Föreningar och intresseorganisationer

Här tipsar vi om föreningar & intresseorganisationer inom funktionsnedsättningsområdet.

> Afasiförbundet i Sverige
> AMC-föreningen i Sverige
> Anhörigas Riksförbund (AHR)
> Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
> Alopeciförbundet
> Astma- och Allergiförbundet
> Riksförbundet Attention
> Autism- och Aspergerförbundet
> Riksförbundet BALANS
> Förbundet Blödarsjuka i Sverige
> Borrelia och TBE Föreningen i Sverige
> Svenska Celiakiförbundet
> Riksförbundet Cystisk Fibros
> Svenska Diabetesförbundet
> DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
> Dyslexiförbundet FMLS
> Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
> Sveriges Dövas Riksförbund
> Sveriges Dövas Ungdomsförbund
> Svenska Epilepsiförbundet
> Fibromyalgiförbundet
> Forum - Kvinnor och Funktionshinder
> Fragile-X-föreningen
> Funktionsrätt Sverige​
> FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
> Förbundet Sveriges Dövblinda
> Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer
> Föreningen JAG
> Föreningen för de Neurosedynskadade
> Föreningen 22q11
> Föreningen Med lagen som verktyg
> Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
> Föreningen Sveriges Ledarhundsförare
> Svenska Glaukomförbundet
> Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
> Riksförbundet HjärtLung
> Hörselskadades Riksförbund
> Iktyosföreningen
> ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
> Intressegruppen för assistansberättigade 
> Föreningen kognitivt stöd 
> Mag- och tarmförbundet
> Mind
> Svenska MS-sällskapet
> Neuroförbundet (tidigare NHR)
> Nätverket för spinal muskelatrofi
> Svenska OCD-förbundet
> Organiserade Aspergare
> Osteoporosförbundet (tidigare Riksföreningen Osteoporotiker)
> Ournormal.org
> Svenska Parasportförbundet
> ParkinsonFörbundet
> Personskadeförbundet RTP
> Prader - Willi Föreningen i Sverige
> Psoriasisförbundet​
> Reumatikerförbundet
> RG Aktiv Rehabilitering
> Svenska RP-föreningen (Retinitis Pigmentosa)
> Riksföreningen Grunden Sverige
> Riksföreningen för ME-patienter 
> Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
> Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation
> Schizofreniförbundet
> Skogstur
> Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
> Spin-off
> Stamningsförbundet
> STROKE-Riksförbundet​
> Stödorganisationer för personer med psykiska problem
> Synskadades Riksförbund
> Riksförbundet Sällsynta diagnoser
> Svenska Assistanshundar​
> Svenska Downföreningen
> Svenska föreningen för Tuberös Skleros
> Svenska Service- och Signalhundsförbundet
> Underbara ADHD
> Ung med psoriasis
> Riksorganisationen Unga Synskadade
> UNG-24/7
> Ung Autism
> Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Afasiförbundet i Sverige

Afasiförbundet är en organisation för barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga. De arbetar för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.
> afasi.se
> Afasiföreningen i Stockholms län - afasicenter.se

Talknuten

​Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. 
> Talknuten - afasi.se

AMC-föreningen i Sverige

Intresseförening både för unga och vuxna med AMC (Artrogryposis Multiplex Congenita) samt anhöriga och andra med intresse av diagnosen.
> amcforeningen.se

Anhörigas Riksförbund (AHR)

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Den som är anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.
> anhorigasriksforbund.se

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

​Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. De erbjuder stöd och hjälp till dig som blivit utsatt för diskriminering samt utbildning till företag, föreningar, kommuner och landsting. 
> adbsverige.se

Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm är en ideell verksamhet som drivs av SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. Verksamhetens mål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja människors rättigheter. Byrån är verksam i hela Stockholms län och erbjuder rådgivning, stöd och information.
> adb-stockholm.org

Alopeciförbundet

​Alopeciförbundet är en förening som drivs ideellt för människor som drabbats av någon form av håravfall.
> alopeci.se  

Astma- och Allergiförbundet

​Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma och allergi. De vill även arbeta för att attityderna förändras hos omgivningen.
> astmaoallergiforbundet.se

Riksförbundet Attention

Attention arbetar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom, adhd, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD). De arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden samt att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.
> attention-riks.se
Attention Stockholms län - attention-stockholmslan.se

Attention ung Stockholm

Riksförbundet attention har en Stockholmsförening som heter Attention ung Stockholm och är för dig som är mellan 15-30 år.
> Attention UNG Stockholm - attention-stockholmslan.se

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundet vill sprida kunskap om funktionsnedsättningen och verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. Förbundet ger även sina medlemmar rådgivning om till exempel diagnos, lagliga rättigheter och hur man överklagar beslut.
> autism.se
> Autism och Aspergerföreningen Stockholms län - autism.se

Riksförbundet BALANS

Riksförbundet Balans vänder sig till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression) och deras närstående. Förbundet ger information, råd och hjälp samt erbjuder möjlighet att träffa andra i liknande situationer. De ordnar bland annat föreläsningar och samtalsgrupper och för vidare synpunkter och önskemål till  personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar.
> balansriks.se

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) är en rikstäckande organisation och organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar samt anhöriga och medicinsk personal. Förbundet arbetar för att ta till vara blödarsjukas intressen i samhället och för att blödarsjuka ska kunna träffa andra i samma situation.
> fbis.se
> Stockholmsförening - fbis.se

Borrelia och TBE Föreningen i Sverige

Borrelia och TBE Föreningen i Sverige är en stödorganisation för de personer som smittats av fästingburna infektioner.
> borrelia-tbe.se

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet företräder alla som inte tål glutenlaktosmjölkprotein eller soja. Majoriteten av våra medlemmar har celiaki (glutenintolerans). Målet för förbundet är att alla ska ha tillgång till gluten-, laktos-, mjölk- och sojafria livsmedel på samma ekonomiska villkor som andra och ge kunskap om dessa intoleranser och allergier.
> celiaki.se
> Svenska Celiakiförbundet Stockholms län - celiakistockholm.se

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) ger stöd och information till personer med Cystisk Fibros och Primär Ciliär Dyskinesi samt till deras anhöriga.
> rfcf.se

Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en organisation för människor med diabetes, deras anhöriga och vårdpersonalDiabetesförbundets vision är att göra livet lättare för de som drabbas samt påverka beslutsfattare, motverka fördomar och sprida kunskap. Förbundet skapar även möjligheter för möten och erfarenhetsutbyte.
> diabetes.se
> Stockholms läns diabetesförening - diabetes.se

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

​DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR bedriver opinionsbildning och sprider information kring rörelsehindrade människors villkor och arbetar för delaktighet och jämlikhet i hela samhället.
> dhr.se
> DHR Stockholms läns distrikt - dhr.se

Föreningen För Kortvuxna

Föreningen För Kortvuxna (FKV) är en rikstäckande förening, som är en avdelning under DHR. Här får kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn stöd och gemenskap. Föreningen verkar både internt och ut mot samhället. FKV har olika träffar för vuxna, familjer och ungdomar, de startar projekt och håller i konferenser.
> Föreningen För Kortvuxna

Unga rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrades är en avdelning under DHR. Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.
> Unga rörelsehindrade
> Unga rörelsehindrade i Stockholm

Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.
> dyslexi.org
> Dyslexiförbundet i Stockholms län - dyslexi.org

Skrivknuten

Skrivknuten ger råd, stöd och information, både per telefon och vid personliga besök. De ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor.
> Skrivknuten

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) finns till för döva, hörselskadade och språkstörda barn och deras familjer. Förbundet ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet.
> dhb.se
> DHB Östra, Stockholm, Uppsala och Gotland - dhb.se

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) uppgift är att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.
> sdr.org
> Stockholms Dövas Förening - stockholmsdf.se

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

​Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig. Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.
> sduf.se
> Stockholms Dövas ungdomsråd - sdur.se

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.
​Som medlem kan du få olika former av stöd. Förbundet informerar om epilepsi och dess konsekvenser samt vill påverka beslutsfattare på alla nivåer.
> epilepsi.se
> Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - epistockholm.nu

Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgiförbundets syfte är att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja personer som drabbats av sjukdomen.
> fibromyalgi.se
> Stockholms Fibromyalgiförening, SToFF - fibromyalgi.se

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ) arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. FQ ska genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och andra organisationer verka för kvinnor med funktionsnedsättning, deras rätt till makten över sina egna liv och inflytande i samhället.
> kvinnor-funktionshinder.se

Fragile-X-föreningen

Föreningen ger kunskap om Fragile-X. De stödjer forskning inom området samt bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.
> fragilex.se

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

​​FUB sprider information om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och arbetar för att alla med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB ger till exempel råd, stöd, utbildning och information till personer med intellektuell funktionsnedsättning samt till föräldrar.
> fub.se
> Länsförbundet FUB i Stockholms län - fubstockholmslan.se

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges (före detta Handikappförbunden) vision är ett samhälle för alla. De lyfter frågan om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Sverige. De arbetar för att förändra samhället så att alla människor kan delta i samhällslivet.

Funktionsrätt Sverige består av 39 rikstäckande funktionsrättsförbund. Uppdraget är att vara en enad röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i Sveriges län och kommuner. 
> funktionsratt.se  

HSO i Stockholms län 

HSO Stockholms län är en samarbetsorganisation för 43 medlemsföreningar. De samverkar även med myndigheter och organisationer för att personer med funktionsnedsättning skall uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället. 
> hso.se 

Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) skall, utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället samt bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet.
> fsdb.org
> FSDB Stockholms och Gotlands län - fsdb.org

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) startades för att det fanns en önskan om ett forum och en oas att mötas i och kunna ge varandra stöd. De vill förena familjer med hörselskadade och döva barn där teckenspråket är länken och en förutsättning för mötet.
> fhdbf.se

Föreningen JAG

Föreningen JAG jobbar med politisk påverkan för att i första hand försvara assistansreformen och rätten till assistans för dem som har de största funktionsnedsättningarna.
> jag.se

Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation för personer som har fått skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn samt alla personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador. De ordnar till exempel tematräffar, hälsoprojekt och sommarvecka. FfdN har även två regionföreningar, StorStockholm och VästSverige, som anordnar lokala aktiviteter. 
> FfdN - thalidomide.org

Föreningen 22q11

​Föreningen 22q11 sprider information och kunskap om syndromet 22q11. Andra namn på syndromet är DiGeorge syndrom, Velo-cardio-facialt syndrom och CATCH 22. Föreningens mål är bland annat att ge rådgivande, upplysande och hjälpande verksamhet till medlemmarna och deras familjer, samt sprida information och kunskap om 22q11-deletionssyndrom till sjukvården.
> 22q11.se

Föreningen Med lagen som verktyg

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
> lagensomverktyg.se

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar på olika sätt med att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och sprider information om hur man kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.
> fdb.nu

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. SLHF sprider information om ledarhundens betydelse i samhället samt anordnar kurser och utbildningar för ledarhundsförarna.
> ledarhund.nu

Svenska Glaukomförbundet 

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation med syfte att till exempel öka patienters kunskap om Glaukom som är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet, öka sjukvårdspersonalens kunskap och ökad forskning inom glaukomsjukvården
> glaukomförbundet.org
> Svenska Glaukomförbundet förening i Stockholm - glaukomförbundet.org

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation som arbetar för människor med förvärvard hjärnskada och deras närstående. Deras syfte är bland annat att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador samt öka kunskapen i samhället.
> hjarnkraft.nu
> Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län - sthlm.hjarnkraft.se

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. De informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning. De arbetar till exempel för att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.
> hjart-lung.se
> Länsförening Stockholm HjärtLung - hjart-lung.se

Hörselskadades Riksförbund

​Hörselskadades Riksförbund (HRF) är till för alla som har en hörselnedsättning eller är döv, samt för alla med tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom och deras anhöriga. Förbundet vill påverka politiker och andra beslutsfattare genom att sprida kunskap om hörselskadade och hörselskador samt ge hörselskadade och deras familjer råd och stöd genom deras informationstjänst Hörsellinjen.
> hrf.se
> HRF i Stockholms län - hrf.se

Iktyosföreningen

Iktyosföreningen är en rikstäckande organisation för barn, ungdomar och vuxna med någon form av iktyos eller hudsjukdomar som är närliggande till iktyossjukdomarna samt deras anhöriga. Föreningen arbetar till exempel med att anordna aktiviteter och ge stöd till personer med olika former av iktyos och andra närliggande hudsjukdomar samt sprida information i samhället.
> iktyos.se
> Iktyosföreningen i Stockholm - iktyos.se

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en organisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de har stomi/reservoaropererade eller inte samt närstående och övriga intresserade. Förbundet arbetar bland annat med att påverka myndigheter, ge upplysning och information i skolor och inom vården samt kurs- och mötesverksamhet.
> ilco.nu
ILCO Stockholm - ilco.nu

Intressegruppen för assistansberättigade 

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen genom påverkansarbete, medlemsstöd, utbildningar och kompetensutveckling. 
> Intressegruppen.info

Föreningen kognitivt stöd 

Föreningen kognitivt stöd (FKS) är en ideell förening inom området kognitivt stöd och den vänder sig i första hand för yrkesverksamma. 
> fks.org.se 

Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. De erbjuder gemenskap med andra i samma situation och arbetar med samhällsbevakning och påverkan.
> magotarm.se
> Magtarmföreningen i Stockholms län - magotarm.se

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. De anordnar också seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa.

De stödjer också människor via telefon.

  • Självmordslinjen - Stödjer människor som har tankar på självmord
  • Föräldratelefonen - Stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn
  • Äldretelefonen - Stödjer äldre som mår psykiskt dåligt

> mind.se

Svenska MS-sällskapet

​Svenska MS-sällskapet (SMSS) är en förening för bland annat forskare, kuratorer och logopeder som inriktar sig inom MS. Föreningen vill öka intresset för MS, förbättra möjligheterna att bedriva MS forskning och verka för god MS vård.
> mssallskapet.se

Neuroförbundet (tidigare NHR)

Neuroförbundets vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Förbundet arbetar med stöd till medlemmarna, bidrar till forskning och bildar opinion.
> neuroforbundet.se
> Neuroförbundet Stockholm - neuroforbundet.se

Nätverket för spinal muskelatrofi

Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever och arbetar med diagnosen spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.
> nsma.nu

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.
> ocdforbundet.se
> Svenska OCD-förbundet i Stockholm - ocdforbundet.se

Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare (OA) är en förening bildad av och för aspergare och andra högfungerande autister, som har, eller tror/anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska). OA arbetar med att träffas i grupper och umgås,  diskutera vardagsproblematik, exempelvis missförstånd och konflikter med neurotypiska personer samt metoder för att hantera och lösa dem. OA vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer för att påverka samhället.
> aspergare.org
> Organiserade Aspergare Stockholm - stockholm.aspergare.org

Osteoporosförbundet (tidigare Riksföreningen Osteoporotiker)

Osteoporosförbundet är en organisation för personer med osteoporos –benskörhet och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Förbundet arbetar för att osteoporos ska bli en känd sjukdom. Osteoporosförbundet ser det som en viktig uppgift att informera såväl allmänheten och beslutsfattare som alla som arbetar inom vården.
> osteoporos.org
> Osteoporosförbundet i Stockholms län - osteoporos.org

Ournormal.org

Ournormal.org är en kontaktsida för familjer att hitta varandra som lever med barn med funktionsvariationer. Den har inga diskussionsforum eller generella råd och tips till familjer. Sidan är skapad av Föreningen Familjevänner som är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
> ournormal.org

Svenska Parasportförbundet

​Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inom 18 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
> Svenska Parasportförbundet - parasport.nu

ParkinsonFörbundet

ParkinsonFörbundets syfte är att arbeta för personer som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga och övriga intressenter, till exempel vårdpersonal, samhällsorganisationer och myndigheter. Förbundet vill öka kunskapen om Parkinsons sjukdom och förbättra villkoren för personer som har Parkinsons sjukdom..
> parkinsonforbundet.se
> Parkinson Stockholm - parkinsonforbundet.se

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående. Förbundets skadegrupper är personer med en nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgsskada, hjärnskada, polioskada, amputation eller personer som har andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.
> rtp.se
> Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt - rtps.se

Prader - Willi Föreningen i Sverige

Prader - Willi Föreningen i Sverige (PWS) är till för att samla personer med Prader Willis syndrom, deras familjer och anhöriga, samt personal på boenden, skola, förskolor och olika vårdinrättningar. Föreningen ordnar läger, seminarier, medlemsmöten och föreläsningar.
> prader-willi.se

Psoriasisförbundet​

Psoriasisförbundet är en organisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer förbundets syften. Psoriasisförbundet arbetar med råd och stöd samt ger möjlighet att träffa andra i samma situation. Förbundet vill också sprida kunskap om sjukdomen för att höja livskvaliteten för psoriasissjuka och stödja forskning.
> psoriasisförbundet.se
> Psoriasisföreningen i Stockholms län - psoriasisforeningen.se

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet verkar för att sprida information om reumatiska sjukdomar och stödja personer med reumatiska problem. Förbundet förmedlar aktuell kunskap bland annat genom föreläsningar och patientskolor, genom att skriva debattartiklar och hålla kontakt med politiker, sjukvården, forskningsvärlden och läkemedelsföretagen.
> reumatikerforbundet.org
> Reumatikerförbundet Stockholms distrikt - stockholm.reumatikerforbundet.org

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering har som vision att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska ha ett rikt och inspirerande liv. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill RG stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.
> rgaktivrehab.se

Svenska RP-föreningen (Retinitis Pigmentosa)

Svenska RP-föreningen är en förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. Föreningen finns även för anhöriga, ögonläkare, optiker och övriga intresserade.
> Svenska RP-föreningen - retinanytt.se
> Stockholmsgruppen - retinanytt.se

Riksföreningen Grunden Sverige

Riksföreningen Grunden Sverige (Grunden) vänder sig till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar till exempel för att personer med intellektuell funktionsnedsättning skall ha en bra bostad, arbete, skola och utbildning och en innehållsrik fritid där man får uttrycka sig och bestämma själv.
> riksgrunden.se 

Riksföreningen för ME-patienter 

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS. ME/CFS är en neurologisk sjukdom (kroniskt trötthetssyndrom), och avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk,

Deras uppdrag är att ge stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga och för en dialog med vårdgivare och myndigheter.
> rme.nu

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon. I förbundet finns det en rad olika diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (CP), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder. RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. De uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och konferenser.
> rbu.se
> RBU Stockholm - stockholm.rbu.se

Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation

Sane är en ideell förening för föräldrar till barn med autoimmuna neuropsykiatriska tillstånd, för personer som själva har sådana tillstånd och för professionella. Deras arbete är att sprida information, bygga nätverk och försöka påverka så att mer forskning initieras.
> Sane - panspandas.se

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet arbetar för att öka kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. 
> schizofreniforbundet.se

Skogstur

Föreningen Skogstur anordnar promenader i skogsmiljö någonstans inom Stockholms naturområden och promenaderna är anpassade för människor med funktionsnedsättning.
> skogstur.info

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, deras anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete. Här kan personer som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp eller engagera sig i själva föreningsarbetet. RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att säkerställa att den vård och service man har rätt till också finns tillgänglig.
> rsmh.se

Spin-off

En intresseförening för diagnosgruppen Spina Bifida (Ryggmärgsbråck), anhöriga och andra intresserade.
> spin-off.se

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet verkar för ökad kunskap om stamning och arbetar för att skapa en bra och tillåtande miljö för personer som stammar. Förbundet har som målsättning att påverka samhället att skapa en bättre situation för personer som stammar och ge information om stamningens problem på samhällets alla nivåer.
> stamning.se
> Stockholms stamningsförening - stammardu.se

STROKE-Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Detta gör de bland annat genom informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för personer som har fått stroke, anhöriga, vårdpersonal, politiker, beslutsfattare med flera.
> strokeforbundet.se
> STROKE - Föreningen i Stockholms län - strokesthlmlan.se

Stödorganisationer för personer med psykiska problem

​Stockholm läns sjukvårdsområden har en lista på organisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem samt deras närstående. Listan innehåller även samhällstjänster som sjukvårdsrådgivning och jourhavande medmänniska listas där. 
​> Stödorganisationer - psykiatri.sll.se

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund (SRF) är en organisation för synskadade, både blinda och synsvaga. Förbundet arbetar för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. De vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att personer med synskador kan leva ett aktivt och självständigt liv.
> srf.se
> Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län - srfstockholmgotland.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar. Inom förbundet finns cirka 60 diagnosföreningar.Tillsammans verkar förbundet för att personer som har en sällsynt diagnos ska få bättre levnadsvillkor, genom förbättrad vård och omsorg.
> sallsyntadiagnoser.se

Andra föreningar för personer med sällsynta funktionsnedsättningar

Riksförbundet Sällsynta diagnoser samlar föreningar för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.
> Medlemsföreningar - sallsyntadiagnoser.se

Svenska Assistanshundar

Svenska Assistanshundar (S.A.H) är en rikstäckande ideell organisation, som vill främja brukaren med assistanshundars rätt i samhället.
> assistanshundar.se  

Svenska Downföreningen

​Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Föreningen skapar möjligheter för aktiviteter, möten och gemenskap. Organisationen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.
> svenskadownforeningen.se  
> ​Svenska Downföreningen i Stockholm - svenskadownforeningen.se 

Svenska föreningen för Tuberös Skleros

Svenska föreningen för Tuberös Skleros (TSC) främsta uppgifter är att stödja varandra och ge möjligheter till att utbyta erfarenheter, sprida kunskap om Tuberös skleros complex och bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön.
> tsc-sverige.se

Svenska Service- och Signalhundsförbundet

​Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) är en opolitisk, icke vinstdrivande organisation som bedriver assistanshundverksamhet. De testar, utbildar och certifierar assistanshundsekipage och instruktörer enligt internationell standard. Assistanshundar är servicehundar, signalhundar och medicinskt alarmerande hundar, såsom diabeteshundar och epilepsihundar, samt ledarhundar i Sverige.
> soshund.se

Underbara ADHD

Underbara ADHD är en organisation och digital mötesplats där diagnostiserade barn, anhöriga, skola, omsorg, myndigheter och sjukvård kan mötas för att dela egna erfarenheter och utbilda varandra.
> underbaraadhd.se

Ung med psoriasis

Ung med psoriasis är en fristående barn- och ungdomsorganisation för barn, ungdomar och andra som stödjer vår sak med sjukdomen psoriasis och psoriasisartrit.
> ungmedpsoriasis.se

Riksorganisationen Unga Synskadade

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är en organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år. US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige ska ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor som seende.
> ungasynskadade.se
> Unga Synskadade Stockholm - usstockholm.se

UNG-24/7

En ideell förening som drivs av ungdomar med funktionsnedsättningar. De har aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som är mellan 7-26 år.

Om du vill veta mer om föreningen kontakt dem på Ung.24.7@hotmail.com

Ung Autism

Ung Autism är en nybildad förening som har målet att vara en mötesplats för föräldrar, där de kan få råd och svar på några av sina frågor, samt erbjuda samspels- och kommunikationsträning för barn kostnadsfritt och utan kötider.
> ungautism.se

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.
> Riksförbundet - angest.se
> Ångestföreningen i Stockholm - angest-stockholm.se