Utblick

Universellt språk underlättar samarbete

Sonja Girdler, professor i arbetsterapi vid Curtin University i Perth, Australien.

Det internationella klassifikationssystemet ICF bidrar till en helhetssyn på individen och underlättar forskningssamarbetet mellan olika länder. Det menar den australiska forskaren Sonya Girdler som nyligen föreläst i Sverige.

Sonya Girdler är professor i arbetsterapi vid Curtin University i Perth i västra Australien. Hennes forskning är fokuserad på diagnoser inom autismspektrumet och delaktighet, det vill säga hur man skapar bra förutsättningar för att personer med autism ska kunna planera för studier, arbete och vardag.

– Jag har ett särskilt förhållande till Sverige. Ni har en bra och fördomsfri inställning till de frågor jag arbetar med, och de svenska kollegerna är generösa med sitt kunnande och sina erfarenheter. Australien har mycket att lära av vad man kan kalla den skandinaviska erfarenheten, säger hon.

Ser ICF som en vägledning

Vid sitt senaste besök i Stockholm i september höll Sonya Girdler en föreläsning om bland annat miljöfaktorer och bedömning av individuella faktorer inom klassificeringssystemet ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, se faktaruta).

– ICF är ett ramverk som tydliggör de komplexa mönster som är grunden för förståelse av individen, säger hon. Det blir ett slags vägledning till en mer holistisk syn. Vi får också ett universellt språk som underlättar samarbetet över nationsgränserna.

Att använda samma ramverk ger också möjlighet att studera hur olika miljöfaktorer påverkar erfarenheten av att leva med en funktionsnedsättning. Sonya Girdler understryker vikten av att också ta hänsyn till vissa faktorer som inte ingår i ICF:s definition.

– Vi som forskar om autism måste lägga stor vikt vid personliga egenskaper för att kunna se vilka förmågor människor har, säger Sonya Girdler. Det kan gälla en förmåga som detaljseende eller ett karaktärsdrag som uppriktighet. Vad som tidigare setts som en svaghet kan visa sig vara en styrka hos personer med autism.

Samarbete med KIND

Hennes forskargrupp, The Curtin autism research group, samarbetar med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders) vid Karolinska Institutet i flera projekt, bland annat har man kartlagt metoder som syftar till att underlätta för personer med autism att få jobb. Ur detta ska komma råd, rekommendationer och fortsatt forskning.

– Våra resultat understryker vikten av att ha ett individbaserat perspektiv för att identifiera behoven, säger Sonya Girdler.

– Arbetsgivare behöver information och rådgivning för att ta tillvara de här personernas styrkor. Att på ett individanpassat sätt jämna vägen för unga människor med autism är nyckeln till bättre levnadsvillkor.

HANDBOK FRÅN WHO

ICF, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, är utvecklad av WHO, Världshälsoorganisationen. I stället för att fokusera på funktionsbrister är ICF inriktad på delaktighet, aktivitetsförmåga och hur individen kan fungera i vardagssituationer. Barn- och ungdomsversionen av ICF kallas ICF-CY.