Ekonomiskt stöd och bidrag

Här hittar du information om olika ersättningar och bidrag som personer med funktionsnedsättning och deras närstående kan ansöka om.

Beroende på vilken ersättning och bidrag det gäller ansöker du från till exempel från din kommun, Försäkringskassan, CSN eller landstinget. 

> Aktivitetsersättning
> Avgifter för läkemedel
> Avgifter för sjukvård
> Avgift och bidrag för tandvård
> Barnbidrag vid förlängd skolgång
> Bidrag för vissa studier
> Bilstöd
> Boendetillägg​
> Bostadstillägg
> Budget- och skuldrådgivning
> Ferievårdbidrag
> Förebyggande sjukpenning
> Försäkringskassan
> Glasögon för barn och unga
> Habiliteringsersättning
> Handikappersättning
> Hemvårdsbidrag
> Inackorderingstillägg
> Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning
> Kontaktdagar
> Mist ett barn
> Närståendepenning
> Rehabiliteringsersättning
> Riksgymnasiebidrag
> Skuldsanering
> Sjukersättning
> Särskilt högriskskydd
> Särskilt pensionstillägg

> Vård av barn och tillfällig föräldrapenning
> Vårdbidrag

Aktivitetsersättning vid funktionshinder

Aktivitetsersättning kan du ansöka hos Försäkringskassan från och med juli det året du fyller 19 år till och med månaden innan du fyller 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år.

När du har fått aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg så beställ du det från Försäkringskassan. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt. 
> Aktivitetsersättning vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet kan du ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång under högst tre år.
 > Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Avgifter för läkemedel 

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 200 kronor under ett år räknat från det första inköpstillfället. Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som man får på recept och även för vissa förbrukningsartiklar när det gäller till exempel för astma, diabetes och stomi. 

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.
> Vad kostar läkemedel på recept? - 1177.se 
> Gratis läkemedel för barn - slso.sll.se

Avgifter för sjukvård

Patientavgifter och högkostnadsskydd i Stockholms län

När du får vård behöver du betala en avgift som kallas för patientavgift. Patientavgiften gäller både för vård inom landstinget och för privat vårdgivare, som landstinget har avtal med.

Vård för barn upp till 17 år är gratis, förutom besök på akutmottagningar och lättakuten då det kostar det 120 kr per besök. Du som är över 85 år behöver inte betala patientavgiften för besök i öppen vård.

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården. I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt.
> Patientavgifter 2017 - 1177.se (PDF-Dokument)
> Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län - 1177.se

Avgift och bidrag för tandvård

​Barn upp till 20 år har gratis tandvård. För de som är äldre än 20 år eller har en funktionsnedsättning finns det olika bidrag så som allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskyddet för tandvård, tandvårdsstödet och särskilt tandvårdsbidrag.

Läs mer om de avgifterna och bidragen under rubrik tandvård.

Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan kan ansöka om förlängt barnbidrag från Försäkringskassan efter att de fyller 16 år.

För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång till Försäkringskassan.
> Barnbidrag vid förlängd skolgång - forsakringskassan.se

Bidrag för vissa studier 

Du som har en funktionsnedsättning eller dina anhöriga kan ansöka om bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM), oftast skickar kursarrangören in ansökan. Syftet med bidraget är att den som studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. 

För att få bidrag ska den som studerar ha fyllt 18 år det år som ansökan görs. Det finns ingen övre åldersgräns. 

Du kan söka bidrag för: 
 • folkhögskolekurs 
 • studiecirklar som Studieförbundet anordnar
 • kommunal vuxenutbildning  
 • särskild utbildning för vuxna 

> Information om bidrag vid vissa studier - spsm.se (PDF-dokument, 121 bytes)

Bilstöd 

Bilstöd är ett bidrag som du eller ditt barn kan ansöka från Försäkringskassan om du har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra eller förflytta dig samt svårigheter att åka kollektivt. Svårigheterna ska finnas kvar 9 år eller längre. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina eller ditt barns behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om man behöver körkort för att kunna arbeta. 

Dessutom måste du uppfylla en eller flera av dessa krav.

Du som själv har en funktionsnedsättning:
 • Du behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är under 65 år.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
 • Du har barn som är under 18 år som bor hemma och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet och du måste köra bilen själv.
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.
Du som har ett barn med funktionsnedsättning: 
 • Du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.
 • Du och barnet bor tillsammans.

Körkort

Vid vissa speciella situationer kan du ansöka om att få körkortet betalt. 
> Bilstöd för barn - försäkringskassan.se
> Bilstöd för vuxna - försäkringskassan.se 

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller om du får aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
> Boendetillägg - forsakringskassan.se 

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

Bostadstillägg kan du ansöka om hos Försäkringskassan om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och du har en låg inkomst och kostnader för bostaden.

Budget- och skuldrådgivning 

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där du kan få rådgivning om din ekonomi och de kan ge praktiska råd hur du ska hantera och prioritera dina skulder. De kan även hjälpa till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. 
> Budget- och skuldrådgivning - konsumentverket.se

Ferievårdbidrag 

Om ditt barn normalt vistas stadigvarande på sjukhus, i ett annat hem eller på en institution kan du få ferievårdbidrag när barnet är hemma. I Version 1 för Vårdbidrag står det om Ferievårdbidrag på sidan 68.
> Vägledning 2012:1 - forsakringskassan.se (PDF)

Förebyggande sjukpenning 

Förebyggande sjukpenning kan du ansöka hos Försäkringskassan om du inte kan arbeta som vanligt eftersom du ska gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du inte blir sjuk eller att din sjukskrivning blir kortare. En läkare ska ha ordinerat behandlingen. 

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer.  Det är riksdagen och regeringen som bestämmer reglerna för pengarna som Försäkringskassan betalar ut.

De som kan få pengar från försäkringskassan är: 

 • Alla barn i Sverige som får barnbidrag. 
 • När föräldrar de stannar hemma från arbetet för att ta hand om sina barn.
 • Den som blir sjuk eller skadar sig på sitt arbete kan ansöka pengar. 
 • Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag. 

> forsakringskassan.se

Guiden för dig med funktionsnedsättning

​Försäkringskassan har en guide för dig med funktionsnedsättning eller närstående. Guiden hjälper dig att ersättningar du kan ha rätt till från Försäkringskassan, länkar till information om vilka andra myndigheter som kan ge stöd och tips på annat som kan vara aktuellt för dig.
> Guiden för dig med funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Om du har en funktionsnedsättning

Försäkringskassan har en broschyr som heter ”Om du har en funktionsnedsättning” i den kan du läsa om vilken hjälp du kan få från Försäkringskassan om du har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Broschyren vänder sig även till dig som är förälder till barn med funktionsnedsättning.

Broschyren tar upp till exempel handikappersättning, assistansersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag,  och bilstöd. Du hittar också information om hur du kan söka arbetshjälpmedel och få hjälp med dina boendekostnader. 
> Om du har en funktionsnedsättning - forsakringskassan.se (PDF)

Glasögon för barn och unga

Bidrag ges för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år. Bidraget uppgår till max 800 kr per person. 

Habiliteringsersättning

Kommuner betalar ut habiliteringsersättning till dig som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Det är din kommun som bestämmer om det ska finnas habiliteringsersättning och hur hög den ska vara. 
> Habiliteringsersättning - socialstyrelsen.se

Handikappersättning

Handikappersättning ansöker du hos Försäkringskassan om du är 19 år eller äldre och har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader under minst ett år.

Hjälp i vardagen är antingen att du behöver hjälp minst två timmar om dagen eller att du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.

Merkostnaderna kan vara till exempel:

 • Vårdutrustning eller hjälpmedel som du måste hyra eller köpa, som du inte får från landstinget eller kommunen.
 • Läkarbesök, behandling av sjukgymnastik, arbetsterapeut och dietist som ingår i högkostnadsskyddet.
 • Medicin man får på recept och förbrukningsartiklar när det gäller till exempel för astma, diabetes och stomi, som ingår i högkostnadsskyddet. 
 • Specialkost som läkare eller dietist ordinerat.
 • Tandvård på grund av din funktionsnedsättning eller mediciner som du tar på grund av din funktionsnedsättning som påverkar dina tänder, till exempel muntorrhet.
 • Hushållsutrustning som du behöver köpa på grund av din funktionsnedsättning.
 • Kostnader för dina sjukresor och behandlingsresor.
 • Slitage på kläder och möbler på grund av din funktionsnedsättning.
 • Arvode för god man.
 • Hemtjänstavgift.

Förmånskort

​När du har fått handikappersättning får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg så beställer du det från Försäkringskassan. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag.​
> Handikappersättning - forsakringskassan.se

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidraget är en ekonomisk ersättning till dig som vårdar en anhörig i hemmet. Din hjälp ska främst gälla personlig omvårdnad. Hemvårdsbidrag kan även heta anhörigbidrag eller omvårdnadsbidrag, beroende på vilken kommun du bor i. Bidraget finns inte i alla kommuner.

Ansök om hemvårdsbidrag hos biståndshandläggaren i den kommun som din anhörige bor i. Ersättningen betalas till personen med hjälpbehovet. Hemvårdsbidraget kan även kombineras med avlösning och andra former av stöd till anhöriga.
> Anhörigstöd - 1177.se

Inackorderingstillägg

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än din hemort, ska du i regel söka bidrag för boendet och resorna hos din hemkommun. Men om du exempelvis läser på en fristående gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan du i stället söka inackorderingstillägg hos Centrala studienämnden (CSN).

Du kan få inackorderingstillägg:

 • Programmet och den nationella inriktning du ska läsa finns inte på hemorten
 • Till och med vårterminen det år du fyller 20 om du bor på en annan adress under den tid du studerar. 
 • Din restid är minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan, om du bor kvar hemma. 
 • Du studerar på heltid.
 • Om du studerar på folkhögskola eller kompletterande utbildning
 • Om du studerar på fristående gymnasieskol eller gymnasiesärskola
 • Om du studerar på en före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före den 1 januari 2016.

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan du ansöka om du till exempel behöver en större bostad på grund av din funktionsnedsättning.

KBF finns bara i ett fåtal kommuner och de kommuner som har det har olika regler. Vänd dig till din kommun för höra om de har KBF och för att få mer information. 
> KBF - stockholm.se 

Kontaktdagar 

Du kan ansöka om kontaktdagar hos Försäkringskassan om du har ett barn upp till 16 år som omfattas av LSS. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år och båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Du kan ta kontaktdagar när du ska delta i föräldrautbildning, besöka barnets förskola eller skola medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan. Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.
> Kontaktdagar - forsakringskassan.se

Mist ett barn 

Försäkringskassan har olika ersättningar till dig som har mist ett barn i samband med förlossningen eller senare i livet.
> Mist ett barn - forsakringskassan.se

Närståendepenning 

Närståendepenning kan du ansöka om hos Försäkringskassan för att vårda en närstående person i hemmet eller på sjukhus om sjukdomen är ett påtagligt hot mot dennes liv. 

Rehabiliteringsersättning

När du som anställd deltar i rehabilitering kan du ansöka om  rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Den anställda och Försäkringskassan måste vara överens om en rehabiliteringsplan innan den anställda kan ansöka om ersättningen.

Rehabiliteringsersättning består av två delar, rehabiliteringspenning som den anställda får när den deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och särskilt bidrag som ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.
> Rehabiliteringsersättning - forsakringskassan.se (PDF-dokument)

Riksgymnasiebidrag 

Riksgymnasiebidrag (Rg-bidrag). Du som har en hörselnedsättning eller rörelsenedsättning kan ansöka hos Centrala studienämnden (CSN) om bidrag till vissa kostnader exempelvis mat, boende, hemresor om du går en utbildning på ett riksgymnasium för döva, för hörselskadade och för svårt rörelsehindrade. Om du inte kan bo hemma när du studerar.
> Rg-bidrag - csn.se

Skuldsanering

​Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. Ett av grundkraven är att du inte kan betala dina skulder på många år.

Du ansöker om skuldsanering hos oss Kronofogden och de utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut där det framgår hur mycket du ska betala. Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan, som är vanligtvis under fem år. 
> Skuldsanering - kronofogden.se

Sjukersättning

​Du kan ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel för all överskådlig framtid. Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar. 

Du kan få sjukersättning om du: 

 • Troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning 
 • Har fyllt 30 år men inte 65 år 
 • Är försäkrad i Sverige och var försäkrad när du blev sjuk. 

När du har fått sjukersättning och får du ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Har du inte fått ett intyg så beställer du det från Försäkringskassan. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag.
> Sjukersättning vid sjukdom - forsakringskassan.se

Särskilt högriskskydd 

Du kan ansöka hos Försäkringskassan om särskilt högriskskydd om du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning kommer att vara sjuk ofta (fler än tio gånger under ett år), eller sjuk länge (fler än 28 dagar i följd). Du slippa karensdagarna. Din arbetsgivare får då ersättning för dina sjuklönekostnader
> Särskilt högriskskydd - forsakringskassan.se

Särskilt pensionstillägg

Du kan ansöka om särskilt pensionstillägg hos Pensionsmyndigheten om du har vårdat sjukt barn eller barn med funktionsnedsättning under minst 6 år och därmed inte fått några pensionspoäng för dessa år. Kontakta Pensionsmyndigheten om du vill veta mer. 
> pensionsmyndigheten.se 

Vård av barn och tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från arbetet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas för tillfällig föräldrapenning.

Du kan få tillfällig föräldrapenning för:

 • Barn mellan 8 månader och 12 år. 
 • Barn som är under 8 månader och ligger på sjukhus eller om barnet går på förskola och du behöver stanna hemma från ditt arbete för att vårda barnet. 
 • Barn som är 12–16 år och behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern. Det kan till exempel vara när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras eller när ett annars friskt barn blir svårt sjukt och inte klarar sig själv eller om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök.
 • Barn som har fyllt 16 år men inte 21 år och i vissa fall upp till 23 år och omfattas av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om barnets grundsjukdom förvärras eller om barnet blir akut sjukt i en annan sjukdom. Du kan däremot inte få ersättning för VAB om du redan får vårdbidrag för samma behov av tillsyn och vård eller om du själv är sjuk. 
 • Barn som inte fyllt 18 år och är så pass allvarligt sjukt att det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. Båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar. 

> Vård av barn och tillfällig föräldrapenning - forsakringskassan.se
 

Vårdbidrag

Du kan ansöka om vårdbidrag hos Försäkringskassan för ditt barn som behöver vård under minst sex månader på grund av en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Du kan ansöka från att barnet är nyfött till och med tills barnet fyller 19 år.

Vård kan vara både direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som till exempel hjälp med särskild träning, att upprätthålla rutiner och struktur, att aktivera och motivera ditt barn. 

Vårdbidraget omfattar även merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Merkostnader kan till exempel vara läkemedel, slitage av kläder och inredning, byte av bostad, särskild mat, vissa resor och hjälpmedel.
> Vårdbidrag - forsakringskassan.se