För yrkesverksamma och närstående

Här finns information för dig som är personlig assistent, boendepersonal, god man, personal på daglig verksamhet samt för dig som är anhörig/närstående till personer med flerfunktionsnedsättning.

> Anhörigstöd 
> Appsök
> Bibliotek 
> Boktips
> E-utbildning om basala hygienrutiner
> Forum Carpe​
> Funktionshindersguiden
> Habilitering & Hälsas kurser och arrangemang för närstående, yrkesverksamma och andra intresserade
> Habiliteringscenter i Stockholms län
> Hitta rätt
> Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
​> Kunskapsguiden
​> Min bok - ett informationshjälpmedel
> NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga
> StoCKK
​> Sällsynta diagnoser


Anhörigstöd 

Här hittar du information om vilket stöd du kan få som anhörig/närstående till en person med funktionsnedsättning. Anhörig/närstående är till exempel barn, syskon, förälder, mor- och farföräldrar, partner eller en nära vän. 
> Anhöriga och närstående - habilitering.se
> Anhörigstöd - 1177.se
> Kommunlänkar om anhörigstöd funktionsnedsättning - 1177.se

Appsök 

AppSök är en webbsida, där du hittar information om appar som är analyserade utifrån hur tillgängliga de är för människor med funktionsnedsättningar. De fokuserar särskilt på appar som kan ge extra stöd i vardagen och är gratis för privatpersoner. Yrkesverksamma kan skaffa ett abonnemangsavtal för att få tillgång till fler sökmöjligheter och mer information som till exempel tillgänglighetsnivåer.
> appsök.se

Bibliotek

Habilitering & Hälsa har ett bibliotek där man kan låna böcker, filmer och läsa tidningar och hitta informationsmaterial om funktionsnedsättningar. Man kan även låna böcker på sjukhusbiblioteken
> Bibliotek på Forum Funktionshinder - habilitering.se 
> Sök bland böcker på biblioteken i Stockholms läns landsting - biblioteken.sll.se 
> Skaffa lånekort - biblioteken.sll.se

Boktips

E-utbildning om basala hygienrutiner

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet basala hygienrutiner. Denna webbbaserade utbildning är cirka 15 minuter lång och ger dig grundläggande kunskaper i ämnet. 
> E-utbildning basala hygienrutiner - vårdgivarguiden.se 

Forum Carpe

Forum Carpe arbetar med kompetensutveckling inom området funktionsnedsättningar för anställda - alla yrkeskategorier på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare i Stockholms län.
> Forum Carpe - forumcarpe.se
> Kalendaruim - forumcarpe.se 

Funktionshindersguiden

​Habilitering & Hälsas webbplats som ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
> Funktionshindersguiden - habilitering.se 

Habilitering & Hälsas kurser och arrangemang

Habilitering & Hälsa har en informationsenhet som heter Forum Funktionshinder. På Forum Funktionshinder anordnas kurser, föredrag och andra arrangemang inom olika ämnen och teman som rör funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. De riktar sig till närstående, yrkesverksamma, personer med egen diagnos och andra intresserade.
> Kurser och arrangemang - habilitering.se  
> Kalendarium - habilitering.se 

Habiliteringscenter i Stockholms län

På ett habiliteringscenter ges råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning, samt råd och stöd till anhöriga och yrkesverksamma. Syftet med habiliteringsinsatserna är att förebygga och minska svårigheter som funktionsnedsättningen kan ge i det dagliga livet. 
> Om våra habiliteringscenter - habilitering.se

Hitta rätt

Hitta rätt är en informationskarta som Habilitering & Hälsa tagit fram. Hitta rätt beskriver vart man kan vända sig med olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller till exempel bidrag, insatser och vård.
> Hitta rätt - habilitering.se  

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Kris- och samtalsmottagningen vänder sig till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partner, barn eller andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning som får eller har rätt att söka behandlingsinsatser inom Habilitering & Hälsa.
Kris- och samtalsmottagningen- habilitering.se 

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som presenterar samordnad information och webbaserade utbildningar för att öka kunskapen inom vård och omsorg om bland annat funktionsnedsättningar. Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt flera statliga myndigheter.
> Funktionshinder - kunskapsguiden.se 
> Yrkesintroduktion för basperonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning - kunskapsguiden.se 
> Delaktighet -  kunskapsguiden.se 

Min bok - ett informationshjälpmedel

Min bok är ett informationshjälpmedel för personer som har många kontakter inom vård och omsorg. Min bok kan vara till nytta för vård- och omsorgspersonal och avlastande för anhöriga. Boken samlar viktig information som man vill och behöver sprida till andra.
> Min bok - 1177.se Jönköping

NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska enligt Socialstyrelsens instruktioner medverka till en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring frågor som rör anhörigas situation och hur stödet till anhöriga kan ges på bästa sätt. NKA arbetar även med kunskapsspridning och kunskaps- och erfarenhetsutbyte riktat till anställda inom vård och omsorg, politiker, chefer och intresseorganisationer. Här finns information till alla intresserade i form av informationstexter och filmade utbildningar. 
> NKA om flerfunktionsnedsättning - anhoriga.se 
> Filmade utbildningar om flerfunktionsnedsättning - anhöriga.se 
> Information om studiecirkeln "När jag inte längre är med" - anhöriga.se 
> Webbinarium 25 april om digitalt kommunikationspass med nya appen RättVisat - anhoriga.se  

StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd)

På StoCKK kan man få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd. 
> StoCKK - habilitering.se
> StoCKKs kalendarium utbildningar - habilitering.se 
> Öppet hus i visningsmiljön på StoCKK - habilitering.se 

Sällsynta diagnoser

Till de sällsynta diagnoserna räknas sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning. 
> Sällsynta diagnoser - habilitering.se 

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.