Diagnosmanualen ICD-10

ICD-10 är Världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation. Den innehåller detaljerade diagnoskriterier för diagnoserna inom autismspektrumet. Här presenteras för första gången dessa kriterier i svensk översättning.

ICD-10 (eller International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision) är Världshälsoorganisationsens (WHO) internationella sjukdomsklassifikation. Den fastställdes 1990. På svenska heter den Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (KSH97) och handhas av Socialstyrelsen.

Den engelska upplagan av det femte kapitlet i ICD-10 (The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research, 1993) innehåller diagnoskriterier för forskning. Dessa har inte tidigare översatts till svenska. När det gäller autismspektrumet liknar dessa kriterier i stort de som finns i DSM-IV-TR. Däremot skiljer sig namnen till viss del åt. Autistiskt syndrom i DSM-IV-TR heter autism i barndomen. Genomgripande störning i utvecklingen UNS motsvaras av atypisk autism.

Den svenska översättningen som presenteras här är en kombination av den svenska texten avseende diagnoserna inom autismspektrumet (Genomgripande utvecklingsstörningar, kod: F84) i Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) och motsvarande diagnostiska kriterier ur The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research.

Översättningen är gjord av leg. psykolog Eric Zander, Autismforum, Stockholms läns landsting och har granskats av professor Anne-Liis von Knorring, Socialstyrelsens kontaktperson i klassifikationsfrågor inom barn- och ungdomspsykiatri. Översättningen har därefter granskats, redigerats och godkänts av professor Björn Smedby, föredragande läkare i klassifikationsfrågor vid Socialstyrelsen samt Annika Larsson och medicinalråd/enhetschef Lars Berg, båda vid Enheten för klassifikationer och terminologi, Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen.

Kriterierna för diagnoserna inom autismspektrumet hittar du i menyn. Nedan står den övergripande rubriken och dess beskrivning.  

Genomgripande utvecklingsstörningar

Perturbationes pervasivae progressionis mentalis
Kod: F84 

En grupp störningar som karakteriseras av kvalitativa rubbningar i socialt samspel och kommunikationsmönster samt av en begränsad, stereotyp och repetitiv repertoar av intressen och aktiviteter. Störningarna är genomgripande och präglar individens sätt att fungera i alla situationer.

Tilläggskod kan användas när störningen är förenad med kroppslig sjukdom eller psykisk utvecklingsstörning.

Om ICD på andra webbplatser

> Socialstyrelsen – om ICD på svenska

> Världshälsoorganisationen – om ICD på engelska