Om oss på Korallen

Korallen vänder sig till barn med flerfunktionsnedsättning i åldrarna 0-12 år. Det vill säga måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning ofta i kombination med måttlig till svår rörelsenedsättning. Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt som heter Snoezelen, vilket innebär en tro på den egna motivationen som drivkraft.

Målet med Korallens verksamhet är att stimulera varje barns utveckling. De anpassade sinnesrummen ger förutsättningar för aktivitet och avslappning, kommunikation och samspel.

Korallen tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Stockholms läns landsting.

Snoezelen

Vi har i drygt tjugo år arbetat med sinnesstimulerande rum enligt begreppet Snoezelen, en kombination av de båda holländska orden för ”att utforska” och ”att slappna av”.

Utvecklingen startade i Holland på 70-talet där rum började användas för att ge kravlös sinnesstimuli personer med flerfunktionsnedsättning och svåra förvärvade hjärnskador och har sedan dess utvecklats och spridits internationellt. Syftet var att tillgodose hjärnans behov av sensorisk stimulans och att erbjuda både aktivitet, avslappning och ökat välbefinnande.

Förhållningssättet är en viktig del i Snoezelenbegreppet; en tilltro till att varje person vill och kan något och att den egna motivationen är drivkraften till utveckling. En grundläggande tanke är att stödja varje persons förmåga att själv vara delaktig i sitt val av aktivitet och ge tid för att utforska rummet i egen takt. 

Syftet med insatserna på Korallen kan vara att:

Korallen koja
  • Förstärka och utveckla barnets egen aktivitet
  • Stimulera syn, hörsel och känselsinne
  • Uppmuntra samspel och kommunikation
  • Möjliggöra egna val
  • Öka vakenhetsgraden
  • Ge möjlighet till avslappning
  • Ge barnet en upplevelse tillsammans med någon de känner väl

Verksamhet

Besök på Korallen är en habiliteringsinsats som journalförs. Det är avgiftsfritt att vända sig till oss och få insatser.

Innan barnet börjar på Korallen görs en ansökan via telefon, 08-123 351 30.

Barnet kommer alltid tillsammans med en medföljare, förälder, assistent eller någon annan de känner väl.

Medföljaren ska innan första besöket gå en medföljarutbildning. Utbildningen hålls i grupp och är två timmar lång. Det är gratis att gå utbildningen. Vi berättar då om vår verksamhet, om vikten av sinnesstimulering och förhållningssätt och man får också prova de olika sinnesrummen. För föräldrar har vi enskilda utbildningar.

Under behandlingsperioden kan du boka ett sinnesrum en gång i veckan. Man måste alltid ringa för att boka tid.