Ekonomiskt stöd och bidrag

Här hittar du information om olika ersättningar och bidrag som personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan ansöka om.

> Aktivitetsersättning
> Barnbidrag vid förlängd skolgång
> Bidrag för vissa studier
> Bilstöd
> Boendetillägg​
> Bostadstillägg
> Budget- och skuldrådgivning
> Ferievårdbidrag
> Förebyggande sjukpenning
> Försäkringskassan
> Glasögon för barn och unga
> Habiliteringsersättning
> Handikappersättning
> Hemvårdsbidrag
> Inackorderingstillägg
> Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning
> Kontaktdagar
> Mist ett barn
> Närståendepenning
> Rehabiliteringsersättning
> Riksgymnasiebidrag
> Skuldsanering
> Sjukersättning
> Särskilt högriskskydd
> Särskilt pensionstillägg

> Vård av barn och tillfällig föräldrapenning
> Vårdbidrag

Aktivitetsersättning vid funktionshinder

Om du inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år kan du hos Försäkringskassan ansöka om aktivitetsersättning. Du kan ansöka från och med juli det året du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30 år 

När du har beviljats aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg kan du beställa det från Försäkringskassan. Förmånsintyget ger rabatter från vissa företag.
> Aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång under högst tre år.
 > Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola kan ansöka om förlängt barnbidrag från Försäkringskassan efter att de fyller 16 år. För att få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång till Försäkringskassan.
> Barnbidrag vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Bidrag för vissa studier  

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) har bidrag för studier till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. Oftast skickar kursarrangören in ansökan.

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan. Det finns ingen övre åldersgräns. 

Du kan söka bidrag för: 
 • folkhögskolekurs 
 • studiecirkel anordnad av studieförbund
 • kommunal vuxenutbildning med särskild anpassning för personer med funktionsnedsättning
 • särskild utbildning för vuxna (tidigare särvux).

> Information om bidrag vid vissa studier - spsm.se (PDF-dokument, 121 bytes)

Bilstöd 

Bilstöd är ett bidrag som du eller ditt barn kan ansöka om hos Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och stora svårigheter att röra eller förflytta dig samt svårigheter att åka kollektivt. Svårigheterna ska finnas kvar nio år eller längre. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina eller ditt barns behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om körkort behövs för att kunna arbeta. 

Dessutom måste du uppfylla en eller flera av dessa krav.

Du som själv har en funktionsnedsättning:
 • Du behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
 • Du har barn som är under 18 år och bor hemma. Du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet och du måste köra bilen själv.
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.
Du som har ett barn med funktionsnedsättning: 
 • Du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.
 • Du och barnet bor tillsammans.

Körkort

Vid vissa speciella situationer kan du ansöka om att få körkortet betalt. 
> Bilstöd för barn - försäkringskassan.se
> Bilstöd för vuxna - försäkringskassan.se 

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
> Boendetillägg - forsakringskassan.se 

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

Bostadstillägg kan du ansöka om hos Försäkringskassan om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och du har låg inkomst och kostnader för bostad.

Budget- och skuldrådgivning 

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service. Du kan få rådgivning om din ekonomi och praktiska råd hur du ska hantera och prioritera dina skulder. Budget - och skuldrådgivaren kan även hjälpa till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. 
> Budget- och skuldrådgivning - konsumentverket.se

Ferievårdbidrag 

Om ditt barn normalt vistas stadigvarande på sjukhus, i ett annat hem eller på en institution kan du få ferievårdbidrag när barnet är hemma. I Version 1 för vårdbidrag står det om ferievårdbidrag på sidan 68.
> Vägledning 2012:1 - forsakringskassan.se (PDF)

Förebyggande sjukpenning 

Förebyggande sjukpenning kan du ansöka hos Försäkringskassan om du inte kan arbeta som vanligt för att du ska gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta din sjukskrivning. En läkare ska ha ordinerat behandlingen. 

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer. Det är riksdagen och regeringen som bestämmer reglerna för pengarna som Försäkringskassan betalar ut.

De som kan få pengar från Försäkringskassan är: 

 • alla barn i Sverige som får barnbidrag 
 • när föräldrar stannar hemma från arbetet för att ta hand om sina barn
 • den som blir sjuk eller skadar sig på sitt arbete
 • personer som har en funktionsnedsättning. 

> forsakringskassan.se

Guiden för dig med funktionsnedsättning

​Försäkringskassan har en guide för dig med funktionsnedsättning och närstående. Guiden hjälper dig att hitta ersättningar du kan ha rätt till från Försäkringskassan. I guiden finns också länkar till andra myndigheter som kan ge stöd och tips på annat som kan vara aktuellt för dig.
> Guiden för dig med funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Om du har en funktionsnedsättning

Försäkringskassan har en broschyr som heter Om du har en funktionsnedsättning. I den kan du läsa om vilken hjälp Försäkringskassan kan ge om du har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Broschyren vänder sig även till dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning.

Broschyren tar bland annat upp handikappersättning, assistansersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, och bilstöd. Det finns också information om hur du kan söka arbetshjälpmedel och få hjälp med dina boendekostnader. 
> Om du har en funktionsnedsättning - forsakringskassan.se (PDF)

Glasögon för barn och unga

Bidrag ges för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är 8–19 år. Bidraget uppgår till max 800 kr per person. 

Habiliteringsersättning

Kommuner betalar ut habiliteringsersättning till dig som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Det är din kommun som bestämmer om det finns habiliteringsersättning och hur hög den är. 
> Habiliteringsersättning - socialstyrelsen.se

Handikappersättning

Om du är 19 år eller äldre och har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader under minst ett år, kan du ansöka om handikappersättning hos Försäkringskassan.

Hjälp i vardagen är antingen att du behöver hjälp minst två timmar om dagen eller att du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.

Merkostnader kan vara till exempel:

 • vårdutrustning eller hjälpmedel som du måste hyra eller köpa, som du inte får från landstinget eller kommunen
 • läkarbesök, behandling av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist som ingår i högkostnadsskyddet
 • medicin på recept och förbrukningsartiklar när det gäller till exempel astma, diabetes och stomi, som ingår i högkostnadsskyddet 
 • specialkost som läkare eller dietist ordinerat
 • tandvård på grund av funktionsnedsättning eller mediciner som tas på grund av funktionsnedsättning och påverkar tänderna, till exempel muntorrhet
 • hushållsutrustning som du behöver köpa på grund av funktionsnedsättning
 • kostnader för sjukresor och behandlingsresor
 • slitage på kläder och möbler på grund av funktionsnedsättning
 • arvode för god man
 • hemtjänstavgift.

Förmånskort

​När du har fått handikappersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg beställer du det från Försäkringskassan. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag.​
> Handikappersättning - forsakringskassan.se

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidraget är en ekonomisk ersättning till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Hjälpen du ger ska främst gälla personlig omvårdnad. Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag, beroende på vilken kommun du bor i. Bidraget finns inte i alla kommuner.

Ansökan om hemvårdsbidrag görs till biståndshandläggaren i den kommun där din anhörige bor. Ersättningen betalas till personen med hjälpbehovet. Hemvårdsbidraget kan kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga.
> Anhörigstöd - 1177.se

Inackorderingstillägg

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och bor och studerar på en annan ort än din hemor är det i regel hos din hemkommun du ansöker om bidrag för boendet och resorna. Läser du på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan du i stället söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du kan få inackorderingstillägg:

 • om programmet och den nationella inriktning du ska läsa inte finns på hemorten
 • till och med vårterminen det år du fyller 20 om du bor på en annan adress under den tid du studerar 
 • din restid är minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan, om du bor kvar hemma
 • du studerar på heltid
 • om du studerar på folkhögskola eller kompletterande utbildning
 • om du studerar på fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • om du studerar på en före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före den 1 januari 2016.

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan du söka om du behöver en större bostad på grund av din funktionsnedsättning. KBF finns endast i ett fåtal kommuner och kommunerna har olika regler. Kontakta din kommun för att få mer information. 
> KBF - stockholm.se 

Kontaktdagar 

Du kan ansöka om kontaktdagar hos Försäkringskassan om du har ett barn upp till 16 år som omfattas av LSS. Ersättning ges för 10 kontaktdagar per barn och år. Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Du kan ta kontaktdagar för att besöka barnets förskola eller skola, delta i föräldrautbildning eller medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan. Barnet behöver inte vara med vid skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.
> Kontaktdagar - forsakringskassan.se

Mist ett barn 

Försäkringskassan har olika ersättningar för dig som har mist ett barn i samband med förlossningen eller senare i livet.
> Mist ett barn - forsakringskassan.se

Närståendepenning 

Närståendepenning är en ersättning för dig som vårdar en närstående person i hemmet eller på sjukhus om sjukdomen är ett påtagligt hot mot dennes liv. Ansökan görs till Försäkringskassan.  

Rehabiliteringsersättning

Du som har en anställning och deltar i rehabilitering kan ansöka om rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Innan ansökan kan göras måste du och Försäkringskassan vara överens om en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringsersättningen består av två delar: rehabiliteringspenning för deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering och särskilt bidrag som är tänkt att täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.
> Rehabiliteringsersättning - forsakringskassan.se (PDF-dokument)

Riksgymnasiebidrag 

Riksgymnasiebidrag (Rg-bidrag) finns för dig som har en hörselnedsättning eller rörelsenedsättning.  Det är ett bidrag till vissa kostnader som mat, boende och hemresor om du går en utbildning på ett riksgymnasium för döva, hörselskadade eller svårt rörelsehindrade och inte kan bo hemma. Ansökan görs hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).
> Rg-bidrag - csn.se

Skuldsanering

​Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte förväntas kunna betala dina skulder på många år.

Du ansöker om skuldsanering hos kronofogden som utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Beviljas skuldsanering får du ett beslut där det framgår hur mycket du ska betala. Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan som vanligtvis löper under fem år. 
> Skuldsanering - kronofogden.se

Sjukersättning

​Du kan ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel för all överskådlig framtid. Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar. 

Du kan få sjukersättning om du: 

 • troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning 
 • har fyllt 30 år men inte 65 år 
 • är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. 

När du har beviljats sjukersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg så beställer du det från Försäkringskassan. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag.
> Sjukersättning vid sjukdom - forsakringskassan.se

Särskilt högriskskydd 

Du kan ansöka hos Försäkringskassan om särskilt högriskskydd om du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning kommer att vara sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller är sjuk länge (mer än 28 dagar i följd). Du slipper karensdagarna och din arbetsgivare får ersättning för dina sjuklönekostnader
> Särskilt högriskskydd - forsakringskassan.se

Särskilt pensionstillägg

Du kan ansöka om särskilt pensionstillägg hos Pensionsmyndigheten om du har vårdat sjukt barn eller barn med funktionsnedsättning under minst sex år och därmed inte fått några pensionspoäng för dessa år. Kontakta Pensionsmyndigheten för mer information. . 
> pensionsmyndigheten.se 

Vård av barn och tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB) är en ersättning när du stannar hemma från arbetet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen kallas för tillfällig föräldrapenning.

Du kan få tillfällig föräldrapenning för:

 • Barn mellan nio månader och tolv år.
 • Barn som är under åtta månader och ligger på sjukhus eller om barnet går på förskola och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet.
 • Barn som är 12–16 år och behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern. Det kan vara om ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjuk i en annan sjukdom, om grundsjukdomen förvärras eller när ett annars friskt barn blir svårt sjuk och inte klarar sig själv eller om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök.
 • Barn som har fyllt 16 år men inte 21 år och i vissa fall upp till 23 år och omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet blir akut sjuk i en annan sjukdom. Däremot kan du inte få ersättning för VAB om du redan får vårdbidrag för samma behov av tillsyn och vård eller om du själv är sjuk. 
 • Barn som inte fyllt 18 år och är så pass allvarligt sjuk att det finns en påtaglig fara för barnets liv. Eller om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. Båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar. 

> Vård av barn och tillfällig föräldrapenning - forsakringskassan.se

Vårdbidrag

Du kan ansöka om vårdbidrag hos Försäkringskassan om ditt barn behöver vård under minst sex månader på grund av en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Ansökan kan göras från att barnet är nyfött tills barnet fyller 19 år.

Vård kan vara både direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, och andra insatser som hjälp med särskild träning, att upprätthålla rutiner och struktur, att aktivera och motivera ditt barn. 

Vårdbidraget omfattar även merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Merkostnader kan vara läkemedel, slitage av kläder och inredning, byte av bostad, särskild mat, vissa resor och hjälpmedel.
> Vårdbidrag - forsakringskassan.se