Hälso- och sjukvård

Här hittar du information bland annat om hälso- och sjukvårdens avgifter, journalhantering, hur du kan klaga på vården och dina rättigheter.

> 1177 Vårdguiden
> Barns och ungas rättigheter
> Avgifter för intyg
> Avgifter för läkemedel
> Avgifter för sjukvård
> Avgift och bidrag för tandvård
Fast vårdkontakt – När, var, hur?
> Folkhälsoguiden
> Journal
Kommunikationsstöd med hälso- och sjukvården
> Kunskapsguiden.se
> Klaga på vården
> Läkemedelsförsäkringen
​> 
Medicinsk fotvård
> Min bok
> Patientsäkerhet
> Planerad vård utomlands
> Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Stockholms läns landsting​
> Psykiatristöd
> Tolk
> Tystnadsplikt och sekretess
> Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
> Vårdhandboken
> Vårdinformation i Stor-Stockholm (Viss)
> Vårdgivarguiden
> Vårdplan och samordnad individuell plan (SIP)
> Vårdval
> Vårdgarantin i Stockholms län

1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden är en nationell samlingsplats för information, sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälsa och vård. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.
> 1177.se

Barns och ungas rättigheter i vården

Vårdpersonal ska lyssna på barn och ungdomar när de är sjuka eller mår dåligt. Barn och ungdomar har rätt att få förklarat varför de är sjuka eller mår dåligt och hur de ska kunna må bättre. En annan rättighet som barn och ungdomar har är att få vara med och bestämma om sin vård tillsammans med personalen och den vuxna som följer med.
Hur vården ska hjälpa dig som är barn - 1177.se
Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? (Film) 1177.se

Avgifter för intyg

Läkare i Stockholms län kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg, då gäller inte högkostnadsskyddet. Även barn och ungdomar under 18 år får betala avgiften. När läkare skriver intyg om vården du har fått ingår kostnaden för intyget i patientavgiften.

Alla intyg som Försäkringskassan behöver är avgiftsfria. Behöver du träffa läkare för undersökning betalar du patientavgift för besöket.

Vissa av intygen till kommunen är avgiftsfria och vissa behöver man betala för. Läs om vilka intyg som är avgiftsfria på Stockholms läns landstings ”Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar” sidan sex.

Att få läkarutlåtande till körkort kostar. Läs mer om vilken avgift du ska betala när det gäller intyg till körkort på Stockholms läns landstings Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar sidan nio.
> Avgifter för intyg-  vardgivarguiden.se (PDF-dokument)

Avgifter för läkemedel 

Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 200 kronor under ett år räknat från det första inköpstillfället. Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel på recept och även för vissa förbrukningsartiklar när det gäller till exempel astma, diabetes och stomi. 

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.
> Vad kostar läkemedel på recept? - 1177.se 
> Gratis läkemedel för barn - slso.sll.se

Avgifter för sjukvård i Stockholms län

När du får vård från landstinget eller en privat vårdgivare som landstinget har avtal med betalar du en avgift som kallas patientavgift.

Vård för barn upp till 17 år är gratis förutom besök på akutmottagningar och lättakuten. Personer över 85 år betalar ingen patientavgift för husläkare och specialistmottagning.

Habilitering & Hälsas insatser i Stockholms län kostar ingenting. 

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården. I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt.
> Patientavgifter i Stockholms län - 1177.se
> Patientavgifter 2017 - 1177.se (PDF-Dokument)
> Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län - 1177.se
> Habilitering och andra insatser - habilitering.se 

Avgift och bidrag för tandvård

​Barn upp till 21 år har gratis tandvård. För personer som är äldre än 22 år eller har en funktionsnedsättning finns det olika bidrag: allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd för tandvård, tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag.

Läs mer om de bidragen under rubrik tandvård.

Fast vårdkontakt – När, var, hur?

Fast vårdkontakt – När, var, hur? är en folder som ger patienter och personal svar på frågor om fast vårdkontakt. Foldern är utgiven av Socialstyrelsen.
> Fast vårdkontakt – När, var, hur?

Folkhälsoguiden

​Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Den riktar sig till alla som är intresserade av folkhälsa och de som arbetar med folkhälsofrågor. Folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa. Webbplatsen har information om alkohol och droger, barn och ungdomars hälsa, folksjukdomar, fysisk aktivitet, mat, psykisk hälsa och sexualitet.
> folkhalsoguiden.se 

Journal

Oftast har du som patient rätt att läsa, skriva av eller få en kopia av journalen. Närstående till en avliden patient kan i vissa fall få ta del av patientens journal. När du vill läsa din journal kan du antingen ringa eller skriva till den mottagning du har behandlats. De är då skyldiga att ge dig ett svar så fort som möjligt. Mottagningen kan ta ut en avgift för kopior. 

Vården gör alltid en individuell bedömning om en journal ska lämnas ut. Du kan bli nekad att läsa din journal om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl att du inte läser den. Vägrar din läkare att lämna ut hela eller delar av journalen kan du begära att få ett skriftligt beslut. Vårdgivarens avslagsbeslut kan överklagas till kammarrätten.

Spärra journal

Som patient kan du begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare. För att spärra journaluppgifter tar du kontakt med den mottagning där du har fått eller får din behandling.Spärrade journaler kan nödöppnas i akuta situationer. 

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.
> Patientens rätt att ta del av sin journal - sll.se (PDF-dokument) 
> Din journal - 1177.se 
> Vem kan läsa min journal? - 1177.se (Film)

Rättelse av journal

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din journal: rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. 

Om uppgifter i din journal är felaktiga vänder du dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse.
Vill du att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras kan du begära det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ett avslagsbeslut om förstöring från IVO kan överklagas hos förvaltningsrätten.
> Ansökan om journalförstöring - ivo.se

Kommunikationsstöd med hälso- och sjukvården

Besökshjälpen​

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- och tandvårdsbesök. Foldern kan fyllas i före besöket tillsammans med någon som känner en väl och tas med till besöket. Under besöket skrivs en sammanfattning och foldern tas med tillbaka hem där man kan välja att dela information med dem som behöver få ta del av den.  

KomHIT 

KomHIT är en nationell webbplats för personer som har svårt att kommunicera med sjuk- och tandvården. Där finns information om rätten att kommunicera och utbildningar för föräldrar och yrkesverksamma. Även bildstöd finns att ladda ner. 
> kom-hit.se

KomHIT Flykting 

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. 
> kom-hit.se

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen står bakom kunskapsguiden.se där det även finns webbutbildningar.
> kunskapsguiden.se

Klaga på vården

Är du inte nöjd med den vård du fått eller med bemötandet har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Det finns olika sätt att framföra klagomål och synpunkter.  

Klaga direkt hos vårdpersonalen

​I första hand vänder du dig till personalen på den mottagning eller det sjukhus där du blivit behandlad. Om du inte är nöjd med personalens förklaring kan du vända dig till verksamhetschefen. Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård vänder du dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
> Om du inte är nöjd med vården - 1177.se  
> Klaga på vården - ivo.se 
> Om man inte är nöjd med tandvården - 1177.se

Synpunkter? Klagomål? Vi vill veta vad du tycker 

Synpunkter? Klagomål? Vi vill veta vad du tycker heter Habilitering & Hälsas folder som beskriver olika vägar för att lämna idéer, synpunkter och klagomål. Den innehåller även en enkel blankett som är adresserad och frankerad. När blanketten är ifylld behöver du bara lägga den på brevlådan.
> Synpunkter? Klagomål? Vi vill veta vad du tycker - habilitering.se   

Patientnämnden

​Patientnämnden finns i alla landsting. Kontakta patientnämnden om du inte är nöjd med vård, bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående fått. Nämnden utser även stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.
> Patientnämnden Stockholm - sll.se

Patientvägledare i Stockholms län

Har du synpunkter och klagomål på Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset eller Södertälje sjukhus, men svårt att komma i kontakt med rätt person på sjukhuset eller mottagningen, kan du vända dig till deras patientvägledare, en neutral person med uppgift att ta emot synpunkter och klagomål. .
> Patientvägledare - 1177.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan lämna tips eller anmäla klagomål på vården till IVOs upplysningstjänst. IVO svarar även på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet.
> Lämna ett tips eller anmäl ett klagomål - ivo.se 

Privattandvårdsupplysningen (PTU)

Privattandläkarnas rådgivningstjänst svarar på frågor om du inte är nöjd med din behandling och löser tvister mellan patienter och privattandläkare. 
> Privattandvårdsupplysningen - ptl.se   

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)

Du kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Alla Sveriges landsting och regioner är anslutna till försäkringen. 

Du kan till exempel få ersättning för skador som varit möjliga att undvika, skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos eller om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion​
> Löf –patientförsäkring - lof.se  
> OM DU SKADAS I VÅRDEN – LÖF - lof.se (PDF-dokument)

Läkemedelsförsäkringen

​Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
> Läkemedelsförsäkringen - lff.se  

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård behandlar personer som har fotproblem på grund av sjukdomar. För att besöka en fotterapeut behöver du en remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Du kan gå till fotterapeuter som har avtal med Stockholms läns landsting. Du betalar patientavgift och högkostnadsskyddet gäller. 

Medicinsk fotvård behandlar patienter med medicinska fotproblem, till exempel: 

 • patienter med diabetes
 • patienter med cirkulationsrubbningar som har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
 • patienter med svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
 • patienter med vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller komplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.

> Fotsjukvård – 1177.se 
> Medicinsk fotvård i Stockholms län – 1177.se

Min bok

Min bok är för dig som har svårt att berätta och komma ihåg exempelvis var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och vården. 
> Min bok - 1177.se 

Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen har en webbplats om patientsäkerhet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. 

De olika rubrikerna är: 

 • om patientsäkerhet
 • att förebygga
 • risker och vårdskador
 • säkerhetskultur
 • om en patient drabbas.

> patientsakerhet.socialstyrelsen.se 

Planerad vård utomlands 

Du som vill söka planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka om förhandstillstånd, förhandsbesked och ersättning i efterhand. 

Du kan få ett förhandstillstånd till exempel om: 

 • vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar
 • väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.

Du kan få ett förhandsbesked till exempel om:

 • vården som du planerar skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Med ett förhandsbesked kan du få ersättning för såväl privat som offentlig vård i ett annat EU/EES-land. Du kan aldrig få mer ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting betalar du mellanskillnaden.
> Planerad vård utomlands- forsakringskassan.se 

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Stockholms läns landsting

Syftet med policyn är att förklara hur Stockholms läns landsting ska arbeta med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i alla landstingets verksamheter, både när det gäller den egna verksamheten och den som utförs av privata företag på uppdrag av landstinget. 
> Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning - sll.se

Psykiatristöd

​Webbplatsen psykiatristöd fungerar som ett stöd i arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Psykiatristöd vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård, men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.
> psykiatristod.se

Tolk

​> Tolktjänster vid funktionsnedsättning - 1177.se

Taltjänst

​Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada. 

I taltjänst ingår:

 • talstöd
 • lässtöd 
 • skrivstöd.

> Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Du behöver inget tillstånd för att ringa med teletal. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 

En tolk följer med i samtalet och hjälper dig till exempel med att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • att ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig
 • komma vidare genom telefonväxlar.

 > Telefontjänst - teletal.se

Texttelefoni

​Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. Tjänsten gör det möjligt för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
> texttelefoni.se

Tolkcentralen 

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning för döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län. Tolkservice gällande vardagstolkning är kostnadsfri.

​Tolkcentralens uppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar för:  

 • hälso- och sjukvård
 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritid
 • viss samhällservice
 • telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis). 
 • få hjälp med telefonsamtal för att ringa till exempel Försäkringskassan eller din bank. Då besöker du Tolkcentralen på Observatoriegatan 18. 

> Tolkcentralen – habilitering.se

För att beställa teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd kan du kontakta tolkcentralen via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via eller via tolkportalen.

Tolkportalen

​På tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd. Du måste ha ett konto på mina vårdkontakter

Via tolkportalen kan du:

 • göra nya beställningar
 • följa de beställningar du redan gjort
 • ändra i beställningar
 • kopiera uppgifter från en tidigare beställning
 • avboka beställningar
 • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag. 

> Tolkportalen – habilitering.se (PDF)
> Så loggar du in i e-tjänsterna  - 1177.se

Tolkning till andra språk 

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt vilket betyder att tolken inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. 

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Vårdpersonalen bokar då tolk. 

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

 • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
 • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
 • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
 • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen, exempelvis när flera föräldrar träffas på barnavårdcentralen.

> Tolkning till andra språk – 1177.se 

Tolk vid akuta situationer 

Du kan även få tolk vid akuta situationer när det gäller akut sjukvård, socialtjänst eller polis.
> Tolk vid akuta situationer 

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt betyder att personalen inte får lämna ut några uppgifter om dig till någon annan utan att du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om du har en sjukdom, den behandling du får eller om din privata situation. Patientjournaler omfattas också av sekretess. Sekretessbelagd information får inte lämnas ut och är inte allmänt tillgänglig. 

Tystnadsplikten gäller all personal du möter i vården, oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte. Personal inom offentlig och privat vård har tystnadsplikt oavsett om det är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal. Tystnadsplikten gäller också på apotek.

Enbart de som vårdar dig som patient får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller dina personliga förhållanden. Det innebär till exempel att din läkare får diskutera din behandling med en kollega endast om de båda är inblandade i din vård.

Dina närstående har ingen rättighet att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om du inte vill att de ska veta. Personal ska alltid fråga dig om vem de får lämna ut uppgifter till. 

För barn och ungdomar under 18 år gäller att vårdnadshavare i regel har rätt att ta del av sitt barns vård och veta vad som står i journalen.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol. Misstänker du som patient att någon i vårdpersonalen har brutit mot tystnadsplikten kan du anmäla det till polisen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Sekretessen kan brytas under vissa omständligheter utan att du som patient ger ditt medgivande. Det gäller till exempel om Transportstyrelsen behöver uppgifter för att pröva en persons lämplighet att ha körkort.
> Tystnadsplikt och sekretess - 1177.se
> Sekretesslagen - notisum.se

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Socialstyrelsen en webbsida riktad till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Sidan beskriver vem som får göra vad inom hälso- och sjukvården respektive tandvården.
> vemfargoravad.socialstyrelsen.se  

Vårdhandboken

​Vårdhandboken tas fram av alla landsting och regioner i Sverige och vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg. Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. Innehållet anges vara kvalitetssäkrat och tas fram i samarbete med cirka 230 författare och faktagranskare med specialistkunskaper inom respektive område. 
> vardhandboken.se

Vårdinformation i Stor-stockholm

Vårdinformation i Storstockholm (Viss) är en webbplats som innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen. Viss ska fungera som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter inom primärvården.
> viss.nu

Vårdgivarguiden

​Vårdgivarguiden är en webbplats med information och tjänster för vårdgivare i Stockholms läns landsting. Avsikten är att ge anställda i vården information och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten.
> vardgivarguiden.se  

Vårdplan och samordnad individuell plan (SIP)

En vårdplan beskriver vad som ska hända under din behandling. Behandlande läkare ansvarar för vårdplanen. Samordnad individuell plan (SIP) kan du begära om du behöver vård och stöd både från kommunen och hälso- och sjukvården. Syftet med planen är att samordna hjälpen och göra det tydligt för dig vem som ansvarar för vad.  
 Samordnad individuell plan, SIP - 1177.se

Vårdval 

Du kan själv välja mottagning när det gäller exempelvis allmän barn- och ungdomstandvård, barnavårdscentral, psykiatrisk mottagning och vårdcentral eller husläkarmottagning.
> Välja vårdmottagning - 1177.se 

Vårdgaranti i Stockholms län 

Vårdgarantin är till för att du inom rimlig tid ska få kontakt med vården. Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare och innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. 

 • I brådskande och akuta fall ska du få hjälp direkt och kontakt samma dag med en vårdcentral eller med 1177 Vårdguiden på telefon 1177.
 • Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen ska du få göra det inom fem dagar.
 • Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist från att en läkare har skrivit en remiss, eller bedömt din egenanmälan.
 • Blir bedömningen att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.
 • Vårdgarantin gäller inte utredningar till exempelvis röntgen eller om du söker vård i något annat landsting.

> Vårdgaranti i Stockholms län - 1177.se ​​

Vårdgarantikansliet

Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta vårdgarantikansliet. Kansliet kan hjälpa till att hitta en vårdgivare med kortare väntetider.
> Vårdgarantikansliet - 1177.se