Nr 2, 2014

Tema: Grava funktionsnedsättningar

Mer kunskap behövs

Många besökare till Habilitering & Hälsas olika verksamheter har grava funktionsnedsättningar. Det kan handla om omfattande rörelsenedsättningar eller grav utvecklingsstörning. En liten grupp som är mycket sårbar och har särskilt stora behov, är de personer som har flerfunktionsnedsättningar. Det innebär att de både har omfattande rörelsenedsättningar och måttlig till grav utvecklingsstörning. För att möta behoven hos dessa personer krävs specialkunskaper och erfarenhet, något som vi har inom Habilitering & Hälsa.

Samtliga personer med grava funktionsnedsättningar har omfattande svårigheter. De har ett stort behov av stöd och omsorg i sin vardag. De behöver också adekvata och noga utprovade hjälpmedel och stöd för kommunikation. Sjukgymnastik är en annan viktig insats. Ofta har också deras anhöriga behov av olika former av stöd.

I detta nummer finns flera exempel på hur vi arbetar med personer som har grava funktionsnedsättningar. Du kan bland annat läsa om rörelsestudion dit unga personer med flerfunktionsnedsättningar kan komma och röra sig under lustfyllda former, om hur vi arbetar i skolan med elever som har omfattande rörelsenedsättningar och om Stockholms center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, StoCKK där besökarna får råd och stöd när det gäller kommunikation.

Tack vare den snabba medicinska utvecklingen inom området har personer med svåra funktionsnedsättningar idag en högre livskvalitet och lever längre än tidigare. Vi börjar nu se många som når en hög ålder men erfarenheterna om hur personer med omfattande funktionsnedsättningar åldras är än så länge begränsade. Detta är ett viktigt utvecklingsområde för Habilitering & Hälsa.

Carina Hjelm
Verksamhetschef