Stöd och handledning till dig inom Habilitering & Hälsa

Habiliteringens resurscenter ger stöd och handledning i patientarbetet till dig som arbetar inom Habilitering & Hälsa. Vi lånar också ut material som stöd i behandlingsarbetet.

> Ansökan om handledning

Handledning till behandlare

Stöd i patientarbete

Handledning till behandlare

Handledning kring patientärenden

Vi ger handledning i aktuella patientärenden i grupp eller individuellt. Handledningen utgår från Habilitering & Hälsas vårdprocess och habiliteringsprogram. Ansvaret för patienten ligger kvar hos er.

Exempel på frågeställningar

  • Vilka är patientens behov, svårigheter och styrkor? Hur fungerar nätverket runt patienten?
  • Hur ska jag hantera mina egna reaktioner som behandlare i kontakt med patient och nätverk?
  • Hur samordnar vi teamet på bästa sättet i prioritering, planering och ansvarsfördelning?

Individuell handledning

Vid individuell handledning kommer vi tillsammans överens om tema och på vilket sätt handledningen ska ske. Handledaren kan delta tillsammans med dig vid patientbesök, nätverksträffar eller andra möten om du önskar det. Handledaren kan också delta i upprättande av åtgärdsplan och implementering av åtgärder. 

Drop in-handledning på habiliteringscenter

Vi erbjuder så kallad individuell sittning på ert habiliteringscenter. En av våra handledare är på plats under en för- eller eftermiddag och har kortare handledningspass, 30 minuter, kring aktuella frågeställningar från enskilda behandlare eller team. Tiderna kan förbokas i ett bokningschema på enheten. Ni kan ha individuell sittning flera gånger per termin. 

Bild från Habiliteringens stöd- och kunskapscenter

Workshop

Om ni behöver fördjupning inom vissa ämnen kan vi erbjuda worskhop för hela enheten. Exempel på teman är problematisk skolfrånvaro, sexualitet, sociala berättelser, motiverande samtal, TBA, smarta mål och toalettträning. 

Stöd i patientarbete

Konsultation med patient

Vi kan hjälpa till i ärenden där du behöver stöd i patientarbetet när det gäller kommunikativt och kognitivt stöd. Det kan till exempel handla om att gå igenom olika typer av hjälpmedel för struktur, tid och planering i vardagen. Det kan också handla om att titta på metoder och hjälpmedel för att underlätta och stötta patientens kommunikation. Du skickar remiss till oss med din frågeställning.

Konsultation i vår utställning och visningsmiljö

Vi ger konsultation med patienter i vår utställning och visningsmiljö. Du och patienten kan då se hur ett hjälpmedel eller en metod kan användas i en vardagsliknande miljö.

Fördjupad insats

Vi kan ge stöd i kartläggning och utredning kring en patients behov av kommunikativt och kognitivt stöd. Vi kan också ge stöd anpassning och introduktion av avancerade kommunikationsanspassningar och olika elektroniska hjälpmedel. Vi ger även stöd vid förskrivning av hjälpmedel.

Utlåning av material som stöd i behandlingsarbetet

Vi hjälper till med att ta fram och låna ut material som kompletterar och stödjer dig i ditt behandlingsarbete. Det kan till exempel vara material som kan användas för lek, språkutveckling eller för träning och utveckling av begreppsuppfattning och förståelse av orsak och verkan.

Kappsäcken och Ryggsäcken är informationsmaterial om kognitivt stöd för barn och vuxna. Materialet beskriver vilka svårigheter personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan uppleva och varför samt hur de kan kompenseras genom att använda kognitivt stöd. Du hittar materialet här Metodmaterial. Som komplement till det skrivna materialet finns en riktig kappsäck och en riktig ryggsäck med konkreta föremål och anpassningar som personal inom Habilitering & Hälsa kan låna från resurscenter.

Kontakt och ansökan

Använd vårt webbformulär för att ansöka om handledning.
> Ansökningsformulär

Om du har frågor, mejla vår funktionsbrevlåda.

habresurscenter.slso@sll.se