Hälso- och sjukvård

Här hittar du information om till exempel hälso- och sjukvårdens avgifter, journalhantering, hur du kan klaga på vården och dina rättigheter.

> 1177 Vårdguiden
> Barns och ungas rättigheter
> Avgifter för intyg
> Avgifter för läkemedel
> Avgifter för sjukvård
> Avgift och bidrag för tandvård
> Folkhälsoguiden
> Journal
> Kunskapsguiden.se
> Klaga på vården
> Läkemedelsförsäkringen
​> 
Medicinsk fotvård
> Min bok
> Patientsäkerhet
> Planerad vård utomlands
> Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Stockholms läns landsting​
> Psykiatristöd
> Tolk
> Tystnadsplikt och sekretess
> Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
> Vårdhandboken
> Vårdinformation i Stor-Stockholm (Viss)
> Vårdgivarguiden
> Vårdplan och samordnad individuell plan (SIP)
> Vårdval
> Vårdgarantin i Stockholms län

1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. 

De finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.
> 1177.se

Barns och ungas rättigheter i vården

Vårdpersonal ska lyssna på barnen eller ungdomarna, när de är sjuka eller mår dåligt. De ska även förklara för dem varför de är sjuka eller mår dåligt och hur de ska kunna må bättre. Barnen och ungdomarna ska även få vara med och bestämma om sin vård tillsammans med personalen och den vuxna som följer med.
Hur vården ska hjälpa dig som är barn - 1177.se
Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? (Film) 1177.se

Avgifter för intyg

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län har bestämt att läkare kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg, då gäller inte högkostnadsskyddet. Barn och ungdomar under 18 år får även betala avgiften. När de skriver intyg om vården du har fått, ingår kostnaden för intyget i patientavgiften.

Alla intyg som Försäkringskassan behöver är avgiftsfria. Om du behöver träffa läkare för undersökning måste du betala patientavgiften för besöket.

Vissa av intygen till kommunen är avgiftsfria och vissa behöver man betala för. Läs om vilka intyg som är avgiftsfria på Stockholms läns landstings ”Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar” sidan 6.

Det kostar att få läkarutlåtande till körkort. Läs mer om vilken avgift du ska betala när det gäller intyg till körkort på Stockholms läns landstings ”Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar” sidan 9.
> Avgifter för intyg-  vardgivarguiden.se (PDF-dokument)

Avgifter för läkemedel 

Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 200 kronor under ett år räknat från det första inköpstillfället. Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som man får på recept och även för vissa förbrukningsartiklar när det gäller till exempel för astma, diabetes och stomi. 

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.
> Vad kostar läkemedel på recept? - 1177.se 
> Gratis läkemedel för barn - slso.sll.se

Avgifter för sjukvård i Stockholms län

När du får vård betalar du en avgift som kallas patientavgift. Patientavgiften är både för landstings vård eller till en privat vårdgivare, som landstinget har avtal med.

Vård för barn upp till 17 år är gratis förutom besök på akutmottagningar och lättakuten. Du som är över 85 år betala ingen patientavgift för husläkare och specialistmottagning.

Habilitering & Hälsas insatser i Stockholms län kostar ingenting. 

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården. I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt.
> Patientavgifter i Stockholms län - 1177.se
> Patientavgifter 2017 - 1177.se (PDF-Dokument)
> Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län - 1177.se
> Habilitering och andra insatser - habilitering.se 

Avgift och bidrag för tandvård

​Barn upp till 21 år har gratis tandvård. För de som är äldre än 22 år eller har en funktionsnedsättning finns det olika bidrag så som allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskyddet för tandvård, tandvårdsstödet och särskilt tandvårdsbidrag.

Läs mer om de bidragen under rubrik tandvård.

Folkhälsoguiden

​Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Den vänder sig till alla som är intresserade av folkhälsa och de som arbetar med folkhälsofrågor. 
Folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa. Webbplatsen tar upp till exempel information om alkohol och droger, barn och ungdomars hälsa, folksjukdomar, fysisk aktivitet, mat, psykisk hälsa och sexualitet.
> folkhalsoguiden.se 

Journal

Oftast har du som patient rätt att läsa, skriva av eller få en kopia av journalen. Närstående till en avliden patient kan i vissa fall få ta del av patientens journal. När du vill läsa din journal kan du antingen ringa eller skriva till den mottagning du har behandlats. De är då skyldiga att ge dig ett svar så fort som möjligt. Mottagningen kan ta ut en avgift för kopior. 

Vården gör alltid en individuell bedömning om en journal ska lämnas ut. Till exempel kan du bli nekad att läsa din journal om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl till att du inte läser den. Om din läkare vägrar lämna ut hela eller delar av journalen kan du begära att få ett skriftligt beslut. Med det kan du gå till kammarrätten och överklaga vårdgivarens beslut.

Spärra journal

Som patient kan du begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare. För att spärra journaluppgifter tar du kontakt med den mottagning där du har fått eller får din behandling.Spärrade journaler kan nödöppnas i akuta situationer. 

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.
> Patientens rätt att ta del av sin journal - sll.se (PDF-dokument) 
> Din journal - 1177.se 
> Vem kan läsa min journal? - 1177.se (Film)

Rättelse av journal

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din journal. Rättelse, notering i journal och slutligen genom ansökan om journalförstöring. 

Om uppgifter i din journal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse.
Om du vill att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras kan du begära det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO avslår en ansökan om förstöring kan du överklaga hos förvaltningsrätten.
> Ansökan om journalförstöring - ivo.se

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbsida som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och vård och omsorg om äldre samt att de har webbutbildningar. Kunskapsguiden ger aktuell kunskap och metoder och modeller som du kan behöva i din yrkesroll. Socialstyrelsen står bakom Kunskapsguiden.se.  
> kunskapsguiden.se

Klaga på vården

Om du inte är nöjd med den vård som du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Det finns olika sätt att klaga om du är missnöjd med din vård. 

Klaga direkt hos vårdpersonalen

​I första hand ska du vända dig till personalen på den mottagning där du blivit behandlad exempelvis vårdcentral eller sjukhus. Om du inte är nöjd med personalens förklaring, vänd dig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där du har blivit behandlad. Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård, vänd dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
> Om du inte är nöjd med vården - 1177.se  
> Klaga på vården - ivo.se 
> Om man inte är nöjd med tandvården - 1177.se

Synpunkter? Klagomål? Vi vill veta vad du tycker 

”Synpunkter? Klagomål? Vi vill veta vad du tycker” heter Habilitering & Hälsas folder som beskriver de olika vägarna som du kan använda för att lämna idéer, synpunkter och klagomål. Den innehåller även en enkel blankett som du kan använda. Blanketten är färdigadresserad och frankerad. Du behöver bara lägga den på brevlådan.
> Synpunkter? Klagomål? Vi vill veta vad du tycker - habilitering.se   

Patientnämnden

​Patientnämnden finns i alla landsting. Om du inte är nöjd med den vård, det bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående har fått så ska du kontakta Patientnämnden. Patientnämnden har även till uppgift att utse stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.
> Patientnämnden Stockholm - sll.se

Patientvägledare i Stockholms län

Kommer du inte i kontakt med rätt person på avdelningen/mottagningen och har synpunkter och klagomål på Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus kan du istället vända dig till deras patientvägledare. Patientvägledaren är en neutral person som du kan kontakta angående dina synpunkter.
> Patientvägledare - 1177.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan lämna ett tips eller anmäla ett klagomål på vården till IVOs upplysningstjänst. De hjälper dig med hur du ska göra om du vill lämna ett tips eller om du vill anmäla ett klagomål. De svarar även på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet.
> Lämna ett tips eller anmäl ett klagomål - ivo.se 

Privattandvårdsupplysningen (PTU)

Privattandläkarnas rådgivningstjänst svarar på frågor till exempel om du inte är nöjd med din behandling och de löser tvister mellan patienter och privattandläkare. 
> Privattandvårdsupplysningen - ptl.se   

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner är anslutna till försäkringen. 

Du kan till exempel få ersättning för skador som varit möjliga att undvika, skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos eller om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion​
> Löf –patientförsäkring - lof.se  
> OM DU SKADAS I VÅRDEN – LÖF - lof.se (PDF-dokument)

Läkemedelsförsäkringen

​Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
> Läkemedelsförsäkringen - lff.se  

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård behandlar personer som har fotproblem på grund av sjukdomar. För att besöka en fotterapeut behöver du en remiss från en läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Du kan gå till fotterapeuter som har avtal med Stockholms läns landsting. Du betalar patientavgift som när du går till en till exempel till husläkaren och högkostnadsskyddet gäller. 

Medicinsk fotvård behandlar patienter med medicinska fotproblem, till exempel: 

 • Patienter med diabetes
 • Patienter med cirkulationsrubbningar som har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
 • Patienter som har svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
 • Patienter med vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller komplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.

> Fotsjukvård – 1177.se 
> Medicinsk fotvård i Stockholms län – 1177.se

Min bok

Min bok är till för dig som har svårt att berätta och komma ihåg exempel var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med till exempel personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och inom vården. 
> Min bok - 1177.se 

Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen har en webbplats om patientsäkerhet som är till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. 
De olika rubrikerna är: 

 • Om patientsäkerhet
 • Att förebygga
 • Risker och vårdskador
 • Säkerhetskultur
 • Om en patient drabbas

> patientsakerhet.socialstyrelsen.se 

Planerad vård utomlands 

Du som vill söka planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka om förhandstillstånd, förhandsbesked och ersättning i efterhand. 

Du kan få ett förhandstillstånd för till exempel: 

 • Vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar
 • Väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. 
 • Vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige

Du kan få ett förhandsbesked för till exempel:

 • Vården som du planerar skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • Vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal

När du har ett förhandsbesked kan du få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU/EES-land. Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting är det du som betalar mellanskillnaden.
> Planerad vård utomlands- forsakringskassan.se 

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Stockholms läns landsting

Syftet med policyn är att förklara hur Stockholms läns landsting ska arbeta med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i alla landstingets verksamheter, både när det gäller den egna verksamheten och den som utförs av privata företag på uppdrag av landstinget. 
> Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning - sll.se

Psykiatristöd

​Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. De vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.
> psykiatristod.se

Tolk

​> Tolktjänster vid funktionsnedsättning - 1177.se

Taltjänst

​Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada. som inte är orsakad av en hörselskada. 

I taltjänst ingår:

 • Talstöd
 • Lässtöd 
 • Skrivstöd

> Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 

En tolk följer med i samtalet och hjälper dig till exempel med:

 • Tolkar otydligt tal och svåra ord
 • Ger stöd för minnet
 • Antecknar vad som sägs och skickar hem det till dig
 • Hjälper dig genom telefonväxlar

 > Telefontjänst - teletal.se

Texttelefoni

​Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. 
Tjänsten gör det möjligt för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
> texttelefoni.se

Tolkcentralen 

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län. Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

​Tolkcentralens uppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar för till exempel:  

 • Hälso- och sjukvård
 • Vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • Begravningar, dop och bröllop
 • Fritid
 • Viss samhällservice
 • Telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis). 
 • Få hjälp med telefonsamtal, för att ringa till exempel Försäkringskassan eller din bank. Då besöker du Tolkcentralen på Observatoriegatan 18. 

> Tolkcentralen – habilitering.se

Beställa teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd kan du kontakta Tolkcentralen via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via eller via Tolkportalen.

Tolkportalen

​På Tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd. Du måste ha ett konto på Mina vårdkontakter

I Tolkportalen kan du:

 • Göra nya beställningar.
 • Följa de beställningar du redan gjort.
 • Ändra i beställningar.
 •  Kopiera uppgifter från en tidigare beställning.
 • Avboka beställningar.
 •  Lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag. 

> Tolkportalen – habilitering.se (PDF)
> Så loggar du in i e-tjänsterna  - 1177.se

Tolkning till andra språk 

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. 

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Vårdpersonalen bokar då tolk. 

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

 • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
 • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
 • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
 • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdcentralen.

> Tolkning till andra språk – 1177.se 

Tolk vid akuta situationer 

Du kan även få tolk vid akuta situationer när det gäller akut sjukvård, socialtjänst eller polis.
> Tolk vid akuta situationer 

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt betyder att personalen inte får lämna ut uppgifter om dig, till någon annan utan att du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om du har en sjukdom, den behandling du får eller om din privata situation. Patientjournaler omfattas också av sekretess. Sekretess betyder att ingen sekretessbelagd information får lämnas ut och inte blir allmänt tillgänglig. 

Tystnadsplikten gäller all personal som man möter i vården, oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte. Det gäller offentlig eller privat vård och oavsett om det är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal. Tystnadsplikten gäller också på apotek.

Det är bara de som vårdar dig som patient som får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Det innebär till exempel att din läkare bara får diskutera din behandling med en kollega enbart om de båda är inblandade i din vård.

Dina närstående har ingen rättighet att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset, om du inte vill att de ska veta. Personal ska alltid fråga dig om vem de får lämna ut uppgifter till. 

För barn och ungdomar under 18 år gäller att vårdnadshavare i regel har rätt att ta del av sitt barns vård och veta vad som står i journalen.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol. Om du som patient misstänker att någon i vårdpersonalen har brutit mot tystnadsplikten kan du anmäla det till polisen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Sekretessen kan brytas under vissa omständligheter, utan att du som patient ger sitt medgivande. Det gäller till exempel om transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva någons lämplighet att ha körkort.
> Tystnadsplikt och sekretess - 1177.se
> Sekretesslagen - notisum.se

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Socialstyrelsen har gjort en webbsida som vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Sidan handlar om vem som får göra vad inom hälso- och sjukvården och tandvården.
> vemfargoravad.socialstyrelsen.se  

Vårdhandboken

​Vårdhandboken tas fram av alla landsting och regioner i Sverige och den vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg. Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. Innehåll är kvalitetssäkrat och tas fram i samarbete med cirka 230 författare och faktagranskare med specialistkunskaper inom respektive område. 
> vardhandboken.se

Vårdinformation i Stor-stockholm

Vårdinformation i Stor-stockholm (Viss) är en webbsida som innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen. Viss ska fungera som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter inom primärvården.
> viss.nu

Vårdgivarguiden

​Vårdgivarguiden är en webbplats för information och tjänster till vårdgivare i Stockholms läns landsting. Ambitionen är att du som arbetar i vården ska hitta den information och det stöd som behövs, både i administrativa frågor och i mötet med patienten. Snabbt, enkelt och samlat på ett ställe.
> vardgivarguiden.se  

Vårdplan och samordnad individuell plan (SIP)

Det kan behövas en vårdplan som beskriver vad som ska hända under din behandling. Den behandlande läkaren ansvarar för vårdplanen även om annan vårdpersonal är inkopplad. Om kommunen och socialtjänsten också ska delta i planeringen brukar den kallas för SIP.
 Samordnad individuell plan, SIP - 1177.se

Vårdval 

Du kan själv bestämma vilken mottagning du ska gå till när det gäller exempelvis allmän barn- och ungdomstandvård, barnavårdscentral, psykiatrisk mottagning och vårdcentral eller husläkarmottagning. 
> Välj den vårdgivare som passar dig - 1177.se

Vårdgaranti i Stockholms län 

Vårdgarantin är till för att du inom rimlig tid ska få kontakt med vården. Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare. Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. 

 • I brådskande och akuta fall ska du få hjälp direkt och kontakt samma dag med en vårdcentral eller med 1177 Vårdguiden på telefon 1177.
 • Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen ska du få göra det inom 5 dagar.
 • Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist från att en läkare har skrivit en remiss, eller bedömt din egenanmälan.
 • Blir bedömningen att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.
 • Vårdgarantin gäller inte utredningar till exempelvis röntgen eller om du söker vård i något annat landsting.

> Vårdgaranti i Stockholms län - 1177.se ​​

Vårdgarantikansliet

Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp med att hitta en vårdgivare med kortare väntetider.
> Vårdgarantikansliet - 1177.se