God man och förvaltare

Personer som inte själva klarar av att tillvarata sina intressen kan ansöka om en god man till hjälp. Ett godmanskap ska anordnas endast om personens behov inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt. Ett exempel på mindre ingripande åtgärder kan vara fullmakt.

Alla blir myndiga vid 18 års ålder och bestämmer då själva över sina liv. Det innebär att man har ett juridiskt ansvar för sina skyldigheter och rättigheter.

Vissa personer behöver hjälp av andra för att få det som de behöver och har rätt till. I Föräldrabalken finns reglerna om godmanskap och förvaltarskap. Den som har fått god man eller förvaltare kallas i lagen för huvudman.

I Föräldrabalken står det att man kan få hjälp av en god man eller en förvaltare för att

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person.

Hjälpen kan omfatta alla dessa tre områden, men kan också gälla bara ett eller två av dem.

"Bevaka sin rätt"

Att bevaka en huvudmans rätt kan till exempel vara att se till att han eller hon får den hjälp från samhället som han eller hon behöver. Det kan vara att ansöka om stöd eller bidrag från kommunen eller Försäkringskassan.

"Förvalta sin egendom"
Detta innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Ibland har personen inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar. Eller så har han eller hon en större förmögenhet, som han eller hon inte kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att någon annan hjälper till.
"Sörja för sin person"

Att sörja för huvudmannens person innebär att se till att huvudmannen har det bra och att hålla kontakt med henne eller honom. En god man eller förvaltare ska hålla sig informerad om huvudmannens levnadsförhållanden och om det finns brister försöka avhjälpa dem. 

Vem kan ansöka om god man?

Den som själv känner att han eller hon behöver hjälp av en god man kan ansöka om att få en. En ansökan kan även göras av nära anhöriga till den det gäller. Att få en god man är frivilligt. Om personen som behöver god man, inte själv förstår att han eller hon behöver en god man, krävs ett läkarintyg.

Den som har fått en god man har kvar sin rösträtt och bestämmanderätt.

Till ansökan om god man skall bifogas en social utredning. Denna utredning kan skrivas av till exempel en kurator eller en biståndsbedömare. Det är tingsrätten som fattar beslut om god man.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Den som inte är formellt behörig att ansöka om godmanskap kan göra en anmälan om att någon är i behov av en god man. Anmälan skickas till överförmyndaren i kommunen som utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras hos tingsrätten eller inte.

Vem kan bli god man och vad gör en god man?

I lagen står att en person som är rättrådig, erfaren och lämplig ska utses till god man.

Den gode mannen behöver veta en del om huvudmannen. Utifrån godmanskapets omfattning kan den gode mannen till exempel hjälpa till med ekonomin och se till så att huvudmannen får det stöd och den hjälp han behöver. God man har rätt till arvode (betalning). Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek enligt vissa regler. De beslutar också om arvodet ska betalas av den som har god man eller av kommunen. Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra.

När behövs en förvaltare?

Om en person inte alls klarar av att bestämma över sig själv eller det han eller hon gör, kan tingsrätten istället utse en förvaltare. Det kan till exempel gälla en person som har ett omdömeslöst ekonomiskt beteende och därför inte kan ta ansvar för sina egna angelägenheter. Tingsrätten kan då utse en förvaltare, om det inte räcker att utse en god man eller om behovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Läkarintyg krävs.

Huvudmannen, alltså den som har en förvaltare, kan då inte bestämma själv i vissa frågor. Men det är huvudmannens behov som bestämmer förvaltarens uppdrag. Uppdragen kan gälla enbart en viss del av personens egendom, till exempel en fastighet. Men det kan också omfatta alla tre delar såsom att bevaka någons rätt, förvalta egendom samt sörja för person.

Vem kan bli förvaltare?

I lagen står att en person som är rättrådig, erfaren och lämplig ska utses till förvaltare.

Förvaltare har rätt till arvode (betalning). Överförmyndaren beslutar om arvodets storlek enligt vissa regler. De beslutar också om arvodet ska betalas av den som har förvaltare eller av kommunen. Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. Beslut om att förvaltarskap ska upphöra fattas av rätten.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare ska skickas till tingsrätten. Det är tingsrätten som fattar beslut om att utse god man eller förvaltare.

På din kommuns webbplats hittar du information om överförmyndaren i din kommun.

Lagtext

I Föräldrabalken 11 kap kan du läsa om godman och förvaltare.
> Föräldrabalk - riksdagen.se