Webbkurs för ungdomar med Aspergers syndrom

Med en ny skräddarsydd webbplats och webbkurs hoppas man nå ungdomar med Aspergers syndrom som trots stora behov, ofta väljer bort det vanliga stöd som erbjuds inom habiliteringen. – Vi tror att internethabilitering kan ge goda effekter för ungdomar med Aspergers syndrom och på sikt även för andra målgrupper, säger Gunilla Keith-Bodros, enhetschef på Aspergercenter.

Inom habiliteringen har man länge vetat att ungdomar med Aspergers syndrom inte alltid får det stöd de behöver. Inte bara för att det saknas stöd, utan därför att funktionsnedsättningens natur gör att det kan vara svårt att ta del av det stöd som samhället erbjuder, exempelvis habilitering.

– Vi vet att vi missar många som helt enkelt har svårt att ta sig iväg till habiliteringen på föreläsningar eller grupper, säger Gunilla Keith-Bodros, enhetschef på Aspergercenter. Många kommer istället hit när de blivit lite äldre och fått svåra problem därför att de inte riktigt klarar av att hantera sin funktionsnedsättning eller att förmedla sina behov och sina svårigheter till omgivningen.

Samtidigt vet man att ungdomar med Aspergers syndrom spenderar mycket tid framför datorn. En pedagog på Aspergercenter, Carolina Lindberg, började tidigt fundera kring om man istället skulle kunna nå ungdomarna via Internet.

– Under 2009 genomfördes därför en förstudie för att undersöka om Internet skulle kunna vara en väg att gå och studien visade att det fanns ett stort behov av en webbplats och webbkurs om Aspergers syndrom för ungdomar, säger Gunilla Keith-Bodros.

Inspiration från psykiatrin
Sagt och gjort. Man påbörjade ett arbete med att bygga upp en webbkurs som på ett bra sätt kunde erbjuda habilitering via Internet. En förebild var psykiatri Sydvästs enhet Internetpsykiatri som erbjuder KBT-behandling via nätet.

– Erfarenheterna från psykiatrin är mycket positiva, det har visat sig att den internetbaserade behandlingen har haft minst lika goda effekter som den traditionella. Vi har låtit oss inspireras av det här i arbetet med att utveckla internetbaserad habilitering.

Projektet, som finansieras av Folkhälsoanslaget och Internetfonden, ligger också helt rätt i tiden. I bakgrunden finns ett långsiktigt mål med att erbjuda habilitering via Internet till flera målgrupper och därför kommer man att utveckla fler habiliteringsinsatser i den här formen om projetet blir framgångsrikt.

Projektgruppen består förutom av personal från Aspergercenter även av personal från habiliteringscenter för unga och vuxna samt från ADHD-center.

En positiv självbild
Webbkursen, som snart är klar, kommer att rikta sig till ungdomar mellan 16 och 25 år med Aspergers syndrom.

– Kursen är psykoedukativ, vilket innebär att den syftar till att ge användaren kunskap om sin diagnos och därigenom få verktyg att hantera och förstå sina svårigheter och styrkor.

Målet är att fler unga med Aspergers syndrom ska få ökad kunskap om och förståelse för sin funktionsnedsättning och därmed om sig själva.

– Genom att man förstår varför man har svårigheter med vissa saker, blir man mindre sträng mot sig själv och det påverkar självbilden positivt. En ökad kunskap kan vara till hjälp när man behöver vara tydlig gentemot sin omgivning om sina behov och svårigheter, men också styrkor.

Förhoppningen är också att insatser via nätet kan bli en inkörsport till annat stöd och till andra habiliteringsinsatser.

Webbkursen, som heter ”Koll på Asperger”, är åtta veckor lång och innehåller ett kapitel per vecka. Alla kapitel har samma upplägg och omfång men olika teman, exempelvis Socialt samspel, Beteende och intressen och Theory of mind. Kursen bygger på att man omväxlande läser texter, ser bildspel och tar ställning till påståenden. Allt material kan skrivas ut.

– Varje kapitel innehåller fakta, personliga berättelser och övningar att fylla i. De personliga berättelserna är lite olika och tanken är att man kan välja den personlighetsprofil som påminner mest om en själv.

Under kursens gång har man kontinuerlig kontakt med en handledare, som ger feedback och råd och som man också har möjlighet att ställa frågor till.

– Förhoppningen är att vi ska hitta ett sätt för ungdomen att ha en relation till habiliteringspersonal, en personlig kontakt men via nätet.

Förutom kursen utvecklas också en öppen webbplats med texter om Aspergers syndrom. Intresseanmälan kommer att kunna ske direkt via webbplatsen.

Carolina Lindberg har författat faktainnehåll och texter, som sedan bearbetats av företaget Klarsyn och habiliteringens informationsenhet. Konstnärer som arbetar på den dagliga verksamheten Inuti och som själva har Aspergers syndrom har tagit fram illustrationer till berättelserna. Berättelserna har sedan lästs in av skådespelare. Webbsidans utseende har tagits fram av Klarsyn.

Råd från ungdomar med AS
Under idé- och konceptarbetet har man haft kontakt med elever på Ågesta folkhögskola, som själva har Aspergers syndrom och som har fått påverka innehåll och formspråk. Till projektet är knutet en referensgrupp med representanter från intresseorganisationerna Attention, Autism och Aspergerföreningen och Organiserade Aspergare.

– Det har betytt oerhört mycket för oss att samarbeta med personer som själva har diagnosen. Det gäller att hitta ett snyggt men ändå tydligt formspråk och en ton som passar. Vi har fått mycket synpunkter och inte gjort någonting som inte godkänts av dem.

Hon tycker att det kreativa arbetet gått som en dans, men att det är mer komp licerat med tekniken.

– Vi är ju behandlare inom habiliteringen och har egentligen inga ITtekniska kunskaper. Nu bygger vi kursen som en pilot i en tillfällig teknisk lösning. Men vi deltar också i ett större centralt projekt med bland annat vuxenpsykiatri och BUP för att utveckla en gemensam teknisk plattform för internetbehandling.

I april hoppas man kunna hålla en pilotkurs och då är det åtta ungdomar från Ågesta folkhögskola som ska testa webbkursen.

– Vi räknar med att vara igång på allvar till hösten med webbplats och kursen.

– Om utvärderingen sedan visar att konceptet fungerar, kommer kursen att kunna utgöra en mall för insatser till andra målgrupper, exempelvis för personer med ADHD eller lindrig utvecklingsstörning. Vi hoppas också hitta någon som vill göra en forskningsstudie på resultaten.