Myndigheter

Här hittar du information om olika myndigheter som du kan ha nytta av när det gäller funktionsnedsättning.

> Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
> eHälsomyndigheten
​> 
Folkhälsomyndigheten
> Försäkringskassan
> Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
> Justitieombudsmannen (JO)
> Livsmedelsverket
> Myndigheten för delaktighet (MFD)​
> Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)
> Regeringskansliet
> Riksdagen
> Skolverket
> Specialpedagogiska skolmyndigheten ​(SPSM)
> Socialstyrelsen
​> Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 
​> Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Barnombudsmannen

​Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. De ska se till att barnkonventionen följs i samhället samt uppmärksamma, föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen träffar regelbundet barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. 
> barnombudsmannen.se 

Barn med funktionsnedsättning 

Nästan 300 000 barn i Sverige har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara att inte kunna se, höra, gå, svårt att läsa, koncentrera sig och lära sig saker. 

Barnombudsmanen har träffat nästan 100 barn och unga med funktionsnedsättningar och de berättade vad som är bra och dåligt med att leva med en funktionsnedsättning.

De delade med sig av sina bästa råd till andra barn, sina tankar, erfarenheter, identitet, stöd i vardagen, skola och om våld. De har även gjort filmer med deras egna berättelser om hur det är att leva med en funktionsnedsättning
> Barn med funktionsnedsättning  - barnombudsmannen.se

Diskrimineringsombudsmannen

​Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 
Målet för deras arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Deras uppdrag är till exempel: 

 • Utöva tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.  
 • Medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara på sina rättigheter
 • Informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer
 • Följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer.
 • Följa forsknings- och utvecklingsarbete
 • Föreslå lagändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering.

> do.se 

Anmäla

Du kan göra en anmälan även om det som du vill uppmärksamma DO på inte rör dig personligen.

Anmälan till DO kan handla om till exempel: 

 • Du själv eller någon annan blivit diskriminerad.
 •  Behandlad orättvist i samband med föräldraledighet.
 • Arbetsgivare eller utbildningsansvarig inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier.
 • Arbetsgivare eller utbildningsansvarig brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte gör tillräckligt för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

> Anmälan – do.se

eHälsomyndigheten

​eHälsomyndigheten arbetar för bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.
> ehalsomyndigheten.se  

Folkhälsomyndigheten

​Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa, genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
> folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer. Det kan vara till exempel barnbidrag, föräldrar kan ansöka om  pengar när de stannar hemma från arbetet för att ta hand om sina barn, om man blir sjuk och inte kan arbeta samt  till personer med funktionsnedsättningar.
> forsakringskassan.se 

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. 

Privatpersoner kan till exempel klaga på vård eller socialtjänst eller få reda på vilka rättigheter du har om du bor i ett HVB-hem, familjehem, ungdomshem eller på ett LSS-boende.
> Ivo.se
> Privatpersoner – ivo.se

​Upplysningstjänst

IVO har en upplysningstjänst för privatpersoner och en för yrkesverksamma. Du kan kontakta dom via deras webbformulär eller ringa växeln på 010-788 50 00
> Kontakt – ivo.se

Barn- och ungdomslinjen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om du träffar någon på socialtjänsten eller sjukvården eller på elevhemmet som inte lyssnar eller respekterar dina rättigheter kan du vända dig till IVOs barn- och ungdomslinjen. Du kan både ringa, maila eller chatta.  

Du kan fråga om dina rättigheter och berätta om det som inte fungerar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.
> ivo.se

Film

IVO har även en film om sin verksamhet och barn- och ungdomslinjen. 
​> IVOs film - youtube.com 

Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar. Hit kan du vända dig om du anser att du blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet. Du bör klaga hos JO inom två år. JO kan kritisera en myndighet men inte ändra på beslut eller domar.
> jo.se

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. De arbetar för säker mat och bra dricksvatten.
> livsmedelsverket.se

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig myndighet som arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället.

De följer och utvärderar utvecklingen inom funktionshindersområdet genom till exempel:

 • Bevaka och analysera utvecklingen
 • Ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar
 • Sprida kunskap
 • Sätter igång forskning och annat utvecklingsarbete
 • Lämnar underlag och förslag på åtgärder till regeringen.

> mfd.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) är en statlig myndighet. Deras uppdrag handlar om att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.

De arbetar med:

 • Hur unga har det i Sverige. 
 • De hjälper kommuner som vill ta vara på ungas erfarenheter  och jobbar för att ungdomar ska vara med och bestämma. 
 • Kommunal ungdomspolitik. 
 • Att unga ska ha en bra fritid och kunna vara med i föreningar. 
 • Sprida kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling. 
 • Förbättra föreningars villkor
 • Dela ut pengar till föreningar och organisationer

> mucf.se

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning

Mucf har gjort rapporten Fokus 12, som är en beskrivning av situationen för unga med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv. De beskriver hur levnadsvillkoren bland unga med funktionsnedsättning varierar efter ålder och kön och med utgångspunkt i de ungdoms- och funktionshinderspolitiska målen.  
> Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning – mucf.se 

Filmer med och av unga med funktionsnedsättning

I samband med rapporten Fokus 12 presenteras också elva kortfilmer där unga med funktionsnedsättning kommer till tals. Filmerna handlar om till exempel adhd, mobbing, personlig assistans eller anpassat boende, kärlek, Aspergers, hörselnedsättning.
> Filmer med och av unga med funktionsnedsättning - vimeo.com 

Ung idag

Mucf har gjort webbsida Ung idag, som samlar statistik och information om unga mellan 13 och 25 år i Sverige. Syftet med att följa upp ungas levnadsvillkor är att skapa en helhetsbild av utvecklingen och visa hur villkoren utvecklas över tid.


Dessa är samlade under sex olika områden:

 • Arbete och boende
 • Ekonomisk och social utsatthet
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Inflytande och representation
 • Kultur och fritid
 • Utbildning

> ungidag.se

Regeringskansliet

​Regeringskansliet är en egen myndighet som fungerar som regeringens kontor. Regeringskansliet stödjer regeringen i arbetet med att styra Sverige.
De olika ministrarna är chef för departementen. 

De olika departementen är till exempel: 

 • Arbetsmarknadsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Försvarsdepartementet
 • Justitiedepartementet
 • Miljö- och energidepartementet
 • Socialdepartementet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet

> regeringen.se  

Riksdagen

I Sverige väljer folket vilka personer som ska sitta i riksdagen.  Det är val till riksdagen en gång vart fjärde år. Det finns 349 politiker i riksdagen och de kallas ledamöter. De beslutar om sådant som handlar om hela landet såsom till exempel nya lagar, om hur statens pengar ska användas, om EU-frågor och Sveriges utrikespolitik. 
> riksdagen.se  

Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndigheten för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.
> skolverket.se

Upplysningstjänst

​Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola. Telefon: 08 - 527 332 00
> Kontakta oss - skolverket.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör SPSM genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
> spsm.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet. Större delen av deras verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

​Socialstyrelsen arbetar till exempel med att:

 • Ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vård och omsorg inom områden som till exempel psykisk ohälsa, äldre, funktionsnedsättning, barn och unga
 • Följa upp och utvärdera hur vård och omsorg fungerar när det gäller till exempel väntetider, tillgänglighet och personaltillgång
 • Ta fram föreskrifter och allmänna råd om hur man lever upp till föreskrifternas krav 
 • Pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper, till exempel apotekare, läkare, naprapater, psykologer och tandläkare.
 • Beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordnar delar av hälso- och sjukvårdens insatser. 

> socialstyrelsen.se

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende, barn och unga samt funktionshinder för yrkesverksamma 
 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

> kunskapsguiden.se

Sveriges Kommuner och landsting

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation. De är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning samt ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. De erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.
> skl.se 

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) uppdrag är att vara ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. De producerar och distribuerar även talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur.
> mtm.se 

Biblioteket Legimus 

Legimus är MTM´s bibliotek och där kan du som har en läsnedsättning låna tal- och punktskriftsböcker

Några exempel på läsnedsättningar:

 • Synskada
 • Rörelsehinder
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • ​Hörselskada (för hörselträning)
 • Tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • Kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

> legimus.se  

Appen Legimus

​Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Om du prenumererar på en taltidning kan du läsa den i samma app. Appen är gratis och finns för Android och Iphone.
> legimus.se