Hos StoCCK samlas kompetensen

De abstrakta begreppen som kommunikativt och kognitivt stöd blir mer konkreta på Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, StoCKK. Där får besökare stöd, råd och tips, antingen i individuella konsultationer eller genom att besöka centrets öppna visningsmiljöer.

Vi möts i Stadshuset där vyn över Stockholms hustak är snudd på magisk. En blick ut genom fönstret ger ärgade hustak, kyrktorn och blå himmel. Fast det är inte i Stockholms stadshus vi sitter, utan i en av mötesrummen på Rosenlund där StoCKK har sina lokaler.

– Rummet har fått sitt namn eftersom vi kan se Stockholms stadshus från fönstret, berättar Carola Klint Edlund, arbetsterapeut och en av tjugotre anställda på StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd.

Verksamheten drog igång i februari 2013 genom en sammanslagning av fem enheter som alla arbetade med kommunikativt och kognitivt stöd.

– Nu finns kompetens och resurser samlade på ett ställe, konstaterar enhetschef Carina Fritzson.

Tanken med sammanslagningen var även att göra verksamheten mer tillgänglig för besökarna genom att visningsmiljöerna och andra besöksrum som låg spridda på olika håll i huset, skulle hamna på samma våningsplan. 

Många fördelar

Som ett pärlband ligger nu visningslägenheten och rummen för datastöd och språkstöd efter varandra, följda av samtalsrum, styrsättsrum och en liten bildshop. På korridorens väggar löper en utställning om just kommunikativt och kognitivt stöd.

Sammanslagningen har inneburit en mer efftektiv administration. Men den viktigaste färbättringen är för besökarna.

– Våra besökare tycker det är bra att slippa springa mellan våningsplanen och vi jobbar mer tillsammans nu, förklarar specialpedagog Bo Hamberg.

En stor del av StoCKKs utbud av kommunikativt och kognitivt stöd är i digital form.

– Datorer, paddor och smarta telefoner kan vara till stor hjälp. Men det är inte alltid det bästa stödet kan ges i form av en programvara på datorn eller en app i mobilen, säger Bo Hamberg.

– Mycket av det vi visar är högteknologiska produkter, men tekniken är inte allena saliggörande, fortsätter logoped Jonas Hägerbro, som mest håller till i centrets visningslägenhet. Därför vill vi också nyansera bilden. Vi vill visa hela spektrat av förskrivningsbara produkter, konsumentprodukter och egentillverkade hjälpmedel. Ibland är det bättre med saker som går att ta på, trycka, klämma på eller bläddra i, säger han.

Måste tänka nytt

Carola Klint Edlund förklarar att de vill se StoCKK som en sorts fysisk googlemiljö och Jonas Hägerbro konstaterar att kommunikation och kognition ju är abstrakta begrepp.

– Många av StoCKKs besökare förstår för första gången vad till exempel ett kognitivt stöd kan innebära, säger han. 

Bildandet av StoCKK har också inneburit ett nytt sätt att tänka kring de två begreppen kommunikation och kognition.

– Ibland kan besökarens behov innefatta båda områdena. Då kan vi föreslå verktyg som också kan ge stöd åt både kommunikation och kognition, säger Jonas Hägerbro.

StoCKK fungerar som ett komplement till de insatser som ges på habiliteringscenter. För den som vill komma på ett individuellt besök krävs remiss. Det är ofta en behandlare på ett habiliteringscenter
som skriver remissen och det är också hen som sedan ansvarar för att besöket följs upp.

Är mer tillgängliga

Medan de individuella konsultationerna kräver remiss är visningsmiljöerna öppna för alla. Vem som helst kan kliva in och hämta tips och inspiration då visningsmiljöerna har ”Öppet Hus” en dag varje vecka. Det har inneburit att det kommer en del besökare som inte tillhör habiliteringens egentliga målgrupp, vilket visar hur stort behovet är.

– Vi har blivit mer tillgängliga. Till exempel söker sig många fler äldre med minnesproblematik hit för att få hjälp, berättar Carola Klint Edlund. 

Bild på Jonas, Carolina, Bo och Carina på StoCKK.

Men gränsen mellan de mer djupgående och omfattande konsultationerna som kräver remiss och de tips besökare får när de kommer på besök i de öppna visningsmiljöerna är ibland lite svåra att dra.

– När jag står med besökare i visningsmiljön, är det ibland svårt för mig att inte fördjupa mig i deras mer individuella behov, säger Bo Hamberg. Jag vet att de goda råden betyder mycket för besökarna, men om det börjar luta åt en konsultation då måste de komma på individuellt besök via remiss. Det blir då en insats som vi journalför, 

I StoCKKs uppdrag ligger att öka kunskapen om kommunikativt och kognitivt stöd. Därför erbjuder centret utbildningar, kurser och föredrag inom området till personer med funktionsnedsättning, till deras anhöriga och till personal.

– De flesta utbildningarna riktar sig till habiliteringens egen personal men vi säljer också utbildningar framför allt till kommuner, till deras personal på dagliga verksamheter och gruppboenden men det kan även vara till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal.

– Förra året höll vi i åttio utbildningstillfällen, berättar Carina Fritzson.

Ingår i flera projekt

Det ingår också i uppdraget att bidra till metod- och produktutveckling. Personalen på StoCKK ingår i flera projekt både internt och externt.

Just nu finns centret med i en referensgrupp på Tekniska museet, där personalen bidrar med sitt kunnande runt kommunikativ och kognitiv tillgänglighet.

– Vi måste också ständigt bevaka utvecklingen av hjälpmedel och konsumentprodukter samt metoder inom området, för att kunna ge konsultationer, göra utredningar och ge utbildningar. Allt för att kunna möta de som söker vårt stöd på bästa sätt, säger Carina Fritzson.

StoCKK fick inga extra resurser för att genomföra sammanslagningen av de fem enheterna. Ändå har den redan genererat mervärde på flera plan. Sammanlänkningen mellan olika medarbetar- och yrkeskulturer är ett av dem.

– Eftersom vår målgrupp breddats genom sammanslagningen så lär vi oss hela tiden nya områden och vi lär oss hela tiden av varandra, sprider kunskap över gränserna för våra kompetensområden, säger Jonas Hägerbro.

En smart idé

En starkt bidragande orsak till att satsningen på StoCKK fallit så väl ut, är sättet det kom till på. Den ursprungliga idén kom från Inga-Lill Kristiansson, då verksamhetschef för de länsövergripande verksamheterna. Inga besparingskrav eller andra rationaliseringsdiktat uppifrån låg bakom. Det var en smart idé helt enkelt. Att personalgruppen sedan tog saken i egna händer och flyttade om i lokalerna har gett ett ovärderligt plus till verksamheten.

– Vi kan inte nog poängtera vad en sådan sak gör för sammanhållningen och närheten i personalgruppen. Den har limmat ihop oss. Vi känner oss trygga tillsammans och då ökar känslan av att vi kan och vågar, säger Bo Hamberg. 

Han får livligt medhåll från de övriga som tror och hoppas att det de känner också ska komma besökarna till del. StoCKKs verksamhet ska präglas av tillgänglighet, mångfald och gränsöverskridande. Känslan Carina Fritzson och hennes medarbetare vill förmedla till sina besökare är: Alla kan!

Läs mer på habilitering.se/StoCKK