habiliteringscenter sker ingen förändring.

Under 2016 ändras också åldersgränsen mellan habiliteringscenter för barn och vuxna ändras. Den går nu vid 18 år istället för vid 16 år som det varit tidigare. Syftet är att habiliteringen ska ha samma åldersgräns som övriga vården och omsorgen. Det underlättar för både patienter, anhöriga, personal och samarbetspartners.

Alla patienter och deras anhöriga som berörs av förändringarna får information från sitt habiliteringscenter.