Vuxenutbildning

Här finns information om olika skolformer och stödinsatser som vuxna med funktionsnedsättningar kan få på vuxenutbildningen.

> ​AllaStudier.se 
Antagning.se 
> Ekonomiskt stöd och bidrag
> Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
> Lärvux Stockholm
> Skolhjälpmedel
> Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
> Folkhögskola
> Yrkeshögskolan
​> Högskola och universitet
> Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

​AllaStudier.se

AllaStudier.se är en webbplats som har samlat alla Sveriges skolor och utbildningar.
> allastudier.se  

Antagning.se 

Antagning.se är en webbplats där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor.
> antagning.se

Ekonomiskt stöd och bidrag

 • Studiehjälp är för dig som går på gymnasium, folkhögskola eller komvux till och med det år du fyller 20. Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.
 • Inackorderingstillägg är för dig som läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på annan ort under studietiden. Inackorderingstillägget baseras på hur långt det är mellan ditt hem och skolan där du går.
 • Studiemedel består av två delar, ett bidrag och ett lån som du måste betala tillbaka. Det är för studier på komvux, vissa folkhögskolekurser, yrkeshögskola, högskola och universitet. Du ansöker om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i en del fall få sänka studietakten, men få pengar för en högre studietakt. I vissa fall kan du få delar av eller hela studiemedlet från CSN avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.
  www.csn.se
 • Bidrag för studier för dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan du söka hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Du kan få bidraget när du går en folkhögskolekurs, kurs på ett studieförbund eller kommunal vuxenutbildning.www.spsm.se/stod/Bidrag/privatpersoner/bidrag-for-vissa-studier/ 
 • Riksgymnasiebidrag är för dig som har en hörsel- eller rörelsenedsättning när du går på ett riksgymnasium och inte kan bo hemma. Bidraget är för vissa kostnader som mat, boende och hemresor. Du ansöker om bidraget hos CSN.
  www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige/rg-bidrag  

Kommunal vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan du som vuxen läsa på grundläggande eller gymnasienivå.
> Kommunal vuxenutbildning – skolverket.se 

Studieteamet

Studieteamet är till för dig som har behov av stöd och extra anpassningar i studierna på komvux och bor i Stockholms stad.

Studieteamet kan hjälpa dig med studievägledning, se vilket stöd du behöver för att studera och låna ut hjälpmedel för studierna och samtalsstöd. I teamet arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, arbetsterapeut och psykolog.
> Studieteamet - stockholm.se 

Lärvux Stockholm

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

​Lärvux vänder sig till personer som behöver förbättra eller komplettera sin utbildning. Kurser på lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Att studera på lärvux är kostnadsfritt.

Bor du i en annan kommun än Stockholm går det ändå bra att söka till lärvux.

​Lärvux Stockholms kurser:

 • träningsskolekurser
 • grundsärkurser
 • gymnasiesärkurser
 • yrkesinriktade kurser och lärlingsutbildning
 • grundläggande komvuxkurser
 • gymnasiala komvuxkurser
 • kurser för personer med förvärvad hjärnskada
 • SFI
 • kurser på teckenspråk.

> larvux.stockholm.se

Skolhjälpmedel

​Ansvaret för att få hjälpmedel i skolan delas mellan landstinget, kommunen och skolan.

Hjälpmedel i skolan kan vara:

 • personliga hjälpmedel
 • läromedel
 • grundutrustning.

> Skolhjälpmedel​ - 1177.se 

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (särvux) är för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du kan läsa på grundläggande nivå eller gymnasienivå.

> Särskild utbildning för vuxna – skolverket

Folkhögskola

Folkhögskolor har kurser med olika inriktningar och inom olika ämnesområden. Vissa kurser ger behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

En del folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning. Det finns även kurser som vänder sig särskilt till dig med funktionsnedsättning.
> folkhogskola.nu

För dig med en funktionsnedsättning

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Det finns även kurser som vänder sig särskilt till dig med en funktionsnedsättning.
> Funktionsnedsättning - kurser på folkhögskola - folkhogskola.nu 

Yrkeshögskolan

​Yrkeshögskolans utbildningar är eftergymnasiala, pågår oftast ett till tre år och finns inom olika områden som bygg, ekonomi, försäljning, IT, turism, sjukvård, lantbruk, media, design, teknik och tillverkning. Teori varvas med praktik. Vanligtvis kostar det inte något att gå utbildningarna.

Läser du på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd, till exempel anteckningsstöd, inläsning av litteratur, förlängd studietid och anpassade lokaler.  
> Yrkeshogskolan.se  

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsanordnaren för att informera om vilka insatser som kan behövas.

Särskilt pedagogiskt stöd kan vara: 

 • anteckningsstöd
 • inläsning av litteratur
 • mentorstöd
 • utökad lärartid
 • teckenspråkstolkning
 • anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
 • förlängd studietid
 • tillgängliga lokaler

> Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - yrkeshogskolan.se 

Högskola och universitet 

Studera.nu

Studera.nu är en webbplats som samlar information om studier på högskolor, universitet och andra utbildningar.

Det finns även utbildningar på distans där du kan studera när eller var du vill. 
> studera.nu  
> Adresser till universitet och högskolor - studera.nu
> Studera på distans - studera.nu

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter. Du kan få pedagogiskt stöd för att genomföra dina studier. Det kan till exempel vara anpassad examination, tidplan, litteratur i form av talbok, e-textbok eller punktskrift, anteckningsstöd och teckenspråkstolkning.
> Nationella medel för särskilt pedagogiskt stöd - su.se

Samordnare av pedagogiskt stöd

Vid alla universitet och högskolor finns en kontaktperson som är samordnare av pedagogiskt stöd i studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning. Mer information om det finns på webbplatsen studera.nu som samlar information om studier på högskolor, universitet och andra utbildningar.
> ​Studera med funktionsnedsättning - studera.nu  

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands kontaktar du samordnaren för studenter med olika funktionsnedsättningar på ett universitet eller en högskola i Sverige. 
> Studera utomlands med funktionshinder - studera.nu

Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom

Denna skrift ger tips som kan underlätta dina studier på högskola och universitet när du har Aspergers syndrom.
> Studera på högskola och universitet med Aspergers syndrom - kth.se (pdf)

Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom

I denna skrift finns tips till dig som är mentor för studenter som har personer Aspergers syndrom. 
> Att vara mentor till studenter med Aspergers syndrom - kth.se (pdf)

Tips och råd inför högskola och universitet

Här finns fördjupad information om vad du med funktionsnedsättning kan behöva tänka på för att läsa på högskola eller universitet.
> Skola - ungochasperger.se
> Arbete och studier - attention-riks.se
> Tips och råd om studieteknik - his.se
> Ta hänsyn till Aspergers syndrom i högskolestudier- esok.fi

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning med hjälp av specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
> spsm.se

Skriften Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd handlar om att ge lösningar för att öka möjligheter till studier för vuxna personer med autismspektrumtillstånd.
> Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd - webbshop.spsm.se