Kort om LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan överklagas.

> Vem omfattas av lagen?
> Olika typer av insatser
> Ansökan
> Individuell plan
> Överklaga
> Missförhållanden inom LSS-verksamhet
> Webbadresser
> Ladda ner eller beställ

Vem omfattas av lagen?

De personer som omfattas av lagen delas in i så kallade personkretsar.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
     
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
     
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

När en insats rör ett barn ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter, med hänsyn till ålder och mognad.

Olika typer av insatser

1. Rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen kan ges både till personen själv eller till anhöriga, till exempel av information om funktionsnedsättningen eller vilka myndigheter som ger stöd
och insatser.

2. Personlig assistans. För att ha rätt till denna insats måste personen behöva hjälp med de grundläggande behoven. De behoven är: personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta sig), måltider (hjälp med att föra maten till munnen), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning.

Om man blir beviljad personlig assistans har man även rätt till hjälp med andra personliga behov,
exempelvis hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner.

3. Ledsagare. De kan underlätta en persons möjligheter att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Det kan vara att till exempel träffa vänner, delta i föreningsliv eller utöva sportaktiviteter.

4. Kontaktperson. De kan fungera som en vän för att till exempel gå på bio, fika eller konserter.

5. Avlösarservice i hemmet. Insatsen ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Denna insats är till för personer som tillfälligt behöver vistas på korttidshem eller korttidsfamilj. Det kan även vara läger- eller kolloverksamhet. Målet är att personen ska få miljöombyte och rekreation. Insatsen kan ges regel bundet eller vid akuta behov.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Är till för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar i anslutning till skoldagen och under lov. Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Denna insats är till för dem som behöver bo utanför föräldrahemmet. De ska fortfarande ha kontakt med föräldrar och syskon.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan
särskilt anpassad bostad.

10. Daglig verksamhet. Denna verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. De har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2, det vill säga personer som har en utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Ansökan

Du ansöker om rådgivning och annat personligt stöd i ditt landsting eller din kommun. Det ser olika ut i landet.

När du ansöker om personlig assistans och har grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du i din kommun. Om ditt behov är mer än 20 timmar per vecka ansöker du till Försäkringskassan. Om du inte vet timmarna för ditt grundläggande behov kan du ansöka både till kommunen och försäkringskassan samtidigt.

De övriga insatserna ansöker du om i din kommun.

Du kan ansöka antingen skriftligt eller muntligt. Handläggaren gör en individuell prövning för varje insats du ansöker om.

Individuell plan

Om du har blivit beviljat stöd enligt LSS, har du rätt att få en så kallad individuell plan. Planen är ett sätt för dig att kunna vara delaktig och påverka de insatser som du behöver och önskar. Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med.

Planen består av två delar: dels av planeringsmöten, dels av dokumentationen med det ni har
kommit överens om. Du ansöker om individuell plan hos kommunen.

Överklaga

Kommunen: Om du anser att beslutet är felaktigt eller om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten, men skickas till din kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet. Om biståndshandläggaren bedömer att det finns skäl att ändra beslutet, så ändras det. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, skickar kommunen din överklagan till förvaltningsrätten, som prövar ärendet. I beslutet står det hur man överklagar.

Försäkringskassan: Om du anser att beslutet är felaktigt eller fått avslag kan ärendet prövas igen. Skriv till Försäkringskassan och begär omprövning. Om Försäkringskassan vid omprövningen kommer fram till att inte ändra beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. I beslutet står det hur man överklagar.

Missförhållanden inom LSS-verksamhet

​Personal som arbetar med personer som har insatser enligt LSS ska genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvariga är skyldig att utan dröjsmål rätta till missförhållandet.

Om det är ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten,
snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Webbadresser

​> Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – riksdagen.se
> Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – ivo.se

Ladda ner eller beställ

Du kan ladda ner eller beställa Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade från publikationer från Habilitering & Hälsa.
> Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  - publicerat.habilitering.se

Du kan ladda ner eller beställa Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade på arabiska, engelska, finska, persiska, somaliska, spanska och turkiska.från publikationer från Habilitering & Hälsa.
Other languages - publicerat.habilitering.se