Psykisk hälsa

> Funktionsnedsättning
> Mind
> Nationella Hjälplinjen

Funktionsnedsättning

​Det finns forskning som visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser, som autism, Aspergers syndrom och adhd har större risk att drabbas av psykisk ohälsa som depressioner, tvångs- och ångesttillstånd. 

Personer som har en grav intellektuell funktionsnedsättning, som gör att de har svårt att kommunicera och förstå både sig själv och sin omgivning, kan få psykiska problem och beteendestörningar. 

För att förebygga psykisk ohälsa kan man till exempelvis ha en aktiv fritid, träna, träffa människor och prata med någon om sina känslor och upplevelser. Man kan även behöva stöd och ibland professionell hjälp. Man kan få stödsamtal både genom psykiatrin och habiliteringen. 

Habilitering & Hälsa

På habiliteringscenter finns psykologer och kurator som kan ge stödsamtal till exempel om känslor, självbild, funktionsnedsättning, konflikter, ensamhet eller relationer.

Psykoterapimottagningen Linden bedriver psykodynamisk psykoterapi anpassad för vuxna personer med funktionsnedsättning.
> Psykisk hälsa - habilitering.se  
> Psykisk hälsa - autismforum.se

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. De anordnar också seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa.

De stödjer också människor via telefon.

  • Självmordslinjen - Stödjer människor som har tankar på självmord
  • Föräldratelefonen - Stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn
  • Äldretelefonen - Stödjer äldre som mår psykiskt dåligt

> mind.se

Nationella Hjälplinjen

​Hjälplinjens telefonjour erbjuder stödsamtal till människor i kris mellan kl 13-22 alla dagar. Du kan få hjälp med att sortera tankar och känslor, samt få råd om hur du kan söka dig vidare för att få hjälp.

De som svarar har erfarenhet av att stödja människor i kris och är psykolog, socionom eller sjuksköterska. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på din telefonräkning. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är anonyma. Du kan också nå dem på texttelefon via förmedlingstjänsten Texttelefoni.se.
> Nationella Hjälplinjen -1177.se

Psykisk hälsa för personer med autismspektrumdiagnos

Personer med en diagnos inom autismspektrumet (ASD) löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa i form av depression och ångesttillstånd.
> Psykisk hälsa på Autismforum