Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. Hjärnskador kan uppkomma på många sätt. Några vanliga orsaker är olyckor, stroke och sjukdomar. En förvärvad hjärnskada kan påverka både fysiska, kognitiva och psykosociala funktioner.

Skador på hjärnan kan uppkomma av mängd olika orsaker. Att en hjärnskada kallas för förvärvad, betyder att hjärnskadan inte är medfödd utan har uppkommit efter födseln. Om barnet är yngre än två år definieras skadan vanligtvis som cerebral pares, CP-skada.

Varje år drabbas omkring 70 000 personer av hjärnskador i Sverige. Större delen får lätta skador, men 20 procent av dem får måttliga till svåra hjärnskador. Ofta innebär en hjärnskada en plötslig förändring av livet, både för den som drabbas och för de som är närstående. 

Olika områden i hjärnan styr olika funktioner, till exempel minne, motorik, balans, tal och språk. Har ett område blivit skadat, kan inte de funktioner som styrs från den delen av hjärnan fungera normalt.

Hur omfattande konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada blir beror på skadans orsak, omfattning och vilka delar av hjärnan som skadats. Varje hjärnskada är unik och innebär individuella konsekvenser. En hjärnskada innebär oftast en plötsligt förändrad livssituation med behov av stöd på både kort och lång sikt, för såväl personen som drabbats som närstående.

Konsekvenserna av en hjärnskada kan vara svåra att lägga märke till eller förstå för människor i omgivningen – ja ibland även för den drabbade själv. Man brukar tala om ”osynliga funktionsnedsättningar”. Det kan till exempel vara mental trötthet, yrsel, svårigheter att tolka och sovra sinnesintryck, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Andra vanliga funktionsnedsättningar är svårigheter att röra sig och att kommunicera.

Konsekvenserna av en hjärnskada och behovet av stöd kan variera beroende på i vilket skede av livet skadan uppstått.

Genom rehabilitering efter en hjärnskada kan man förbättra och utveckla förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.

Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna som har bestående funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Råd och stöd ges även till närstående.