Nr 3, 2014

Tema: Evidens i habiliteringsarbetet

Evidensarbetet prioriterad fråga

Evidens har blivit ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvård och därmed även inom Habilitering & Hälsas verksamhet. 

Evidens kommer av det latinska ordet evidentia, som betyder tydlighet. För att garantera bästa möjliga habilitering är det viktigt att det finns evidens, alltså tydlighet kring insatsens effektivitet. Inom många verksamheter pratar vi om evidensbaserad praktik, vilket är ett sätt att förhålla sig till evidens i det kliniska arbetet. Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor när man tar beslut om vilka insatser som ska ges till en patient. Det bygger på kunskaper från forskning och beprövade erfarenheter. Men en central del är också kunskapen och erfarenheten hos personer med funktionsnedsättning, deras närstående och nätverk.

Hur de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms i öppen dialog mellan behandlare och patient, men också av sammanhanget. Hos Habilitering & Hälsa innebär detta exempelvis den lagstiftning som styr vår verksamhet samt av den beställning och det uppdrag vi har.

Inom habiliteringen har vi arbetat systematiskt med att införliva det evidensbaserade arbetssättet i vår verksamhet, bland annat genom habiliteringsprogrammen, som kommer att utgöra en viktig grund för beslut om behandling och insatser. Vi har hittills tagit fram fem evidensrapporter inom olika områden som är kopplade till habiliteringsprogrammen. Vi arbetar också målmedvetet för ökad forskningsanknytning och för kontinuerlig utveckling i verksamheten, bland annat i form av verksamhetsanknutna utvärderingar.

Personalens kompetens är förstås grunden för allt vårt arbete. Därför har vår interna personalutbildning en mycket viktig roll i vårt utvecklingsarbete. Sammantaget skapar vi förutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt och en verksamhet med hög kvalitet och trygghet för patienten.

Ett område där vi fortfarande har utmaningar är patientens aktiva medverkan i utvecklingen. Intresseorganisationerna har till exempel många synpunkter på områden som behöver beforskas.

I detta nummer av tidningen kan du läsa om de olika delar som tillsammans utgör Habilitering & Hälsas evidensarbete. Bland annat intervjuas Tatja Hirvikoski, chef för FoUU-enheten, om sitt uppdrag och sina tankar kring evidensbaserad praktik. I tidningen finns också flera exempel både på forskning och utvärdering som våra medarbetare är involverade i och vad det kan innebära för utvecklingen av habiliteringen.

Carina Hjelm
Verksamhetschef