Barnets egen mapp – Undra hälsar på

Det började som en strävan att lyfta frågan om delaktighet till en organisatorisk nivå. Resultatet blev en välkomstmapp för alla barn, 2-11 år, som kommer till habiliteringen. – Mappen kan ses som en länk mellan barnet och habiliteringen, något att föra ett meningsfullt samtal kring, säger psykolog Cecilia Malmström och specialpedagog Christina Adler Carlson på Habiliteringscenter Mörby för barn.

Idéen till att göra en välkomstmapp till alla barn som kommer till habiliteringen föddes vid ett möte mellan Forum funktionshinder och Habiliteringscenter Mörby för barn. 

På många habiliteringscenter arbetar man aktivt med barns delaktighet.

– Vi tog chansen att lyfta delaktighetsfrågan till organisationsnivå och tog kontakt med Katarina Kindwall, informationschef på Habilitering & Hälsa, säger Cecilia Malmström.

Specialpedagog Anne Skaarud på Forum Funktionshinder utsågs till projektledare och man tog in illustratör Jeanette Milde för att bolla idéer. 

Landstingets uppdrag om delaktighet

Bakgrunden är också att alla verksamheter inom Stockholms läns landsting, ska arbeta med att stärka barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Landstinget har en handlingsplan för hur barnkonventionen ska införlivas i verksamheten och därmed förbättra bemötandet av barn, ge tydlig information och öka barnets inflytande och delaktighet i sin behandling.

– Det är egentligen parallella processer och tajmingen gjorde att våra ambitioner och landstingets mål med att öka barns delaktighet sammanföll på ett lyckligt sätt, säger Christina Adler Carlsson. Vi fick gehör för att göra något genomtänkt, men att vi skulle göra en mapp med Undra kom vi fram till senare.

– När vi började diskutera hur ett sådant här material skulle kunna se ut insåg vi att det skulle bli omöjligt att göra något, där alla barn inom habiliteringen skulle känna igen sig, berättar Cecilia. Vi bestämde oss då för att göra en mapp, som varje barn ska få vid sitt första besök och som barnet kan fylla med eget material och därmed göra till sin.

Noggrann förankring

Målet med mappen är att den ska öka barns förförståelse kring habiliteringen och därigenom öka deras möjlighet till delaktighet i planering och insatser.

– Meningen med mappen är att den på något vis ska bli länken mellan barnet och habiliteringen, säger Christina. Materialet är en metod på det sättet. En metod att skapa förutsättningar för barnets delaktighet. 

Under arbetets gång har mappen diskuterats i fokusgrupper, i referensgrupp med de olika yrkesprofessionerna inom habiliteringen samt med föräldrar och barn.

– Det är jätteviktigt att ta in synpunkter från alla som kommer att komma i kontakt med mappen och förhoppningsvis använda den, säger Cecilia. Vi vill att den ska landa rätt. Hittills har vi fått väldigt positiv respons, och det blir intressant att se hur mappen kommer att användas. 

Utvärdering

För att kunna utvärdera mappen kontaktades FoUU-enheten.

– Tillsammans med FoUU-enheten beslutades att mappen ska ges till alla nyremitterade barn 2-11 år under 2015. I mappen kommer det att finnas ett informationsbrev till föräldrarna om habiliteringens ansvar att involvera barn i deras behandling och skapa förutsättningar för delaktighet. 

Föräldrarna kommer att få svara på ett frågeformulär om vad de tycker om mappen.

Även personalen på fyra habiliteringsenheter kommer att delta i en undersökning. Syftet är att försöka ta reda på om mappen har skapat ökade förutsättningar för barnets delaktighet.

– Vi vill att det här ska vara ett levande material som verkligen används och inte blir liggande. Det är lätt att ha ambitionen att skapa delaktighet, men vi hoppas att diskussionerna kring mappen gör delaktigheten praktisk.

FN:s barnkonvention och Stockholms läns landsting

Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting (SLL) ska arbeta med att stärka barnets rättigheter. SLL har en handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i sina verksamheter. 

Handlingsplanen innebär att alla verksamheter inom landstinget ska arbeta för att bli ännu bättre på att bemöta barn, ge information och öka barnens inflytande. Det vill säga Landstingsstyrelsens förvaltning, SL, Färdtjänst, Waxholmsbolaget, Kulturförvaltningen, Locum, Patientnämnden, Folktandvården och hela Hälso- och sjukvården (där Habilitering & Hälsa) ingår. 

Alla medarbetare inom landstinget har ett eget ansvar att lyssna på barn och ungdomar och verka för deras bästa. 

Chefer på alla nivåer och inom samtliga verksamheter ska se till att medarbetarna får kunskap om barnkonventionen. Konventionen ska genomsyra allt från styrdokument till praktisk verksamhet.
Källa: Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Stockholms läns landsting.