Bostad

Här hittar du information hur du ansöker om bostad, boende i familjehem eller bostad med särskild service, bostadsanpassning och ekonomiskt stöd.

> Olika boendeformer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
> Bostadsanpassning
> Bostadsförmedlingen i Stockholm
> Ekonomiskt stöd och bidrag

Olika boendeformer enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Denna insats är till för personer som tillfälligt behöver vistas på korttidshem eller korttidsfamilj. Det kan även vara läger- eller kolloverksamhet. Målet är att personen ska få miljöombyte och rekreation. Insatsen kan ges regel bundet eller vid akuta behov.
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Är till för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar i anslutning till skoldagen och under lov. Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Denna insats är till för dem som behöver bo utanför föräldrahemmet. De ska fortfarande ha kontakt med föräldrar och syskon.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad.

Läs mer under rubrik: Kort om LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kunskapsguiden.se 

Kunskapsguiden.se har en rubrik om olika boendeformer för personer med funktionsnedsättningar som har behov av stöd. 
> Boende - kunskapsguiden.se

Bostadsanpassning

​Bostadsanpassningsbidrag​

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig som till exempel ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat och sköta din hygien.

Bostadsanpassningsbidrag gäller alla slags bostäder, eget hus, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Om du bor i hyreslägenhet behöver du samtycke från hyrevärden för anpassningen. Även bostadsrättsinnehavare kan behöva ett sådant samtycke från bostadsrättsföreningen. 
> Boverkets digitala handbok om bostadsanpassningsbidraget och
återställningsbidraget - boveket.se

På Stockholms stads webbsida finns informationen om bostadsanpassningsbidrag på turkiska, finska, ryska, somaliska, polska, spanska, engelska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och nordkurdiska.
> Bostadsanpassning - stockholms.se

Bostadscenter 

Bostadscenter är en webbsida där du kan läsa om bostadsanpassning. Sidan vänder sig både till dig som behöver bostadsanpassning och till dig som arbetar inom området. 

Här finns information om till exempel:

 • Regelverk och hur man gör för att söka bostadsanpassningsbidrag 
 • Här finns en behovsguide som hjälper dig att identifiera hur ditt behov av bostadsanpassning ser ut och som ger råd om vilka lösningar som finns. 
 • Här finns även ett planeringsverktyg som hjälper dig att skissa på hur en anpassning skulle kunna göras och se ut.  
 • De har även kurser för intygsskrivare och handläggare, seminarier  för entreprenörer, producenter och leverantörer samt informationsträffar där de berättar om förutsättningar, regler och hur du ska göra när du behöver bostadsanpassning.

> bostadscenter.se

Återställningsbidrag för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

​Hyresvärdar som vill ta bort anordningar som finns för att någon boende beviljats bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas. Även bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag men bara för vissa åtgärder utanför bostadsrätten. 
> Återställningsbidrag - boverket.se

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar bostäder inte bara i Stockholms stad, utan i alla kommuner i Stockholmsområdet, både från kommunala och privata fastighetsägare. 

Från och med att du har fyllt 18 år kan du registrera dig som bostadssökande och det kostar 210 kronor per år att stå i bostadskön. 

Bostadsförmedlingen skickar inte ut några lägenhetserbjudanden, utan du söker själv bland de lediga bostäder som annonseras på deras webbsida. 
> bostad.stockholm.se

Förtur till bostäder inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är bosatt och skriven i Stockholms stad och bostäder förmedlas enbart inom Stockholms stads ytterområden.

Du kan ansöka om förtur genom att skicka din ansökan till Bostadsförmedlingen och de bedömer och fattar beslut om förtur. Om du uppfyller kraven och får ett ja, hjälper de dig att hitta en bostad som motsvarar dina behov. Om du får avslag så kan du begära omprövning på bostadsförmedlingen.

Du behöver ha starka medicinska, psykiska eller sociala skäl och de måste styrkas med intyg från exempelvis din läkare, psykolog, polismyndigheten eller socialsekreterare.

För att du ska beviljas förtur måste du dessutom:

 • Vara anmäld till Bostadsförmedlingens kö.
 • Varit folkbokförd och bosatt i Stockholms stad de senaste två åren.
 • Ha ett svenskt personnummer.
 • Ha boendereferenser.
 • Vara fri från bostadsrelaterade skulder samt andra betalningsanmärkningar som påverkar din förmåga att betala hyra.
 • Sakna möjlighet att lösa bostadsfrågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller andra möjligheter som till exempel eget byte.
 • Sakna ekonomiska möjligheter att köpa en lämpligare bostad.
 • Sakna möjligheter att anpassa ditt nuvarande boende.
 • Sakna möjlighet att bo i andra hand eller att vara inneboende.

Ekonomiskt stöd och bidrag

Boendetillägg​

Du kan ansöka om boendetillägg hos Försäkringskassan om du har fått tidsbegränsad sjukersättning eller om du inte längre kan få aktivitetsersättning för att du fyller 30 år. Du kan även få boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller om du får aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion. 
> Boendetillägg - forsakringskassan.se (PDF - dokument)

Bostadstillägg vid funktionsnedsättning

​Bostadstillägg kan du ansöka hos Försäkringskassan om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och du har en låg inkomst och kostnader för bostaden.
> Bostadstillägg vid funktionsnedsättning - forsakringskassan.se

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBH) kan du ansöka om du till exempelvis du behöver en större bostad på grund av din funktionsnedsättning.
KBH finns bara i ett fåtal kommuner och de kommuner som har det har olika regler. Vänd dig till din kommun för höra om de har KBH och för att få mer information. 
> KBH - stockholm.se