Boktips

Helena Hallgren,bibliotekarie vid Habilitering & hälsa, Region Stockholm, tipsar om böcker inom funktionshindersområdet.

Bibliotekarie Helena Hallgren

Rätt lätt 1 – Om barnets rättigheter av Susann Swärd och Tina Landgren, Rättighetsfokus, 2019

Boken vänder sig till de yngsta barnen, från ett år upp till förskoleklass. Syftet är att berätta om barnets rättigheter och deras ansvar för varandras rättigheter. Den tar upp bland annat allas lika värde, rätten att få tro på vad man vill, att må så bra som möjligt, och rätten till lek och vila. Rätt Lätt fungerar även för personer med begränsad språkkunskap där bilderna ger stöd för diskussionen. Bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning och har genusperspektiv.

Barnkonventionen: en kommentar av Maria Grahn-Farley, Studentlitteratur, 2019

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är svensk lag från 1 januari 2020. I propositionen anges att tolkningen av konventionen i huvudsak överlämnas till rättstillämpningen. Hur denna tolkning ska ske är komplicerat.

 Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet och disputerad i barnrätt vid Harvard Law School, har arbetat länge med barnrättskonventionen. Här presenterar hon en rättsdogmatisk analys av konventionen. Redovisningen ger en tydlig bild av vilka stora svårigheter de som ska tolka konventionen rättsligt ställs inför.​

Bild på böcker
Alla barns rätt – En bilderbok om Barnkonventionen 20 år av Pernilla Stalfelt, Rabén Sjögren, 2010

Pernilla Stalfelt gör sin egen tolkning av Barnkonventionen med lite text och många roliga bilder. Hon har plockat ut essensen ur de 54 artiklarna och illustrerat dem med sin karaktäristiska, lite vårdslöst naiva stil som talar till både barn och vuxna.Bokens exempel är konkreta och vardagsnära: "Poliser måste vara snälla och inte slåss med batonger eller skjuta med pistol."

Barnens rättigheter handlar inte bara om  mat, skola och trygg omvårdnad. Det kan också vara att lära sig simma, cykla, se på teater eller dra upp en fisk eller två. Boken avslutas med Unicefs förkortade version av Barnkonventionen. 

Barnkonventionen – En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter, Barnombudsmannen, 2014

Det här är Barnombudsmannens skrift om FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i lättläst form med korta meningar och utan svåra ord men allt det viktiga finns med.

Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården, Socialstyrelsen, 2018

Kunskapsstödet vänder sig till alla som möter och samtalar med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Utgångspunkten är barns rätt att komma till tals, som den kommer till uttryck i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Syftet är att öka barns möjligheter till delaktighet inom vård och omsorg. Kunskapsstödet har tagits fram i samverkan mellan myndigheter, organisationer, externa experter och professionen. Dessutom har ett antal barn och ungdomar bidragit med sina erfarenheter av samtal med vuxna inom vård och omsorg.