Orsaker och behandling

Det kan finnas flera olika orsaker till att en person med autism eller Aspergers syndrom blir deprimerad. En orsak kan vara ärftlighet, att depression finns i släkten. En annan orsak kan vara att man varit med om jobbiga händelser.

Depression orsakas av en mängd olika faktorer, både ärftliga och miljöbetingade. Ännu finns bara begränsad kunskap om vad som orsakar depression hos personer med autism eller Aspergers syndrom.

Ärftlighet

Om depression förekommer i släkten ökar sannolikheten att drabbas. Det finns studier där man funnit att depression är vanligare hos nära släktingar till personer med autism, jämfört med en kontrollgrupp av släktingar till personer med Downs syndrom, som man antar ha varit utsatta för samma stressnivåer.

Även om det ännu inte går att göra någon direkt koppling mellan autism och depression, verkar det som om en kombination av dessa två tillstånd är speciellt vanliga i vissa familjer. Det tyder på att det kan finnas vissa gemensamma genetiska faktorer vid autism och depression.

Vissa forskare tycker sig också ha funnit ett samband mellan Aspergers syndrom och bipolär sjukdom (motsvarar ungefär den tidigare diagnosen manodepressivitet).

Negativa livshändelser

Negativa livshändelser en annan viktig faktor som kan orsaka depression. Studier har visat att det även gäller personer med autism eller Aspergers syndrom. Forskare har kunnat visa samband mellan depression och stora jobbiga händelser hos barn med autism, till exempel att föräldrarna skiljer sig eller att någon närstående dör. I studien hade de negativa livshändelserna inträffat max ett år innan barnet utvecklade en depression. Det har inte genomförts några liknande studier av vuxna med autism.

Ålder och kön

De flesta fall av depression hos personer med autism har beskrivits hos ungdomar. Det kan bero på att det är svårt att bedöma depression hos barn. Men det är också troligt att depression och liknande psykiska sjukdomar ökar med ålder, och särskilt i samband med puberteten. När det gäller vuxna med autism har man ännu så länge inte så mycket kunskap.

Hos hela befolkningen i ett land är depression vanligast hos kvinnor, vilket kan bero på hormonförändringar under puberteten. Det finns ännu inga studier som visar om depression är mer vanligt bland kvinnor än bland män med autism eller liknande tillstånd.

Andra psykiatriska och medicinska tillstånd

Personer med autism eller Aspergers syndrom och depression har ofta symtom även på andra psykiatriska sjukdomar, till exempel tvångssyndrom eller hyperaktivitet. Preliminära studier visar att normalbegåvade barn med autism eller Aspergers syndrom som före puberteten har adhd (det vill säga är hyperaktiva, har hög impulsivitet och uppmärksamhetsproblem) ofta drabbas av depression i puberteten.

10% av alla som har autism har också medicinska sjukdomar. Dessa sjukdomar kan öka risken för att få en depression och kan även påverka symtomen. Det finns en koppling mellan krampsjukdomar och depression. Men det är ännu inte känt i vilken utsträckning krampsjukdomar ökar risken för depression hos personer med autism.

Behandling

Det finns få studier där man fokuserat på behandling av depression hos personer med autism eller Aspergers syndrom. Men de som finns tyder på att normalbegåvade personer med autism eller med Aspergers syndrom kan ha nytta av psykoterapi. Psykodynaimisk terapi anses ha begränsat värde för personer med autism. Strukturerade former av psykoterapi med vederhäftiga pedagogiska och beteendeinriktade åtgärder anses hjälpa. Att försöka ta bort stressande eller störande situationer i vardagen anses också hjälpa. Kognitiva beteendeterapeutiska strategier kan fungera som behandling mot depression och aggressivitet men dessa metoder fungerar sällan ensamma, utan måste kombineras med andra insatser.

En person med autism eller Aspergers syndrom har svårt att läsa andra tankar, det vill säga har svårt att förstå andra människors idéer och känslor. Den här bristen kan bidra till sociala problem, och sociala problem kan försvåra en depression. När man sätter in en insats är det därför bra om man är medveten om att personen har dessa svårigheter (kallas för bristande theory of mind) som kan påverka depressionen.

På senare tid har det blivit vanligare med medicinering mot depression även hos personer med autism eller Aspergers syndrom. Någon systematisk forskning kring effekterna av denna medicinering finns ännu inte. Mediciner bör användas som en del i en mer omfattande behandling.

Även om behandling av depression inte botar de autistiska symtomen resulterar den ofta i förbättrad livskvalitet både för den drabbade och för närstående.  

Fördjupande text

Texten är en översättning av en artikel som publicerades i Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 32, No. 4, August 2002 (© 2002).