Mer insatser till barn med autismspektrumtillstånd

Habilitering & Hälsa har fått ett utökat vårdavtal för barn 11-15 år med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att dessa barn ska få mer habiliteringsinsatser än tidigare. Insatserna ska ges utifrån barnets och familjens behov.

Habiliteringsinsatserna till barnen utökas från 1 januari  2017. Det kommer dock att krävas en viss tid för att anpassa resurserna för det utökade uppdraget.

Som tidigare erbjuds alla föräldrar till barn med ASD utan intellektuell funktionsnedsättning en introduktionskurs när de ansöker om habilitering.

Insatserna till barn med både ASD och intellektuell funktionsnedsättning påverkas inte av det nya uppdraget utan ges som tidigare vid habiliteringscenter för barn.

Barn med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel adhd, påverkas inte heller av det nya uppdraget. Föräldrar till barn med adhd tas som tidigare emot på Adhd-center.