Psykisk hälsa och ohälsa

Här hittar du information om var du kan få råd, stöd och behandling om du har psykisk ohälsa.

> Vad är psykisk hälsa och ohälsa?
> Funktionsnedsättning
> Hjälplinjer ​
> Mottagningar för psykisk ohälsa
> Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län

Vad är psykisk hälsa och ohälsa?

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sitt liv meningsfullt, att de kan vara delaktiga i samhället och hantera livets vanliga motgångar. 

Psykisk ohälsa kan exempelvis vara oro, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter eller en psykisk sjukdom som schizofreni, bipolär sjukdom, tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder OCD) med tvångstankar eller tvångshandlingar.​
> Vad är psykisk ohälsa? - kunskapsguiden.se

Funktionsnedsättning

Forskning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser som autism, Aspergers syndrom och adhd har större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
> Psykisk hälsa - habilitering.se  ​
​> Psykisk hälsa - autismforum.se

Hjälplinjer 

Barnens rätt i samhället (Bris) 

Barn

Du som är under 18 år och behöver hjälp med något kan ringa, mejla eller chatta med Bris. De som svarar är kuratorer. Vill du hellre prata med andra unga så kontakta deras Forum. 
> Barn och unga - bris.se

Vuxentelefon

​Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro för dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. 
> Bris vuxentelefon om barn - bris.se 

Jourhavande medmänniska

Ring jourhavande medmänniska om du behöver någon att tala med och någon som lyssnar. 
jourhavande-medmanniska.se  

Jourhavande präst

Du kan ringa jourhavande präst om du behöver någon att prata med eller dela dina tankar med. Du kan kontakta jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.
> Jourhavande präst - svenskakyrkan.se

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris per telefon. Föreningen anordnar också seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa.

Tre linjer finns:

  • självmordslinjen - stödjer människor som har tankar på självmord
  • föräldratelefonen - stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn
  • äldretelefonen - stödjer äldre som mår psykiskt dåligt.

> mind.se

Mind Forum 

Mind Forum är en plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns svårt. Du kan dela med dig, ge och få stöd, läsa fakta om psykisk ohälsa och läsa andras berättelser.
> forum.mind.se  

Nationella Hjälplinjen

​Hjälplinjens telefonjour erbjuder stödsamtal till människor i kris klockan 13-22 alla dagar. Du kan också nå dem på texttelefon via förmedlingstjänsten Texttelefoni.se. Du kan få hjälp med att sortera tankar och känslor, samt få råd om hur du söker dig vidare för att få hjälp.
> Nationella Hjälplinjen -1177.se

Mottagningar för psykisk ohälsa

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

BUMM är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen utreder och behandlar bland annat astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska diagnoser. Även bedömning och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar) görs när det till exempel handlar om symptom som huvudvärk, magont, oro, nedstämdhet eller utagerande beteende.
Barnläkarmottagningar - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar som är upp till 18 år. BUP ger stöd och behandling till personer som mår psykiskt dåligt, vill utreda sin könsidentitet eller har önskemål om en neuropsykiatrisk utredning.
> bup.se
> Barn- och ungdomspsykiatri - 1177.se

BUP FUNK

BUP FUNK är en specialenhet inom BUP Stockholm som tar emot patienter med repetitiva beteenden och tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD) som också har autismspektrumtillstånd. 
> BUP FUNK - bup.se 

BUPs team för döva och hörselskadade

​​BUPs team för döva och hörselskadade tar emot familjer där någon famljemedlem är döv eller hörselskadad och barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik. Remiss behövs inte.
> BUP:s team för döva och hörselskadade - bup.se

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team och kan specialanpassa behandlingsinsatser som ges i hemmet, på mottagningen eller annan plats. Möjligheten finns till tät kontakt med fler eller längre besök och telefonkontakt. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från uppsatta mål och följs upp regelbundet. 
> Mottagningar för mellanvård - bup.se

BUPs specialenheter

Specialenheterna har särskild kompetens om olika patientgrupper eller behandlingsmetoder. Exempelvis för barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik eller uppgivenhetssyndrom. Patienter kommer oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning.
​> Specialenheter - bup.se

Barninternetprojektet (BIP)

Barninternetprojektet drivs av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landsting. Syftet är att öka tillgängligheten av psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär som stark rädsla, oro, ångest, tics, tvångstankar, tvångshandlingar, självskadebeteende eller ont i magen.
> BIP - bup.se

Första linjen-mottagningar

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har psykologer som riktar sig speciellt till barn och ungdomar, så kallade första linjen-mottagningar. Du kan även kontakta din vanliga vårdcentral där det finns kurator och psykolog.
> För dig som är ung - 1177.se 
> Särskilda mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa - 1177.se

Habilitering & Hälsa

På habiliteringscenter finns psykologer och kuratorer som kan ge stödsamtal till exempel om känslor, självbild, funktionsnedsättning, konflikter, ensamhet och relationer.
> Habilitering & Hälsas stöd och insatser - habilitering.se
> Habilitering & Hälsas mottagningar - habilitering.se

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden bedriver psykodynamisk psykoterapi anpassad för vuxna personer med funktionsnedsättning, främst intellektuell funktionsnedsättning men även medfödda och omfattande rörelsehinder, förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor kvarstående funktionsnedsättning.
> Psykoterapimottagningen Linden - habilitering.se

Internetpsykiatrin

Internetpsykiatrin är internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandling ges till dig som har adhd, depression, paniksyndrom, magproblem (IBS) sömnproblem, tvångssyndrom och social fobi.

Att erbjuda behandling via internet är ett sätt att öka tillgängligheten av vård och olika sätt att få vård. Internetbehandling är tänkt som ett komplement och inte en ersättning av andra insatser inom vården. Du som bor i Stockholms län gör en ansökan på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du som bor utanför Stockholms län ringer till deras behandlingskoordinator eller medicinska sekreterare. 

Efter ansökan blir du kallad till ett besök. Vid besöket träffar du en läkare eller psykolog för att göra en bedömning av hur du mår och diskutera om behandlingen passar dig. Behandlingen pågår sedan i tolv veckor. Efter att behandlingen har avslutats kallas du vid behov till ett uppföljande besök med psykolog eller läkare.

Kostnaden för internetbehandling är 100 kronor för varje behandlingsvecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer kostnad för besök hos läkare eller psykolog som kostar 350 kronor upp till högkostnadsskyddet. 
> internetpsykiatrin.se 

Psykiatri för vuxna 

Vuxenpsykiatrin ansvarar för specialistvård och behandling av psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Inom psykiatrin utreds och behandlas även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd,  autismspekrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom. Du kan själv kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver ungefär hälften av vuxenpsykiatrin för vuxna i Stockholms län. Resten sköts av privata mottagningarna som har avtal med Stockholm läns landsting.
> Psykiatri i Stockholms läns landsting - psykiatri.sll.se
> Söka psykiatrisk vård - 1177.se
> Psykiatrisk vård för vuxna - 1177.se
> Lista på psykiatriska öppenvårdsmottagningar och akutenheter inom Stockholms län - 1177.se

Döva och hörselskadade

För dig som är döv eller hörselskadad med ångestsproblematik, depression, bipolär sjukdom, psykosproblematik, neuropsykiatriska problem eller kognitiva funktionsnedsättningar finns en specifik mottagning. Du kan själv kontakta mottagningen eller få en remiss från din vårdcentral.

> Dövpsykiatriprogrammet, Älvsjö - psykiatrisydvast.se

Ungdomsmottagning

​Ungdomsmottagningar vänder sig till alla i åldern 12-23 år. Besöken är kostnadsfria och på mottagningarna arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. För att komma till en ungdomsmottagning kan du antingen boka tid eller gå dit på en drop-in tid. 

Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller exempelvis stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet.
> Ungdomsmottagning - umo.se 

UMO

UMO är en webbplats för alla i åldern 13-25 år. Där kan du få kunskap om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla. 

Till Fråga UMO kan alla som är 13-25 år ställa frågor anonymt om sex, hälsa och relationer. Du kan också läsa andras frågor och svar. 
> umo.se

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län

Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete i Stockholms län mellan länets 26 kommuner, Stockholms läns landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). 
Syftet med uppdraget är att hälso- och sjukvården och kommunerna behöver samordna sina insatser i psykisk hälsa och öka personernas delaktighet i den egna vården och omsorgen. De samlar, synliggör och ger utbildningar och goda exempel inom området psykisk hälsa. 
> uppdragpsykiskhalsa.se