Hon bär på andningskunskap

Andningsproblematik är vanligt hos personer med omfattande funktionsnedsättningar. Problemen är komplexa och kan vara svåra att uppmärksamma. De fyra andningskunskapsbärarna inom Habilitering & Hälsa stöttar i frågor som rör andningsproblem.

Många personer med omfattande funktionsnedsättningar har andningsproblematik.

– Man kan säga att många av de personer som kommer till habiliteringen har en mindre fungerande kropp men friska lungor, säger Cia Mårtensson, som är sjukgymnast och en av fyra andningskunskapsbärare inom Habilitering & Hälsa. När kroppens muskulatur inte fungerar som den ska, blir lungorna också påverkade.

Viktigt med rörelse

Andningssvårigheter har stor inverkan på hälsan och livskvaliteten. Det leder till trötthet, sömnbrist och bristande syresättning som också stör koncentrationsförmågan. Små barn som
syresätter sig dåligt kan reagera med hyperaktivitet.

– Lungorna fungerar bäst när man rör på sig. Vid stillasittande kan man få problem, säger Cia.

Därför är det viktigt hur man sitter och ligger och det är avgörande att man får lägesförändringar med jämna mellanrum, så att lungornas olika delar ventileras.

– Att man har en bra rullstol och får andningsgymnastik är jätteviktigt.

När andningsproblem uppmärksammas kan de ofta avhjälpas med andningsgymnastik och positionering, men även slemsug, hostmaskin och mekaniskt andningsstöd kan behövas.

Cia beskriver hur svårt det kan vara att känna igen andningsproblematik. Hon jämför med smärta, som också är osynligt.

– Andningsproblemen yttrar sig på olika sätt hos olika individer. När det gäller personer som inte kan prata måste man uppmärksamma andningsproblem ändå. Man har kanske en föreställning om att det rosslar om en person har svårt att andas, men så behöver det inte vara. Har man exempelvis
djup slembildning andas man tyst, fort och ytligt, ovanför slemmet. Konsekvensen blir att man inte får tillräcklig syresättning och blir väldigt trött. Man behöver kunskap för att uppmärksamma andningsproblem. Upprepade infektioner, som lunginflammation, kan vara ett tecken.

Utvecklat egen kunskap

Det finns tyvärr få utbildningar om andningsproblematik som fokuserar på personer med rörelsenedsättning. De flesta utbildningarna handlar om personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller lungsjukdomar. Därför behövde Habilitering & Hälsa utveckla egen kunskap inom området och man bestämde att det skulle finnas ett antal andningskunskapsbärare inom organisationen. De ska sprida kunskap och fungera som konsulter när det gäller andningsproblematik.

– Vi har även tagit fram riktlinjer som ger stöd vid val av behandling och utvärdering av andningsproblem.

Cia och hennes kollegor samarbetar även med vården, bland annat med sjukgymnaster på Sachsska barnsjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Vi är med och fastställer ansvarområden och arbetar för att kontakterna mellan klinikerna på sjukhus och habiliteringen ska fungera.

En viktig uppgift för andningsbärarna är att åka ut till habiliteringscenter och prova ut andningsmasker. Cia visar utprovningskittet med masker i olika storlekar och ventiler med olika motstånd, så kallad PEP*. PEP-masken används för att få till djupandning och att lättare få upp eventuellt slem.

– Masken måste sluta till ordentligt. Att hitta en bra balans mellan andningsmask och ventil som ger rätt motstånd, kan vara svårt och då kan vi hjälpa till. Om personen exempelvis är lungskör ska man vara försiktig.

Andning i introduktionsutbildningen

Cia är andningskunskapsbärare därför att hon alltid under hela sitt yrkesliv intresserat sig för problematiken och därför byggt upp en god kunskap.

– Jag har arbetat på infektionsklinik och inom cancervården tidigare och kommit i kontakt med många patienter med andningsproblematik. För att fylla på med kunskap gick jag en fördjupningskurs i respiration i Göteborg.

Cia är positiv till att andning framöver ska ingå som en egen del i den introduktionskurs som alla nyanställda inom Habilitering & Hälsa går.

– Vi håller också personalutbildningar om andning. Det är viktigt att lära sig känna igen när en person har de här svårigheterna.

*PEP står för Positive Expiratory Pressure eller positivt expiratoriskt tryck. PEP kallas för motståndsandning och är en teknik som ger ett motstånd under utandningen. Motståndet kan skapas av läpparna eller med olika andningshjälpmedel som andningsflaska, PEP-set med munstycke eller PEP-mask.