Lagar och konventioner

Här hittar du information om olika lagar som du kan ha nytta av när det gäller funktionsnedsättning.

> Diskrimineringslagen​
> Föräldrabalken​
> Föräldraledighetslagen
> Förvaltningslagen​
> Förenta nationerna - FN
> Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
> Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
> Lag om bostadsanpassningsbidrag
​> 
Lag om framtidsfullmakter 
> ​Lag om färdtjänst
> Lag om riksfärdtjänst
> Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
> Patientdatalagen
​> Patientlagen
> Plan- och bygglagen
> Skollagen
​> Socialförsäkringsbalken
> Socialtjänstlag (SoL)

​Diskrimineringslagen

​Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.
> Diskrimineringslagen​ - riksdagen.se

Förenta nationerna - FN

De mänskliga rättigheterna 

De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. Det finns 30 artiklar. 

Några exempel:

 • Alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. 
 • Var och en är berättigad till alla rättigheter och friheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion och politik. 
 • Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
 • Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. 
 • Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 • Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
 • Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. 
 • Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. 
 • Var och en har rätt till utbildning. 
 • Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

> ​FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter – regeringen.se (pdf)
> Vad är mänskliga rättigheter? På lätt svenska – regeringen.se (pdf)

Barnkonventionen 

Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionen finns det 54 artiklar. 

Några exempel:

 • Ett barn är varje människa under 18 år.
 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
 • Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.
 • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
 • Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.
 • Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. 
 • Varje barn har rätt till utbildning, grundskolan ska vara gratis.
 • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

> Barnkonventionen - barnombudsmannen.se 

Barnkonventionen på olika språk

Hos barnombudsmannen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen består av en inledning om andra lagar och regler samt 50 olika artiklar.

Några exempel: 

 • Respekt för att alla har ett värde, för att var och en ska kunna bestämma om sig själv.
 • Ingen ska bli diskriminerad.
 • Alla ska kunna vara med i samhället.
 • Respekt för att alla personer med funktionsnedsättning är olika precis som alla andra.
 • Samhället ska vara tillgängligt.
 • Respekt för att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för deras rätt.

> Rättigheter för personer med funktionsnedsättning - regeringen.se (pdf)
> Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst version – regeringen.se (pdf)

Affisch om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har gjort en affisch om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
> FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - mfd.se (PDF-dokument)

Funktionsrättsguiden 

Funktionsrättsguiden är för dig som har funktionsnedsättning som vill veta mer om dina rättigheter och hur du ansöker om stöd eller överklagar beslut från myndigheter. Guiden utgår från mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
> guide.funktionsrattskonventionen.se

Webbutbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Webbutbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
riktar sig till dig som arbetar i offentlig verksamhet.

Utbildningen består av tre delar:

 • Varför finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
 • Vad är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
 • Hur ska vi arbeta med konventionen?

> mrutbildning.se

​​Förvaltningslagen

I förvaltningslagen står bland annat att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp i frågor som rör deras verksamhetsområde. Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt och du ska få information om dina rättigheter
> Förvaltningslagen - riksdagen.se

​Föräldrabalken

​I föräldrabalken står det till exempel om föräldraskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge och underhållsskyldighet för ett barn.

Lagen tar även upp anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall. Med det menas att anhöriga har rätt att företräda en person som är över 18 år och inte längre kan ta hand om sin dagliga livsföring och ekonomi på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Det gäller inte personer som har haft sin funktionsnedsättning före 18 års ålder.

I föräldrabalken står det även om god man och förvaltare. Läs mer om god man och förvaltare under rubrik Stöd i vardagen. 
> Föräldrabalken- riksdagen.se

Föräldraledighetslagen 

I föräldraledighetslagen står det om vilka som kan vara föräldralediga olika former av föräldraledighet. 
> Föräldraledighetslag - riksdagen.se

Hälso- och sjukvårdslagen

​Hälso- och sjukvård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt utföra sjuktransporter. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och människans värdighet. 
> Hälso- och sjukvårdslag - riksdagen.se 

Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område står det om hur avtal sluts, om fullmakt och rättshandlingars ogiltighet.
> Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - riksdagen.se

​​Lag om bostadsanpassningsbidrag

​Lagen om bostadsanpassningsbidrag gäller bidrag för anpassning av bostäder så att personer med funktionshinder ges möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna ansvarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder.
> Lag om bostadsanpassningsbidrag- riksdagen.se​

Lag om framtidsfullmakter 

I lag om framtidsfullmakter kan du själv bestämma en person som i framtiden företräder dig om du inte längre kan göra det själv när det gäller ekonomiska eller personliga saker. Du måste vara 18 år och förstå vad framtidsfullmakten innebär för att skriva en framtidsfullmakt. 
> Lag om framtidsfullmakter - riksdagen.se

Lag om färdtjänst

Lag om färdtjänst gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ansvarar för färdtjänsten inom kommunen och mellan kommunen och en annan kommun om det finns särskilda skäl. Färdtjänst är till för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel.
> Lag om färdtjänst - riksdagen.se 

​Lag om riksfärdtjänst

​Lagen om riksfärdtjänst beskriver vad som gäller för att du ska beviljas en riksfärdtjänstresa som är en resa utanför kommunens vanliga färdtjänstområde.
> Lag om riksfärdtjänst- riksdagen.se

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan överklagas.

De personer som omfattas av lagen delas in i tre personkretsar:

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

De olika insatserna är:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagare 
 • kontaktperson 
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. 
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet. 

> LSS - riksdagen.se

Läs mer om LSS

Patientdatalagen

​Patientdatalagen är till för vårdgivare när de behandlar personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Vårdgivare är skyldiga att skriva patientjournal och den ska vara skriven på svenska så att patienten lätt kan förstå vad det står.

Patienten kan ge samtycke till att vårdgivaren får läsa andra vårdgivares anteckningar. 

Vill patienten ha intyg om vården ska den som har skrivit journalen utfärda ett intyg.  
> Patientdatalagen - riksdagen.se

Patientlagen

​Patientlagens syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
> Patientlagen - riksdagen.se
> Patientlagen - 1177 Vårdguiden

Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen finns ett krav att åtgärda hinder mot tillgänglighet som enkelt kan rättas till. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser.
> Plan- och bygglagen - riksdagen.se

​​Skollagen

I skollagen finns bestämmelser om särskilt stöd och utbildning inom olika skolformer som grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och särskild utbildning för vuxna. Skollagen gäller från förskola till och med vuxenutbildning.
>Skollagen- riksdagen.se

Socialförsäkringsbalken

​Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller vårdbidrag, handikappersättning, bilstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg
> Socialförsäkringsbalk- riksdagen.se

Socialtjänstlag

​Kommunernas socialtjänst arbetar utifrån socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer får den hjälp och det stöd som de behöver. I lagen står att personer ska ha ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och kunna vara aktiva samhällslivet. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vid åtgärder som rör barn under 18 år ska barnets bästa alltid tas hänsyn till. 

​Socialtjänsten ska arbeta för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin tillvaro får möjlighet att delta i samhället och leva som alla andra. Bland annat ska socialtjänsten medverka till att dessa personer får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat för deras behov av särskilt stöd.
> Socialtjänstlag - riksdagen.se
> Kort om socialtjänstlagen - publicerat.habilitering.nu