Vuxenutbildning

Här hittar du information om olika skolformer, vilka stödinsatser som vuxna med funktionsnedsättningar kan få på vuxenutbildningen.

> ​AllaStudier.se 
Antagning.se 
> Ekonomiskt stöd och bidrag
> Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
> Lärvux Stockholm
> Skolhjälpmedel
> Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
> Folkhögskola
> Yrkeshögskolan
​> Högskola och universitet
> Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

​AllaStudier.se

AllaStudier.se är en webbsida som har samlat alla Sveriges skolor och utbildningar på en sida.
> allastudier.se  

Antagning.se 

Antagning.se är en webbplats där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor.
> antagning.se

Ekonomiskt stöd och bidrag

Bidrag för vissa studier 

Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan ansöka om bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM).  Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan görs. Det finns ingen övre åldersgräns. 

Du kan söka bidrag för: 
 • folkhögskolekurs 
 • studiecirklar som Studieförbundet anordnar
 • kommunal vuxenutbildning  
 • särskild utbildning för vuxna 

> Information om bidrag vid vissa studier - spsm.se (PDF-dokument, 122 kb)

Centrala studiestödsnämnden

​Centrala studiestödsnämnden (CSN) arbetar med att besluta om och betala ut studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. De hanterar också återbetalningen av lånen.

Till exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd:

 • Vuxenutbildningen (komvux)
 • Folkhögskolan, 
 • Konst och kulturutbildningar
 • Högskole- och universitetutbildning
 • Yrkeshögskola
 • Studier utomlands.

> csn.se 

För dig som har en funktionsnedsättning

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. CSN gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Du beskriva i din ansöker om studiemedel varför du behöver läsa med en lägre studietakt. Du skickar med intyg om din funktionsnedsättning från till exempel en läkare, psykolog eller logoped.    

För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du faktiskt läser, måste följande stämma in på dig:

 • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
 • Du har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
 • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

> För dig som har en funktionsnedsättning – csn.se

Avskrivning

I vissa fall kan du få delar av eller hela studiestödet från CSN avskrivet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning om du har hel sjukersättning och din sammanlagda inkomst är lägre än 2,5 prisbasbelopp, du fått förlängd studietid på grund av funktionsnedsättning och du tvingas avbryta din utbildning på grund av sjukdom eller skada.
> Avskrivning – csn.se

Kommunal vuxenutbildning

​Målen för kommunal vuxenutbildning (komvux) är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning omfattar:

 • Svenska för invandrare (sfi)
 • Grundläggande nivå 
 • Gymnasial nivå.

> Kommunal vuxenutbildning – skolverket.se 

Studieteamet

Studieteamet är till för dig som har behov av stöd och extra anpassningar i studierna på Komvux och bor i Stockholms stad.

Studieteamet kan hjälpa dig med till exempel studievägledning, se vilket stöd du behöver för att studera, låna ut hjälpmedel för studierna och samtalsstöd. I Studieteamet arbetar studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, arbetsterapeut och psykolog.
> Studieteamet - stockholm.se 

Lärvux Stockholm

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

​Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program.

Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Det kostar inget att studera på Lärvux.

Bor du i en annan kommun än Stockholm går det ändå bra att söka till Lärvux.

​Lärvux Stockholm kurser:

 • Träningsskolekurser
 • Grundsärkurser
 • Gymnasiesärkurser
 • Yrkesinriktade kurser och Lärlingsutbildning
 • Grundläggande komvuxkurser
 • Gymnasiala komvuxkurser
 • Kurser för personer med förvärvad hjärnskada
 • SFI
 • Kurser på teckenspråk

> larvux.stockholm.se

Skolhjälpmedel

​Ansvaret för att få hjälpmedel i skolan delas mellan landstinget, kommunen och skolan.

Hjälpmedel i skolan kan vara:

 • Personliga hjälpmedel
 • Läromedel
 • Grundutrustning.

> Skolhjälpmedel​ - 1177.se 

Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna (särvux) med intellektuell funktionsnedsättning (Utvecklingsstörning) eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla särskild utbildning för vuxna.

Särskild utbildning för vuxna finns på två nivåer:

 • Grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
 • Gymnasial nivå

> Särskild utbildning för vuxna – skolverket

Folkhögskola

​Folkhögskolan är en utbildning för vuxna. De allmänna kurserna ger behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.

Folkhögskolerna har olika typer av kurser med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

 • Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer 
 • Profilkurser
 • Yrkesutbildningar
 • Distanskurser
 • Kortkurser

> folkhogskola.nu

För dig med en funktionsnedsättning

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Det finns också kurser som vänder sig särskilt till dig med en funktionsnedsättning.
> Funktionsnedsättning - kurser på folkhögskola - folkhogskola.nu 

Yrkeshögskolan

​Yrkeshögskolan gör sina utbildningarna i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. Utbildningarna finns inom många olika områden, exempelvis bygg, ekonomi, försäljning, IT, turism, sjukvård, lantbruk, media, design, teknik och tillverkning. De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.
> yrkeshogskolan.se  

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen.

När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd, ta kontakt med utbildningsanordnaren i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas.

Särskilt pedagogiskt stöd kan vara: 

 • Anteckningsstöd
 • Inläsning av litteratur
 • Mentorstöd
 • Utökad lärartid
 • Teckenspråkstolkning
 • Anpassad examination (exempelvis extra tid under examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov)
 • Förlängd studietid
 • Tillgängliga lokaler

> Att plugga med funktionsnedsättning - yrkeshogskolan.se
> Pedagogiskt stöd och tillgänglighet - yrkeshogskolan.se 

Högskola och universitet 

Studera.nu

Studera.nu är en webbplats som samlar information om studier på högskolor, universitet och andra utbildningar.

Det går också att söka utbildningar på distans, där du kan studera när eller var du vill. Distansstudier innebär frihet, men ställer krav på självdisciplin.
> studera.nu  
> Adresser till universitet och högskolor - studera.nu
> Studera på distans - studera.nu

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.
Studenter med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd för att genomföra sina studier.

Till exempel genom:

 • Anpassad examination
 • Anpassad tidplan
 • Anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
 • Anteckningsstöd
 • Mentor eller extra handledning
 • Teckenspråkstolkning
 • Skrivtolkning

> ​Studera med funktionsnedsättning - studera.nu  
> Nationella medel för särskilt pedagogiskt stöd - su.se

Samordnare av pedagogiskt stöd

Vid alla universitet och högskolor finns det en kontaktperson som är samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder i studiesituationen.
> Samordnare - studeramedfunktionshinder.nu

Studera utomlands med funktionsnedsättning

När du vill studera utomlands kontakta samordnaren för studenter med olika funktionsnedsättningar  på ett universitet eller högskola i Sverige. 
> Studera utomlands med funktionshinder - studera.nu

Tips och råd inför högskola och universitet

Här finns mer fördjupad information om vad du med funktionsnedsättning kan behöva tänka på för att läsa på högskola/universitet.
> Skola - ungochasperger.se
> Arbete och studier - attention-riks.se
> Tips och råd om studieteknik - his.se
> Att tänka på som student med funktionsnedsättning - funkaportalen.se
> Olika stödformer och hjälpmedel - funkaportalen.se
> Ta hänsyn till Aspergers syndrom i högskolestudier- esok.fi

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör SPSM genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
> spsm.se

Skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd” handlar om att ge lösningar för att öka möjligheter till studier för vuxna personer med autismspektrumtillstånd.
> Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd - webbshop.spsm.se