Vision och värdegrund

Habilitering & Hälsas uppdrag är att ge råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att verka för att kunskapen om funktionshinder ökar i samhället. Vi arbetar för att i samspel med den enskilde och dennes nätverk främja fysiskt och psykiskt välbefinnande samt bästa möjliga funktionsförmåga.
Vi är med och skapar förutsättningar för ökad gemenskap och delaktighet i samhället.

Värdegrund

​Vi arbetar utifrån en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull. Detta synsätt kommer till uttryck genom att:Vi möter människor med respekt och ser till varje persons möjligheter till utveckling.

 

Att möta människor med respekt handlar exempelvis om att respektera varandras olikheter när det gäller åsikter, värderingar och känslor. Inom habiliteringen kan det här innebära att man är uppmärksam på vad som är brukarens och anhörigas vilja, inte talar över huvudet på en annan människa och inte har förutfattade meningar. 

Att se varje persons möjligheter till utveckling inom habiliteringens verksamhet kan innebära att man ser utvecklingspotentialen hos alla personer som kommer till oss och att man visar en tro på personers egna möjligheter. Det kan också betyda att man tar reda på vad utveckling innebär för just den enskilda personen och dennes anhöriga och har förståelse för och kunskap om att utveckling ser olika ut hos olika individer och vid olika tidpunkter.

Vi har ett förhållningssätt som skapar delaktighet utifrån varje persons egna förutsättningar i utformningen av habiliteringen.

 

Delaktighet kan innebära att vara delaktig i planeringen av sin egen habilitering på sina egna villkor. Detta förutsätter att brukaren kan få relevant och anpassad information och ges möjlighet att kommunicera sin ståndpunkt eller sina känslor. 

Vi tar alla ansvar för vårt gemensamma uppdrag. 

Alla som arbetar inom habiliteringens verksamhet har kunskap om vårt uppdrag, våra mål och visioner. Verksamheten utvärderas kontinuerligt. 

Vi delar med oss av våra erfarenheter, lär av varandra och omvärlden.

Vi sprider på olika sätt de erfarenheter vi gör i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete, exempelvis genom seminarier och föredrag, vår verksamhetstidning Habilitering Nu samt vår hemsida. Vi är också omvärldsorienterade i vårt arbete och tar intryck och lärdomar från habiliteringen och närliggande verksamheter i omvärlden.

Vi främjar öppen dialog och nytänkande.

I vår verksamhet är vi öppna för dialog både med brukare och deras anhöriga, men också med samarbetspartners och företrädare från närliggande verksamheter. Vi använder oss så långt som möjligt av evidenssäkrade metoder inom vår verksamhet och tar gärna in nya tankar och idéer för att förbättra och utveckla verksamheten.

Vision

Vi erbjuder en mångfald av insatser


Vi har ett rikt och flexibelt utbud av råd, stöd och behandling som bygger på forskning, beprövad erfarenhet samt individens kunskap och erfarenheter. Insatserna utgår från en helhetssyn på varje persons situation och kan vara tvärprofessionella och omfattande eller avgränsade utifrån ett specifikt behov.

Vi skapar inflytande och delaktighet


Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat.

Vi är tillgängliga och effektiva


Det är enkelt att få kontakt med oss. Vi har ett tydligt erbjudande, är kända och efterfrågade i samhället och samverkar med andra. Våra insatser ger resultat och gör skillnad för individen och nätverket.

Vår kunskap ligger i framkant


Vi är med och skapar framtidens utbud av råd, stöd och behandling. Vi har engagerade medarbetare med breda kunskaper och spetskompetens. Vi leder utvecklingen av ny kunskap, tar tillvara de tekniska framstegen och omsätter det i praktiskt arbete.