Teorier om annorlunda tänkande

Forskare har länge försökt hitta en central störning som skulle kunna förklara många av de svårigheter en person med Aspergers syndrom har. I dag vet man att det inte finns en enda förklaring, men de olika teorierna ger tillsammans en bra bild över de svårigheter som kan finnas.

Det är framförallt inom fem områden som en person med Aspergers syndrom kan ha svårigheter:

  • ​Theory of Mind
  • Central koherens
  • Exekutiva funktioner
  • Minne
  • Begåvning

Men alla med Aspergers syndrom har inte svårigheter inom alla dessa områden, och svårigheterna varierar mycket från person till person.

Theory of mind

Theory of Mind är ett begrepp för förmågan att förstå att varje människa har egna tankar och känslor och att dessa tankar och känslor påverkar människans beteende. Den här förmågan innebär också att man inser att man själv kan ha andra tankar och känslor än andra, trots att man befinner sig i samma situation.

Många med Aspergers syndrom har en begränsad förmåga av Theory of Mind. Det innebär att en stor del av andra människors beteenden och reaktioner blir svåra att förstå. Det blir också svårt att veta vilken information andra personer behöver få för att de ska kunna förstå vad man vill eller känner.

En del personer med Aspergers syndrom försöker träna förmågan Theory of Mind teoretiskt. Samtidigt kan det vara svårt att använda sig av den grundkunskapen i olika sociala sammanhang. Att använda Theory of Mind är för många en medveten process och därför energi- och tidskrävande.

Central koherens

För att förstå omvärlden måste man ha en förmåga att sammanföra små detaljer till en helhet. Den här förmågan kallas för central koherens. Många med Aspergers syndrom kan ha svårigheter med det, de har en så kallad svag central koherens. Det innebär att omvärlden kan uppfattas som fragmentarisk, en massa detaljer som man har svårt att sammanfoga till en begriplig helhet.

En annan följd är att man kan få svårigheter att använda sig av sammanhanget för att förstå detaljer, till exempel vad ett ord med flera betydelser har för innebörd i en viss text eller vad en kommentar eller gest kan betyda i en speciell situation.

Samtidigt kan man vara väldigt duktig på att upptäcka detaljer som ofta missas av andra i omgivningen. Om man har svag central koherens finns det en risk för att man inte kan förstå att en händelse är en konsekvens av det egna beteendet.

Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner är ett samlingsbegrepp för många olika förmågor. Framförallt gäller det förmågor som är nödvändiga för att kontrollera, utvärdera och förändra det egna beteendet i olika situationer.

De exekutiva funktionerna är inblandade i nya situationer, alla former av problemlösningar, vid konfliktlösning och kompromisser. De är inblandade när vi planerar vad vi ska göra, när vi bestämmer oss för att sätta igång att göra något och när vi måste ändra våra planer då något oförutsett inträffar.

Det är vanligt att en person med Aspergers syndrom har svårigheter med de exekutiva funktionerna. Det innebär att man till exempel kan fastna i ett och samma beteende eller har svårt att komma igång med saker och ting. Man kan också ha svårt att stoppa ett beteende trots att man vet att man borde.

En annat vanlig svårighet är att behålla fokus på en sak, och även att förstå när man behöver byta fokus för att lösa en uppgift eller problem.

Många har svårt att tidsplanera en aktivitet eller hur lång tid det tar att ta sig från en plats till en annan plats, trots att de har hög begåvning.

Minne

Det finns väldigt lite forskning om minnet hos personer med Aspergers syndrom. Den forskning som finns menar att personer med Aspergers syndrom har svårt att komma ihåg saker som man varit med om och att utnyttja dessa erfarenheter i andra likartade situationer. Det finns också forskning som visar att minnet hos personer med Aspergers syndrom inte är organiserat på ett sådant sätt att det är lätt och går snabbt att plocka fram minnen.

Relativt ny forskning antyder att personer med Aspergers syndrom utnyttjar fakta- och språkminnet (det semantiska minnet) även för saker som de flesta andra sparar i andra mer automatiserade minnen. Ett exempel kan vara minnet för hur man går tillväga när man ska laga sin frukost. Det semantiska minnet är ett aktivt och medvetet minne. Det innebär att det tar längre tid att genomföra sådant man lagrat där eftersom man måste plocka fram det på ett medvetet sätt istället för att det går av sig själv.

Begåvning

Även om en person med Aspergers syndrom är normalbegåvad eller ibland högt begåvad, är det ganska vanligt med en ojämn begåvning. Man kan till exempel ha svårigheter att lösa enkla uppgifter som rör vardagliga göromål, samtidigt som man kan svara på komplicerade kunskapsfrågor på en mycket hög nivå.