Hälsa för alla!

Hälsa är ett begrepp som innefattar flera delar, där den fysiska hälsan är en bland andra. I hälsa ingår levnadsvanor, upplevelsen av att livet känns meningsfullt med relationer, trygghet, sysselsättning och sammanhang. En förutsättning för detta är delaktighet.

Onödig ohälsa

Enligt Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa som kom 2008, är dålig hälsa mer än tio gånger så vanligt bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Rapporten visar att det ofta är brister i tillgänglighet på olika områden och därmed också bristande förutsättningar för just delaktighet, som skapar ohälsa hos personer med funktionsnedsättningar. Folkhälsoinstitutet drog slutsatsen att en stor del av ohälsan är direkt onödig då den hänger samman med brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet. Allt detta är faktorer som är påverkbara genom politiska beslut och insatser inom en rad områden. Rapporten har lett till att ett förändringsarbete har satts igång på alla nivåer i samhället.

Levnadsvanor

Hälsan beror till stor del på arv, ålder och kön, faktorer som individen själv inte kan påverka. Levnadsvanor är däremot påverkbara för den som har möjlighet att välja och påverka vad man äter, om man motionerar eller om man röker eller dricker. Många personer med funktionsnedsättningar kan mer eller mindre påverka sina levnadsvanor, medan andra har en mycket begränsad möjlighet till att själv påverka sina liv. Personer med omfattande funktionsnedsättningar måste kunna lita på att människor i deras omgivning, både anhöriga och andra, exempelvis professionella inom habiliteringen, försöker skapa förutsättningar för ett så gott liv som möjligt.

Illustration om hälsa!

KASAM och delaktighet

Känsla av sammanhang, eller KASAM, är ett begrepp som myntades av den israeliske sociologen Aaron Antonovsky på 70-talet, men som fortfarande är lika aktuellt för alla människor. Graden av KASAM varierar under livet hos alla människor.

Att ha en känsla av sammanhang är viktig för hälsan. Det innebär att man upplever att livet och det som sker är förutsägbart, begripligt och strukturerat, att tillvaron är hanterbar och känns meningsfull. Här är delaktighet en viktig faktor.

Delaktighet och habilitering Inom Habilitering & Hälsa är en god hälsa, med allt vad det innebär, ett högprioriterat område i all verksamhet. Vi arbetar exempelvis aktivt för att personer som får insatser ska ha en så hög delaktighet som möjligt. Det handlar bland annat om att kunna vara delaktig i olika beslut som rör ens habilitering och att man får stöd att delta i samhällslivet,
exempelvis i fritidsaktiviteter i så höggrad som möjligt.