Vuxenutbildning

Här finns information om olika skolformer och stödinsatser som vuxna med funktionsnedsättningar kan få på vuxenutbildningen.

> ​AllaStudier.se 
Antagning.se 
> Ekonomiskt stöd och bidrag
> Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
> Lärvux Stockholm
> Skolhjälpmedel
> Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
> Folkhögskola
> Yrkeshögskolan
​> Högskola och universitet
> Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

​AllaStudier.se

AllaStudier.se är en webbplats som har samlat alla Sveriges skolor och utbildningar.
> allastudier.se  

Antagning.se 

Antagning.se är en webbplats där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor.
> antagning.se

Ekonomiskt stöd och bidrag

Bidrag för vissa studier 

Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansöka om bidrag för vissa studier. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan görs. Ingen övre åldersgräns finns.

Du kan söka bidrag för:
 
 • folkhögskolekurs 
 • studiecirklar som Studieförbundet anordnar
 • kommunal vuxenutbildning  
 • särskild utbildning för vuxna. 

> Information om bidrag vid vissa studier - spsm.se (PDF-dokument, 122 kb)

Centrala studiestödsnämnden

​Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut studiestöd i form av bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd:

 • vuxenutbildning (komvux)
 • folkhögskola 
 • konst och kulturutbildningar
 • högskole- och universitetutbildning
 • yrkeshögskola
 • studier utomlands.

> csn.se 

För dig som har en funktionsnedsättning

Har du dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Du beskriva i din ansöker om studiemedel varför du behöver läsa med en lägre studietakt. Du skickar med intyg om din funktionsnedsättning från en läkare, psykolog eller logoped.    

För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du faktiskt läser måste följande stämma in på dig:

 • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
 • Du har använt alla stödåtgärder som skolan erbjuder men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
 • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

> För dig som har en funktionsnedsättning – csn.se

Avskrivning

I vissa fall kan du få delar av eller hela studiestödet från CSN avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning om du har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst är lägre än 2,5 prisbasbelopp, du fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning och du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.
> Avskrivning – csn.se 

Kommunal vuxenutbildning

​Kommunal vuxenutbildning (komvux) syftar till att ge vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar:

 • svenska för invandrare (sfi)
 • grundläggande nivå 
 • gymnasial nivå.

> Kommunal vuxenutbildning – skolverket.se 

Studieteamet

Studieteamet är till för dig som har behov av stöd och extra anpassningar i studierna på komvux och bor i Stockholms stad.

Studieteamet kan hjälpa dig med studievägledning, se vilket stöd du behöver för att studera och låna ut hjälpmedel för studierna och samtalsstöd. I teamet arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, arbetsterapeut och psykolog.
> Studieteamet - stockholm.se 

Lärvux Stockholm

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

​Lärvux vänder sig till personer som behöver förbättra eller komplettera sin utbildning. Kurser på lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Att studera på lärvux är kostnadsfritt.

Bor du i en annan kommun än Stockholm går det ändå bra att söka till lärvux.

​Lärvux Stockholms kurser:

 • träningsskolekurser
 • grundsärkurser
 • gymnasiesärkurser
 • yrkesinriktade kurser och lärlingsutbildning
 • grundläggande komvuxkurser
 • gymnasiala komvuxkurser
 • kurser för personer med förvärvad hjärnskada
 • SFI
 • kurser på teckenspråk.

> larvux.stockholm.se

Skolhjälpmedel

​Ansvaret för att få hjälpmedel i skolan delas mellan landstinget, kommunen och skolan.

Hjälpmedel i skolan kan vara:

 • personliga hjälpmedel
 • läromedel
 • grundutrustning.

> Skolhjälpmedel​ - 1177.se 

Särskild utbildning för vuxna

Målen för särvux-utbildningen är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada får stöd och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna.

Särskild utbildning för vuxna finns på två nivåer:

 • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
 • gymnasial nivå.

> Särskild utbildning för vuxna – skolverket

Folkhögskola

​Folkhögskola är en utbildning för vuxna. De allmänna kurserna ger behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

Folkhögskolorna har olika typer av kurser med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

 • allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer 
 • profilkurser
 • yrkesutbildningar
 • distanskurser
 • kortkurser.

> folkhogskola.nu

För dig med en funktionsnedsättning

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Det finns även kurser som vänder sig särskilt till dig med en funktionsnedsättning.
> Funktionsnedsättning - kurser på folkhögskola - folkhogskola.nu 

Yrkeshögskolan

​Yrkeshögskolan gör sina utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala, pågår oftast ett till tre år och finns inom olika områden som bygg, ekonomi, försäljning, IT, turism, sjukvård, lantbruk, media, design, teknik och tillverkning. Oftast är utbildningarna avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.
> yrkeshogskolan.se  

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsanordnaren för att informera om vilka insatser som kan behövas.

Särskilt pedagogiskt stöd kan vara: 

 • anteckningsstöd
 • inläsning av litteratur
 • mentorstöd
 • utökad lärartid
 • teckenspråkstolkning
 • anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
 • förlängd studietid
 • tillgängliga lokaler

> Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - yrkeshogskolan.se 

Högskola och universitet 

Studera.nu

Studera.nu är en webbplats som samlar information om studier på högskolor, universitet och andra utbildningar.

Det finns även utbildningar på distans där du kan studera när eller var du vill. 
> studera.nu  
> Adresser till universitet och högskolor - studera.nu
> Studera på distans - studera.nu

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.

Studenter med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd för att genomföra sina studier. Till exempel genom:

 • anpassad examination
 • anpassad tidplan
 • anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
 • anteckningsstöd
 • mentor eller extra handledning
 • teckenspråkstolkning
 • skrivtolkning.

> ​Studera med funktionsnedsättning - studera.nu  
> Nationella medel för särskilt pedagogiskt stöd - su.se

Samordnare av pedagogiskt stöd

Vid alla universitet och högskolor finns en kontaktperson som är samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder i studiesituationen.
> Samordnare - studeramedfunktionshinder.nu

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands kontaktar du samordnaren för studenter med olika funktionsnedsättningar på ett universitet eller en högskola i Sverige. 
> Studera utomlands med funktionshinder - studera.nu

Tips och råd inför högskola och universitet

Här finns fördjupad information om vad du med funktionsnedsättning kan behöva tänka på för att läsa på högskola eller universitet.
> Skola - ungochasperger.se
> Arbete och studier - attention-riks.se
> Tips och råd om studieteknik - his.se
> Ta hänsyn till Aspergers syndrom i högskolestudier- esok.fi

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning med hjälp av specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
> spsm.se

Skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd handlar om att ge lösningar för att öka möjligheter till studier för vuxna personer med autismspektrumtillstånd.
> Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd - webbshop.spsm.se