Hög tid för utvärdering

I våras tyckte medarbetarna på Center för sinnestimulering – Lagunen och Korallen att det var dags att göra en utvärdering av verksamheten. – Vi får återkoppling i den dagliga verksamheten, men har aldrig tidigare genomfört en systematisk utvärdering. Det är spännande och ger oss förutsättningar att både utveckla verksamheten och visa upp våra goda resultat, säger enhetschef Karin Palmqvist.

För drygt 20 år sedan öppnade Habilitering & Hälsa två center för sinnesstimulering för personer med omfattande funktionsnedsättning; Korallen, för barn 0-12 år, och Lagunen, för ungdomar och vuxna 13-65 år. Karin Palmqvist, enhetschef och Tina Modh, arbetsterapeut, har varit med sedan starten.

– Mycket har hänt sedan vi öppnade, säger Karin Palmqvist. Vi har nog alltid känt att vi drivit en bra verksamhet, med nöjda besökare och medföljare. Men vi har också länge pratat om att mer systematiskt utvärdera verksamheten.

Under senare år har utvecklingen inom habiliteringen inneburit ökade krav på att insatserna inom de olika verksamheterna ska utvärderas. Det är en del i verksamhetsutvecklingen och i evidensbaserad praktik som eftersträvas i habiliteringsprogrammen. Ett sätt att utvärdera insatser är att göra klinikbaserade utvärderingar.

Teoretisk förankring

Karin säger att hon ibland befarat att verksamheten på Lagunen och Korallen betraktas som något slags mysigt flum utan ett djupare syfte. Att då utvärdera verksamheten kan vara ett sätt att definiera vad insatserna har för effekter. 

– Jag har tänkt att vi borde vara tydligare med vår teoretiska förankring, med det mer långtgående syftet att stimulera utveckling, att skapa ett välbefinnande och ett lugn hos våra besökare som sträcker sig längre än bara under själva besöket.

Karin berättar att det exempelvis kan handla om personer som har mycket svårt att somna därför att de inte kan slappna av. Vid besöken kan de få möjlighet till avslappning, något de har nytta av i sitt vardagliga liv. Även motsatsen förekommer – att bli motiverad och stimulerad till aktivitet.

Ett filter

Det finns ett svårforcerat hinder när man vill utvärdera en verksamhet som Lagunen och Korallen.

– De som besöker oss har vanligen stora kognitiva svårigheter och saknar ett verbalt språk och det är svårt att fråga dem om deras upplevelser vid besöket eller om effekterna efter besöket, säger Tina.

Men besökarna kommer ju inte ensamma hit utan har alltid med sig anhöriga eller personliga assistenter.

– När man genomför en utvärdering av besökarnas upplevelser med hjälp av medföljarnas intryck får man acceptera att det blir ett slags filter, men det är ändå bättre än att inte utvärdera verksamheten alls, säger Karin.

Stöd från FoUU-enheten

Karin, Tina och deras kollegor bestämde sig i våras för att genomföra en utvärdering. Man satte ihop ett frågeformulär som skulle delas ut till alla besökare och deras medföljare under en bestämd vecka i oktober. När frågeformuläret skulle formuleras fick de hjälp av Tatja Hirvikoski, chef för FoUU-enheten inom Habilitering & Hälsa.

– Det är inte första gången vi sätter ihop ett frågeformulär, men det här kändes svårare. Tatja kom med förslag på hur vi kunde tänka och hur man formulerar relevanta frågeställningar, berättar Tina. Tack vare det fick vi syn på saker vi inte själva tänkt på.

Verktyg för uppföljning

Man hade också en önskan om att svaren skulle kunna användas vid en uppföljning av effekterna av besöken på Lagunen och Korallen. Därför bestämde man sig för att svaren inte skulle vara anonyma. Formulären skulle innehålla fakta om besökarens namn, ålder, kön och ungefär hur många gånger man besökt verksamheten.

– Självklart innebar det en risk att svaren blir mer positiva, men vi tänker att det mer handlar om en gradskillnad, säger Karin.

Formuläret innehöll påståenden om hur besökaren reagerat under besöket och skulle sedan skattas av medföljaren.

Ett exempel är påståendet ”Besökaren har tagit initiativ till aktivitet…” och svaren ”I mycket mindre grad” längst ned på skalan och ”Mycket mer” högst upp.

– Vi tror att frågeformuläret gör att medföljarna också tänker till kring de olika upplevelserummen på Lagunen och Korallen och kanske också blir mer medvetna om syftet med besöket, säger Tina. Detta är förstås bara till gagn för besökaren.

Positiva resultat

Man fick in 95 besvarade frågeformulär och resultaten visade att medföljarna överlag var mycket positiva till verksamheten och att de observerat goda effekter hos besökarna.

– När vi hade fått in alla svar träffade vi Tatja igen för att utvärdera och kom då överens om att göra vissa förändringar i formuläret till nästa gång,berättar Karin.

Bland annat kommer man att lägga till en fråga som handlar om varför man kommer till Korallen eller Lagunen.

– För att kunna följa upp effekter behöver man också veta hur förväntningarna på besöket ser ut, säger Karin.

Brett användningsområde

Tina menar att frågeformulären har ett brett användningsområde. 

– Materialet ger oss möjlighet att följa upp specifika besökare. Besökens syfte blir tydligare, både för oss och för medföljaren. Eftersom frågeformulären förutsätter reflektion blir de också vägledande. Utvärderingen gör det dessutom möjligt för oss att visa upp vad vi gör och hur nöjda människor är med vår verksamhet. I förlängningen möjliggör utvärderingen en tydligare definition av syftet med insatserna.

– Vi har arbetat mycket med syften och mål för besökarna, men de är svåra att definiera, säger Karin. Om vi kan se att besöken ger en mer långtgående effekt, exempelvis när det gäller bättre sömn och minskad smärta, blir det också lättare att formulera mål.

Gedigen utvärdering

På Lagunen har man sedan tidigare 30 minuters intervjuer med medföljare och har även utvärderat den introduktionsutbildning som erbjuds alla nya besökare.

– Intervjuerna har funnits med som en del av vår journalföring och nu kan vi även lägga resultaten från våra utvärderingar till journalhandlingarna, säger Tina. Sammantaget blir det en ganska gedigen utvärdering av vår verksamhet och ett sätt att utveckla och göra den ännu bättre.

Karin och alla medarbetare vill också formulera ett dokument för verksamheten som innehåller den teoretiska bakgrunden till upplevelserummen och deras olika inriktning. Från början kommer tankarna från Nederländerna och begreppet Snoezelen, där förhållningssätt, motivation samt aktivitet/avslappning finns med som centrala begrepp.

– Jag skulle vilja att vi utvecklade ett mer genomarbetat dokument om vad detta innebär för insatserna och verksamheten på Lagunen och Korallen.

Nya besökare får formulär

I slutet av januari går startskottet för nästa utvärderingsomgång och då med det nya frågeformuläret.

– Den här gången ska vi dela ut formuläret under fyra veckor, säger Karin. Och det är möjligt att vi därefter kommer att utveckla frågeformuläret ytterligare. 

Man har också bestämt att alla nya besökare ska få frågeformuläret. Det möjliggör en utvärdering av effekter för besökarna på längre sikt. En utvärdering kommer också att genomföras med regelbundenhet.