Psykisk hälsa och ohälsa

Här hittar du information om var du kan få råd, stöd och behandling om du har psykisk ohälsa.

> Vad är psykisk hälsa och ohälsa?
> Funktionsnedsättning
> Hjälplinjer ​
> Mottagningar för psykisk ohälsa

Vad är psykisk hälsa och ohälsa?

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sitt liv meningsfullt, de kan vara delaktiga i samhället och kan hantera livets vanliga motgångar. 

Psykisk ohälsa handlar om när en person har psykiska besvär till exempel när en person känner oro, ångest, nedstämdhet och har sömnsvårigheter eller har en psykisk sjukdom till exempel Schizofreni, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom Obsessive Compulsive Disorder (OCD) såsom tvångstankar eller tvångshandlingar.​
> Vad är psykisk ohälsa? - kunskapsguiden.se

Funktionsnedsättning

Forskning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser som autism, Aspergers syndrom och adhd har större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
> Psykisk hälsa - habilitering.se  ​
​> Psykisk hälsa - autismforum.se

Hjälplinjer 

Barnens rätt i samhället (Bris) 

Barn

Du som är under 18 år kan ringa, mejla eller chatta med Bris om du funderar eller att du behöver hjälp med något. De som svarar kurator. Om du hellre vill prata med andra unga så kontakta deras Forum. 
> Barn och unga - bris.se

Vuxentelefon

​Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. 
> Bris vuxentelefon om barn - bris.se 

Jourhavande medmänniska

Ring jourhavande medmänniska om du behöver någon att tala med och någon som lyssnar. 
jourhavande-medmanniska.se  

Jourhavande präst

Du kan ringa Jourhavande präst om du behöver någon att prata med eller dela dina tankar med. Du kan kontakta Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.
> Jourhavande präst - svenskakyrkan.se

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris genom telefon. De anordnar också seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa.

  • Självmordslinjen - Stödjer människor som har tankar på självmord
  • Föräldratelefonen - Stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn
  • Äldretelefonen - Stödjer äldre som mår psykiskt dåligt

> mind.se

Nationella Hjälplinjen

​Hjälplinjens telefonjour erbjuder stödsamtal till människor i kris mellan kl 13-22 alla dagar. Du kan också nå dem på texttelefon via förmedlingstjänsten Texttelefoni.se.Du kan få hjälp med att sortera tankar och känslor, samt få råd om hur du kan söka dig vidare för att få hjälp.
> Nationella Hjälplinjen -1177.se

Mottagningar för psykisk ohälsa

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM)

BUMM är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. De utreder och behandlar till exempel astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska diagnoser. De gör även bedömning och behandling av psykisk ohälsa (första linjen-mottagningar). Det kan till exempel handla om symtom som huvudvärk, magont, oro och nedstämdhet eller utåtagerande beteende.
Barnläkarmottagningar - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar som är upp till 18 år. BUP ger stöd och behandling till personer som mår psykiskt dåligt, eller vill utreda sin könsidentitet eller vill genomföra neuropsykiatriska utredningar.
> bup.se
> Barn- och ungdomspsykiatri - 1177.se

BUP FUNK

BUP FUNK är en specialenhet inom BUP Stockholm som tar emot patienter med repetitiva beteenden och tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder),OCD som också har autismspektrumtillstånd. 
> BUP FUNK - bup.se 

BUP:s team för döva och hörselskadade

​​BUP:s team döva och hörselskadade tar emot familjer där någon famljemedlem är döv eller hörselskadad och där barnet har någon form av barnpsykiatrisk problematik.  Du behöver inte ha remiss.
> BUP:s team för döva och hörselskadade - bup.se

BUP mellanvård​

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och stödjer de lokala BUP-mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med mellanvården sker via en lokal BUP-mottagning.

Mellanvården har mobila team som har möjligheter att specialanpassa behandlingsinsatser. De kan arbeta både i hemmet, annan plats eller på mottagningen. De kan också ha en tätare kontakt än på den lokala mottagningen med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från tydliga mål och följs upp regelbundet. 
> Mottagningar för mellanvård - bup.se

BUP:s specialenheter

Specialenheterna har särskild kompetens om olika patientgrupper eller behandlingsmetoder. Det kan handla om barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssyndrom. Som patient kommer man oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning.
​> Specialenheter - bup.se

Barninternetprojektet (BIP)

Projektet drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landstings. Syftet med Barninternetprojektet (BIP) är att öka tillgängligheten av psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär så som stark rädsla, oro, ångest, tics, tvångstankar och/eller tvångshandlingar, självskadebeteende eller ont i magen
> BIP - bup.se

Första linjen-mottagningar

Vissa vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) har psykologer som riktar sig speciellt till barn och ungdomar. De kallas första linjen-mottagningar. Du kan även kontakta din vanliga vårdcentral eftersom alla vårdcentraler har en kurator eller psykolog som arbetar där.
> För dig som är ung - 1177.se 
> Särskilda mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa - 1177.se

Habilitering & Hälsa

På habiliteringscenter finns psykologer och kurator som kan ge stödsamtal till exempel om känslor, självbild, funktionsnedsättning, konflikter, ensamhet eller relationer.
> Habilitering & Hälsas stöd och insatser - habilitering.se
> Habilitering & Hälsas mottagningar - habilitering.se

Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden bedriver psykodynamisk psykoterapi anpassad för vuxna personer med funktionsnedsättning, främst intellektuell funktionsnedsättning, men även medfödda och omfattande rörelsehinder, förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor kvarstående funktionsnedsättning.
> Psykoterapimottagningen Linden - habilitering.se

Internetpsykiatrin

Internetpsykiatrin är internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandling ges till dig som har till exempel adhd, depression, paniksyndrom, magproblem (IBS) sömnproblem, tvångssyndrom eller social fobi.

Att få behandling via internet är ett sätt att öka tillgängligheten av vård och olika sätt att få vård. Internetbehandling är alltså ett komplement och inte en ersättning av andra insatser inom vården.

Du som bor i Stockholms län gör en ansökan på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du som bor utanför Stockholms län ringer till deras behandlingskoordinator eller till deras medicinska sekreterare. 

Efter ansökan blir du kallad till ett besök. Under besöket kommer du att träffa en läkare eller en psykolog för att göra en bedömning av hur du mår och diskutera om behandlingen passar dig. Behandlingen pågår sedan i 12 veckor. Efter att behandlingen har avslutats, kallas du vid behov till ett uppföljande besök med psykolog eller läkare.

Kostnaden för internetbehandling är 100 kronor för varje behandlingsvecka. Utöver internetbehandlingen tillkommer kostnad för besök med psykolog eller läkare som kostar 350 kronor upp till högkostnadsskyddet. 
> internetpsykiatrin.se 

Psykiatri för vuxna 

Psykiatrin erbjuder specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning. De utreder och behandlar även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd,  autismspekrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom. Du kan själv kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver ungefär hälften av psykiatri för vuxna i Stockholms län. Det finns andra privata mottagningarna som har avtal med Stockholm läns landsting.
> Psykiatri i Stockholms läns landsting - psykiatri.sll.se
> Söka psykiatrisk vård - 1177.se
> Psykiatrisk vård för vuxna - 1177.se
> Lista på psykiatriska öppenvårdsmottagningar och akutenheter inom Stockholms län - 1177.se

Döva och hörselskadade

Det finns en specifik mottagning för dig som är döv eller hörselskadad med ångestsproblematik, depression, bipolära sjukdomar, psykosproblematik, neuropsykiatriska problem och kognitiva funktionsnedsättningar.

​Du kan själv kontakta mottagningen eller få en remiss från din vårdcentral.
> Dövpsykiatriprogrammet, Älvsjö - psykiatrisydvast.se

Ungdomsmottagning

​Ungdomsmottagningar vänder sig till alla mellan 12-23 år och besöken är kostnadsfria. De som arbetar där är barnmorskor, kuratorer och läkare. För att komma till en ungdomsmottagning kan du antingen boka tid eller komma på någon av deras drop-in tider. 

Du kan få hjälp med till exempel preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning kring kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller till exempel stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer eller identitet.
> Ungdomsmottagning - umo.se 

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13-25 år. Där kan du få kunskap om till exempel kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger eller självkänsla. 

Till Fråga UMO kan alla mellan 13-25 år ställa frågor anonymt om sex, hälsa och relationer. På Fråga UMO kan du också läsa andras frågor och svar. 
> umo.se