Att ställa diagnos tidigt

Här kan du läsa om hur tidigt och säkert man kan ställa diagnos vid autism.

Hur tidigt kan man ställa diagnos?

Diagnosen autism ställs oftast när barnet är mellan fyra och fem år, trots att man i dag vet att man kan ställa en säker diagnos på många barn före tre års ålder.

Det verkar däremot vara svårt att ställa diagnosen tidigt om barnet är på en tidig utvecklingsnivå eller har ett väl utvecklat språk och hög begåvning.

Hur säker är en tidig diagnos?

Det finns studier som undersökt om en diagnos som har ställts innan ett barn fyllt tre fortfarande var korrekt då barnet var äldre. Studierna visade att diagnosen stämde för de flesta barn något eller några år senare. En studie visar att diagnosen autism som blivit ställd på barn när de är två år fortfarande var korrekt när de fyllt 9 år. Man kan därför med ganska stor säkerhet säga att det går att ställa diagnosen autism innan barnet fyllt tre år.

Men i alla studier fanns det barn som efter några år inte längre uppfyllde diagnoskriterierna. Därför bör diagnosen följas upp, framför allt på de yngre barnen. Det fanns också barn som efter en noggrann utredning före tre års ålder inte fått diagnosen autism men som senare under uppväxten uppfyllde kriterierna och fick en diagnos.

Varför ställa diagnos tidigt?

Det finns flera viktiga skäl till att upptäcka autism så tidigt som möjligt. En tidig diagnos kan underlätta för föräldrar och syskon att förstå varför barnet/syskonet är annorlunda. Diagnosen ger också tillgång till habilitering, tidiga insatser och stöd från samhället. Det finns också studier som visar att ju tidigare insatser desto större är möjligheten för en positiv utveckling och en minskad risk för utmanande beteenden senare i barnets utveckling.