Flerfunktionsnedsättning

Personer med flerfunktionsnedsättning har en kombination av grav rörelsenedsättning och måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallat utvecklingsstörning) vilket leder till ett stort behov av omvårdnad.

Observera att innehållet på sidorna om flerfunktionsnedsättning håller på att uppdateras. Arbetet beräknas vara klart under våren 2017.

Barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning har samma behov som alla andra av att känna trygghet, bli omtyckt för den man är och bli bemött på den nivå som man befinner sig. Eftersom de omfattande funktionsnedsättningarna leder till nedsatt självständighet och svårigheter att uttrycka sina behov samt att värna om sin integritet, ställs höga krav på dem som finns i personens närmiljö.

Vad innebär en flerfunktionsnedsättning? 

En flerfunktionsnedsättning leder till att förmågor som att förstå, kommunicera och att kunna röra sig självständigt är mycket begränsade. Omgivningen har därför en betydelsefull roll i att hitta sätt att kommunicera och att tolka viljeyttringar.

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta ät- och sväljsvårigheter, smärta och tonusförändringar (förändringar i musklernas funktion).
> Vanliga svårigheter 

Det finns många olika hjälpmedel som kan underlätta för personen.
> Habiliteringens stöd och insatser
> Slingstyrd Akkaplatta för barn till och med 12 år
> Slingstyrd Akkaplatta för personer från 13 år till 65 år

Kommunikation

Eftersom en person med flerfunktionsnedsättning inte självständigt kan beskriva sin livssituation och olika händelser krävs att omgivningen är närvarande och uppmärksam. Den närmaste omgivningen behöver lära sig att förstå personens sätt att kommunicera på. Det kan handla om kommunikation via till exempel kroppsspråk, mimik, ljud och förändrad andning.

Personer med flerfunktionsnedsättningar behöver någon slags AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). AKK är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och kan vara allt från enkla bilder eller fotografier till talapparater och datorer med olika styrsätt. Vid alla former av AKK är omgivningens stöd avgörande för hur kommunikationen kommer att fungera. 
> AKK
> StoCKK

Habilitering och övrig hälso- och sjukvård

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk. 
> Om Habilitering & Hälsa
> Ansökan 

En person med flerfunktionsnedsättning behöver ofta ha tät och kontinuerlig kontakt även med annan hälso- och sjukvård. 
> Övrig hälso- och sjukvård

Samhällets stöd

Webbplatsen Funktionshindersguiden ger information om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Guiden hjälper dig att hitta rätt oavsett vilken myndighet eller organisation som står för stödet.
> Funktionshindersguiden

Vägledning

Har du frågor, synpunkter eller förbättringsförslag gällande samhällets vård- och stödinsatser för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är du välkommen att kontakta vår vägledare Camilla Gustafsson telefon 08-123 35 012.
> Vägledare
> Broschyr om vägledare

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.