Så gör vi

Vi ska ge redskap

Allt fler behöver åtgärder från Habilitering & Hälsa. Med ett strukturerat arbetssätt och nya verktyg för personalen ska habiliteringen bli effektivare och bättre anpassad till patientens behov och förutsättningar.

Marie Källström, enhetschef

Problemet

Befolkningen i Stockholms län växer och efterfrågan på stöd och behandling för personer med funktionsnedsättning ökar. För att verksamheten ska bli hållbar och nå fler måste man hitta effektivare sätt att använda resurserna.

Patienter inom habiliteringen har ofta många separata åtgärder som sker utan samordning. Det är ett problem både för patienterna och vår organisation.

– Den ena behandlaren vet inte alltid vad den andra gör. Det kan bli rörigt för patienten och gör det svårare att sätta upp tydliga mål. Patienterna och deras nätverk, liksom vi själva, behöver en tydligare beskrivning av vad vi kan erbjuda och hur vi arbetar, säger Marie Källström, enhetschef vid Habilitering & Hälsa.

Processen

Förändringsarbetet är en pågående process där en del enheter kommit längre än andra när det gäller implementeringen av nya arbetssätt.

– Vi har arbetat parallellt med flera områden. Genom att ta fram habiliteringsprogram har vi blivit tydligare med vilka åtgärder vi erbjuder. Vi har också sett över hur vi tillsammans med våra patienter sätter tydliga och mätbara mål, säger Marie Källström.

I nästa steg utvecklar man bättre verktyg för att till exempel kartlägga patientens behov och bedöma förutsättningar och motivation hos patienten och nätverket inför en önskad åtgärd.

Processen har också inneburit att man fått ompröva förhållningssättet till patienterna. Om man tidigare hade ”långtidskontrakt” med patienterna är målet i dag tydligt – varje åtgärd ska ha en början och ett slut.

Resultatet

Arbetet blir alltmer strukturerat och med mer framåtrörelse kan fler få rätt åtgärd i rätt tid.

– Nu kan våra åtgärder lättare få kvarstående effekt för patienten. Det kan till exempel handla om individuellt anpassat träningsprogram av en fysioterapeut på Motorik & träningscenter, som gör att patienten kan fortsätta träna på egen hand, kanske på ett vanligt gym. Det kan också vara föräldrar som får redskap av habiliteringen så att de kan hantera barnets matproblem i hemmet, säger Marie Källström.

Nu följer personalen en övergripande vårdprocess som beskriver stegen i vården. I habiliteringsprogrammen finns åtgärder för respektive målgrupp. Habiliteringsprogrammen är kopplade till vårdplanering och journalsystem och blir därför en naturlig del av arbetsrutinen.