Lagar och konventioner

Här hittar du information om olika lagar som du kan ha nytta av när det gäller funktionsnedsättning.

> Diskrimineringslagen​
> Föräldrabalken​
> Föräldraledighetslagen
> Förvaltningslagen​
> Förenta nationerna - FN
> Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
> Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
> Lag om bostadsanpassningsbidrag
​> 
Lag om framtidsfullmakter 
> ​Lag om färdtjänst
> Lag om riksfärdtjänst
> Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
> Patientdatalagen
​> Patientlagen
> Plan- och bygglagen
> Skollagen
​> Socialförsäkringsbalken
> Socialtjänstlag (SoL)

​Diskrimineringslagen

​Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.
> Diskrimineringslagen​ - riksdagen.se

Förenta nationerna - FN

De mänskliga rättigheterna 

De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. Det finns 30 artiklar. 

Till exempel:

 • Alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter 
 • Var och en är berättigad till alla rättigheter och friheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion och politik 
 • Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet
 • Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag 
 • Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
 • Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet
 • Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet 
 • Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll 
 • Var och en har rätt till utbildning 
 • Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner

> ​manskligarattigheter.se

Barnkonventionen 

Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionen finns det 54 artiklar. 

Till exempel:

 • Ett barn är varje människa under 18 år
 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter 
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet
 • Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till
 • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
 • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad
 • Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor
 • Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård 
 • Varje barn har rätt till utbildning, grundskolan ska vara gratis
 • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid

> Barnkonventionen - barnombudsmannen.se 

Barnkonventionen på olika språk

Hos barnombudsmanen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen består av en inledning om andra lagar och regler samt 50 olika artiklar.

Till exempel: 

 • Respekt för att alla har ett värde, för att var och en ska kunna bestämma om sig själv
 • Ingen ska bli diskriminerad
 • Alla ska kunna vara med i samhället
 • Respekt för att alla personer med funktionsnedsättning är olika precis som alla andra
 • Samhället ska vara tillgängligt
 • Respekt för att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för deras rätt

> Rättigheter för personer med funktionsnedsättning - manskligarattigheter.se

Konventionskollen 

På konventionskollen kan du testa nio olika situationer i vardagen för att se om de lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Varje test ger ett resultat som visar om situationen lever upp till FN-konventionen eller inte. Därefter får du förslag på åtgärder, vad du kan göra åt situationen och vart du kan vända dig.
> Konventionskollen - hsoskane.se

Webbutbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Webbutbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
riktar sig till dig som arbetar i offentlig verksamhet. Du skapar ett konto på MR-forums webbplats för att göra utbildningen.

Utbildningen består av tre delar:

 • Varför finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
 • Vad är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
 • Hur ska vi arbeta med konventionen?

> mrutbildning.se

​​Förvaltningslagen

I förvaltningslagen står bland annat att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp i frågor som rör deras verksamhetsområde. Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt och man ska få information om sina rättigheter
> Förvaltningslagen - riksdagen.se

​Föräldrabalken

​I Föräldrabalken står det till exempel om föräldraskapet, adoption, vårdnad, boende och umgänge och underhållsskyldighet till ett barn. Denna lag tar även upp anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall. Men det menas att anhöriga har rätt att företräda en person som är över 18 år och som inte längre kan ta hand om sin dagliga livsföring och ekonomi på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Detta gäller inte personer som har haft sin funktionsnedsättning före 18 års ålder.

I Föräldrabalken står det även om god man och förvaltare. Läs mer om god man och förvaltare under rubrik Stöd i vardagen. 
> Föräldrabalken- riksdagen.se

Föräldraledighetslagen 

I föräldraledighetslagen står det om vilka som kan vara föräldralediga och de olika formerna av föräldraledighet. 
> Föräldraledighetslag - riksdagen.se

Hälso- och sjukvårdslagen

​Hälso- och sjukvård ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ge medicinskt vård förebyggande, utreda och behandla sjukdomar och skador samt utför sjuktransporter. Exempelvis genom god vård, kvalitet, trygghet, självbestämmande, integritet och vård på lika villkor för alla. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och människans värdighet. 
> Hälso- och sjukvårdslag - riksdagen.se 

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område står det om hur man sluter avtal, om fullmakt och om rättshandlingars ogiltighet.
> Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - riksdagen.se

​​Lag om bostadsanpassningsbidrag

​I lagen om bostadsanpassningsbidrag står det att genom bidrag till anpassning av bostäder ges personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder.
> Lag om bostadsanpassningsbidrag- riksdagen.se​

Lag om framtidsfullmakter 

I lag om framtidsfullmakter kan du själv bestämma en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. Den kan gälla både ekonomiska och personliga saker. När du skriver en framtidsfullmakt måste du vara minst 18 år och förstå vad framtidsfullmakten innebär. 
> Lag om framtidsfullmakter - riksdagen.se

Lag om färdtjänst

Lag om färdtjänst gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar för färdtjänsten inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Färdtjänsten är till för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
> Lag om färdtjänst - riksdagen.se 

​Lag om riksfärdtjänst

​Lagen om riksfärdtjänst beskriver vad som gäller för att du ska beviljas en riksfärdtjänstresa det vill säga en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde.
> Lag om riksfärdtjänst- riksdagen.se

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Syftet med lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan överklagas.

De personer som omfattas av lagen delas in i så kallade personkretsar:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De olika insatserna är:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagare 
 • Kontaktperson 
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. 
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet. 

> LSS - riksdagen.se

Läs mer om LSS

Patientdatalagen

​Patientdatalagen är till för vårdgivare när de behandlar personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Vårdgivare ska skriva patientjournal och den ska vara skriven på svenska så att patienten lätt kan förstå vad det står.

Vårdgivare får endats ta del av journalen om patient.  Patienten kan ge samtycker till att vårdgivaren får läsa andra vårdgivares anteckningar. 

Om patienten vill ha intyg om vården ska den som har skrivit journalen utfärda ett intyg.  
> Patientdatalagen - riksdagen.se

Patientlagen

​Patientlagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
> Patientlagen - riksdagen.se
> Patientlagen - 1177 Vårdguiden

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen finns kravet att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska åtgärdas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser.
> Plan- och bygglagen - riksdagen.se

​​Skollagen

I skollagen kan du bland annat läsa om särskilt stöd och om utbildning inom olika skolformer som grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och särskild utbildning för vuxna. Skollagen gäller från och med förskolan till och med vuxenutbildning.
>Skollagen- riksdagen.se

Socialförsäkringsbalken

​Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt Skatteverket. Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller vårdbidrag, handikappersättning, bilstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg
> Socialförsäkringsbalk- riksdagen.se

Socialtjänstlag

​Kommunernas socialtjänst arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer får det stöd och den hjälp som de behöver. Personer ska ha ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och kunna vara aktiva samhällslivet. Socialtjänsten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid tänkas på. Med barn menas de som är under 18 år. 

​Socialtjänsten ska även arbeta för att människor som har fysiska, psykiska eller andra svårigheter i sitt levnadssätt, ska får möjlighet att delta i samhället och att leva som alla andra. Personerna ska även få en meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat för deras behov av särskilt stöd.
> Socialtjänstlag - riksdagen.se
> Kort om socialtjänstlagen - publicerat.habilitering.nu