Stöd i vardagen

Här hittar du information om vilket stöd i vardagen som personer med funktionsnedsättning och deras närstående kan ha nytta av. Du kan hitta mer information om de olika insatserna hos din kommun.

> Anhörigvårdare
> Anhörigkonsulent​
> Ansökan om insatser
​> ​Avlösarservice i hemmet
> Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
> Boendestöd
​> Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
> Brukarombudsman i Botkyrka kommun
> Forum Carpe
> God man och förvaltare
​> Heminstruktör för syn- och hörselskadade
> ​Hemtjänst
> Individuell plan
> Kontaktcenter Funktionsnedsättning
> Kontaktfamilj 
​> ​Kontaktperson
> Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
> Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
> Ledsagare
​> 
Min bok
> Mininsats.se
> Personlig assistans
> Personligt ombud​
> Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd​
> Samordnad individuell plan (SIP)
> Stockholms läns kommuner 
> Stockholms stads ombudsmän
​> Stockholms Trygghetsjour
> Trygghetslarm
> Äldre direkt 
> Överklagan

Anhörigvårdare

Det ser olika ut i Sveriges kommuner när det gäller möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare och det ska jämföras med ordinarie hemtjänst.

Om du vill undersöka möjlighet att bli anställd som anhörigvårdare i din kommun, kontakta anhörigkonsulenten eller biståndshandläggare.​

Anhörigkonsulent​

Anhörigkonsulent finns i de flesta kommuner och är till för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning. Konsulenten kan informera om de olika typer av stöd och hjälpinsatser som finns för dig som är anhörig, ha enskilda samtal, anordna anhöriggrupper och föreläsningar.
> Anhörig och närstående - stockholm.se

Ansökan om insatser

Du kan ansöka antingen skriftligt eller muntligt hos din kommun. Handläggaren gör en individuell prövning för varje insats man ansökt om.

Avlösarservice i hemmet

Insatsen ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

Denna insats ges till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet. Barnet ska fortfarande ha kontakt med föräldrar, vårdnadshavare och syskon. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Boendestöd

Du som på grund av din funktionsnedsättning är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem eller komma i gång med olika sysslor, kan ansöka om hjälp i form av boendestöd. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för dig att hantera vardagen.

Boendestödet kan även exempelvis vara att följa med att handla eller göra bankärenden. Det fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 

Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad för personer med funktionsnedsättning. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Brukarombudsman i Botkyrka kommun

Brukarombudsmannens uppgift är att få information om hur Botkyrkas omsorg fungerar för personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos (autismspektrumdiagnos och adhd). Brukarombudsman för informationen vidare till kommunens tjänstemän och politiker.  
> Brukarombudsman - botkyrka.se

Forum Carpe

​Forum Carpe är en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. De arbetar med kompetensutveckling och håller i nätverk inom området funktionsnedsättningar för alla yrkeskategorier i kommunala och privata utförare samt myndighetsutövare i Stockholms län.

Samtliga 26 kommuner i Stockholms län är med i Forum Carpe.
>  forumcarpe.se

Forum Carpes kalendarium

​På Forum Carpes kalendarium hittar du information om deras aktiviteter, gymnasie- och högskolekurserna, länkar till konferenser/seminarier som anordnas av intresseorganisationer och samverkanspartner till Forum Carpe.
> Kalendaruim - forumcarpe.se 

God man och förvaltare

Om du har svårigheter att sköta din ekonomi eller/och att ta hand om dina rättigheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller nedsatt hälsotillstånd kan du ansöka om god man eller förvaltare. Skillnaden mellan god man och förvaltare är att en förvaltare kan ta beslut utan ditt godkännande, men att en god man måste ha ditt godkännande för att kunna ta ett beslut. Om du har så stora svårigheter med att sköta din ekonomi och dina rättigheter kan tingsrätten besluta att ge dig en förvaltare mot din vilja, om en god man inte räcker till.

God man

Du eller någon i din familj kan ansöka om god man. Du som är närstående eller anställd hos en myndighet och tror att en person är i behov av en god man, kan du göra en anmälan om en god man.

Du kan själv välja vem som ska bli din gode man och den som har fått en god man har kvar sin rösträtt och bestämmanderätt. Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra.

Det finns tre områden som en god man kan hjälpa dig med; bevaka sin rätt, förvalta egendom och sörja för personStödet från en god man kan omfatta alla tre, men du kan också ha god man för bara ett eller två av dem.

Bevaka sin rätt kan vara till exempel:

  • Ansöka om olika insatser som personen kan ha behov av till exempel hemtjänst, personlig assistans, kontaktperson och bostad.
  • Överklaga beslut.
  • Ansöka om olika bidrag till exempel bostadstillägg, försörjningsstöd och fondmedel.
  • Ansöka om skuldsanering.

Förvalta egendom betyder att:

  • Sköta personens ekonomi och betala räkningar.
  • Sköta personens värdehandlingar och fastigheter.

Sörja för person kan vara till exempel:

  • Se till att personen har det bra som möjligt när det gäller till exempel sociala kontakter, fritidsverksamhet, boende och omvårdnad 
  • Känna till hur personen har det i det dagliga livet genom att regelbundet ha telefonkontakt och mötas. 
  • Ta kontakter med till exempel sjukvård, socialtjänst, försäkringskassan och se till att någon följer med personen till sjuk- och tandvård.

Förvaltare

Om en god man inte är räcker, kan du anmäla till överförmyndarnämnden eller tingsrätten att det finns behov av en förvaltare. Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga att personen själv inte får teckna avtal, köpa och sälja saker. Personen får dock gifta sig, rösta i val och bestämma över sin sjukvård. När en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. 

Förvaltarskapet kan omfatta samma tre områden som godmanskapet, bevaka sin rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

Läs mer om god man och förvaltare på din kommuns webbsida om överförmyndarnämnden. 
> God man och förvaltare - domstol.se
Kort om God man/förvaltare - publicerat.habilitering.se  

Heminstruktör för syn- och hörselskadade

En heminstruktör har till uppgift att ge hjälp till självhjälp och stödja förmågan hos dig med syn- eller hörselskada att klara eget boende och i övrigt leva ett så normalt liv som möjligt. Efter träning tillsammans med heminstruktören kan du i många fall lära dig behärska olika sysslor som du annars kan ha svårt med. Insatsen är avgiftsfri. 

Heminstruktör för syn- och hörselskadade finns i vissa kommuner. Kontakta din kommun för mer information. 
> Heminstruktör - stockholm.se

Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa till med service och personlig omvårdnad. Det kan handla om praktiska insatser som till exempel hjälp med tvätt, städning och inköp. Samt hjälp med att äta och dricka, klä och förflytta sig eller sköta den personliga hygienen. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Individuell plan

Om du har blivit beviljat stöd enligt LSS, har du rätt att få en så kallad individuell plan. Planen är ett sätt för dig att kunna vara delaktig och påverka de insatser som du behöver och önskar. Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med.

Planen består av två delar: dels av planeringsmöten, dels av dokumentationen med det ni har
kommit överens om. Du ansöker om individuell plan hos kommunen.
> ​Individuell plan - socialstyrelsen.se (PDF-dokument)

Kontaktcenter Funktionsnedsättning

Kontaktcenter Funktionsnedsättning  i Stockholms stad svarar på frågor om funktionsnedsättning för personer under 65 år. Du kan till exempel fråga om personlig assistans, hemtjänst, färdtjänst, daglig verksamhet, sysselsättning, hjälpmedel och ledsagningTelefon: 08-508 11 508
> Kontaktcenter Funktionsnedsättning - stockholm.se

Kontaktfamilj 

Att ha kontaktfamilj innebär att ett barn eller en ungdom bor hos en annan familj än sitt egna under någon eller några dagar varje månad. Kontaktfamiljen blir ett extra stöd och en viktig del i barnets nätverk. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Kontaktperson

Kontaktperson ska fungera som en vän och medmänniska. Syftet är att underlätta för personen att leva ett självständigt liv och minska social isolering. Det kan vara genom att till exempel se på film eller att gå och fika. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Ungdomar över tolv år med omfattande funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.  Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Denna insats är till för personer som tillfälligt behöver vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Det kan även vara läger- eller kolloverksamhet. Målet är att personen ska få miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Ledsagare

Ledsagare ska underlätta deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. Det kan vara att träffa vänner, delta i föreningsliv eller utöva sportaktiviteter. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Min bok

Min bok är till för dig som har svårt att berätta och komma ihåg exempel var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med till exempel personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och inom vården. 
> Min bok - 1177.se 

Mininsats.se

Mininsats.se är en webbsida som Socialstyrelsen har tagit fram. Där kan du läsa berättelser från privatpersoner som gör insatser för barn och unga. När det gället familjehem, kontaktperson, jourhem, god man och vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. Du kan även anmäla ditt intresse på webbsidan till aktuell kommun.
> mininsats.se  

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt dig som har en stora och varaktiga funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra med hjälp av din personliga assistent.  

Du har rätt att välja vem som ska arbeta som din personliga assistent, när den ska arbeta och vad den ska göra under sin arbetstid.

De grundläggande behoven är: personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta sig), måltider (hjälp med att föra maten till munnen), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning. När du blir beviljad personlig assistans har du även rätt till hjälp med andra personliga behov, exempelvis hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner. 

Har du grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du om det hos din kommun. Om ditt behov är mer än 20 timmar per vecka ansöker du om assistansersättning hos Försäkringskassan. 

Läs mer om personlig assistans på din kommuns webbsida.
> Assistansersättning - forsakringskassan.se

Assistanskoll 

På Assistanskoll kan du jämföra anordnare av personlig assistans. 
> assistanskoll.se

Assistansguiden

​Assistansguiden hjälper dig att hitta assistansanordnare. De har hämtat informationen om de olika assistansföretagen från IVO:s register. 
> Assistansguiden -  tidningenleva.se  

Faktabas med information om personlig assistans

Assistanskolls Faktabas finns länkar till exempel till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar och facklitteratur.
> Faktabas med information om personlig assistans - assistanskoll.se

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge dig som har en psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Det personliga ombudet ska arbeta på ditt uppdrag. Arbetet ska utgå från dina behov och önskemål. Stödet är frivilligt och kostar inget. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd

Om du får posten av lantbrevbärare och alla i hushållet är minst 80 år eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan hämta posten i postlåda kan du ansöka om tjänsten hos brevbärarkontor eller via din lantbrevbärare. Tjänsten kan innebära att posten delas ut vid tomtgränsen eller i undantagsfall vid boningshuset. 
> Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd - pts.se

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov, tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

I planen ska framgå vilka insatser som ska göras, vem som ska ansvara för insatserna och hur planen ska följas upp.
> SIP - 1177.se

Stockholms läns kommuner 

Här hittar du länkar och kontaktuppgifter till kommunerna i Stockholms län.
> Kommunerna i Stockholms län

Stockholms stads ombudsmän

​Stockholms stad har tre ombudsmän, funktionshinderombudsmannen, äldreombudsmannen och barnombudsmannen. Ombudsmännens arbetsuppgifter är att bevaka målgruppers intressen rättigheter, få kunskapen om stadens olika verksamhetsområden samt omvärldsbevakning.
> Stockholms stads ombudsmän - stockholm.se 

Stockholms Trygghetsjour

Trygghetsjour är till för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Stockholms stad. Du kan vända dig till Trygghetsjouren i akuta frågor som inte kan vänta till närmaste vardag. Jourhandläggare kan fatta biståndsbeslut om akuta hjälpinsatser och arbetsleda omvårdnadspersonal.
> Stockholms Trygghetsjour - stockholm.se

Trygghetslarm

Du som har en funktionsnedsättning eller fyllt 65 år kan ansöka om trygghetslarm i din kommun. Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem och du kan  kalla på hjälp alla tider på dygnet. Det kostar en avgift att ha trygghetslarm. Varje kommun bestämmer avgiften. 

Äldre direkt 

Äldre direkt ger vägledning och information om äldreomsorgen i Stockholms stad. Dina frågor kan till exempel handla om hemtjänst, anhörigstöd, boenden för äldre, färdtjänst, hjälpmedel eller ledsagning. Äldre direkt kan också hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person, till exempel en biståndshandläggare eller ansvarig utförare.Telefon: 08-80 65 65
> Äldre direkt - stockholm.se

Överklaga

Kommunen: Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till din kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet. Om biståndshandläggaren bedömer att det finns skäl att ändra beslutet, så ändras det.  Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan till förvaltningsrätten som prövar ärendet. I beslutet står det hur man överklagar. 

Försäkringskassan: Om du anser att beslutet är felaktigt kan ärendet prövas igen. Skriv i så fall till Försäkringskassan och begär omprövning. Om Försäkringskassan vid omprövningen kommer fram till att inte ändra beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar finns i beslutsbrevet.​