Om Habilitering & Hälsa

Målet för habilitering är att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapa förutsättningar för större delaktighet i samhällslivet.

Habilitering & Hälsa är verksamma inom hela Stockholms län och vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism och rörelsenedsättning.

Hos oss kan man bland annat få hjälp med att utveckla och bibehålla sin rörlighet och motorik, sin kommunikativa och språkliga förmåga eller sina möjligheter att sköta sitt hem och sin vardag. Vi vänder oss också till föräldrar, andra närstående och det professionella nätverket kring en person med funktionsnedsättning som kan få olika former av stöd och råd.

Basen i vår verksamhet är runt 15 habiliteringscenter som finns över hela länet. Hit kommer personer med bland annat intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos, rörelsenedsättning och flerfunktionshinder. Habiliteringscenter för barn riktar sig till barn till och med 17 år och habiliteringscenter för vuxna för personer som är 18 år och äldre. På centren finns flera olika yrkesgrupper och vid behov samarbetar man med läkare vid sjukhusens kliniker.


Inom Habilitering & Hälsa finns också ett flertal specialiserade verksamheter.
 Se under mottagningar.

> Mottagningar

Organisatoriskt hör Habilitering & Hälsa till Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som samordnar all landstingsdriven vård utanför sjukhusen, exempelvis vårdcentraler, barn- och vuxenpsykiatri och hjälpmedelscentraler.