Inblick

Teamet som bryter den onda cirkeln

Malin Idar Wallin, Magnus Ivarsson och Channa Lönnå ingår i VUB-teamet.

Självskador, aggressivitet och utagerande – VUB-teamet är specialister på svåra beteendeproblem hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu tar de emot personer från 12 år och uppåt i Stockholms län.

VUB-teamet har ett nätverksmöte kring en patient där personal och anhöriga deltar.

Beskrivningen av en ond cirkel får flera runt bordet att nicka och humma instämmande. Utbrott och våld leder till att personal i boendet plockar bort sådant de tror triggar personen. Mer och mer rensas bort, aktiviteterna blir färre och personens känslighet för krav ökar. All ensam tid kan leda till en depression.

– Vår hypotes är att det är det som har hänt här. Det här är ett mönster vi ser i många av våra ärenden, säger VUB-teamets psykolog Magnus Ivarsson som leder nätverksmötet.

Kvinnan som är mötets fokus ska snart flytta till ett nytt boende på grund av att hennes självskadande, aggressiva och utagerande beteende har ökat. VUB-teamets kartläggning visar att hennes färdigheter på flera områden ligger under en 5-årings nivå.

Pappan med på mötet

Diskussionerna rör vad som behöver göras inför flytten. Företrädare från psykiatri, habilitering, kommun, daglig verksamhet, nuvarande och nya boendet berättar hur de ser på situationen.

Pappan framhåller att dottern har haft färdigheter tidigare. För 20 år sedan var hon mer självständig och kunde till exempel åka taxi på egen hand. Han vill att psykiatrin ser över dotterns medicinering. När hon besöker föräldrarna ligger hon mycket på soffan och verkar dämpad.

– Medicinerna förhindrar inte att hon flippar ut då och då. Men man ska inte missta att hon är deppig när det kanske är medicineringen, säger pappan.

VUB-teamet arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Det är ingen stor patientgrupp men den kräver särskild kompetens som ofta saknas i vården.

– Kompetensen saknas inte minst inom psykiatrisk slutenvård. Att dessa patienter är få gör det svårt att få rutin inom den vanliga vården, säger enhetschef Malin Idar Wallin.

Beteende som eskalerar

För att bli patient hos VUB-teamet krävs att personen har svåra beteendeproblem, till exempel rycker av sig naglar eller slår sig döv. Ofta handlar det om en person som bor i gruppbostad eller hos föräldrarna och har ett utagerande beteende som eskalerat. Familjen kan ha försökt anpassa sig till det yttersta, till exempel undvikit vissa ljud som väcker aggression eller upphört att laga mat när personen är vaken för att det leder till utbrott.

– Våldsbeteende kan bero på att patienten är understimulerad men också på situationer där man ställer för höga krav och patienten får för många intryck, en slags överstimulans, säger Magnus Ivarsson.

VUB-teamet gör en fördjupad kartläggning och analys av de beteenden som skapar problem. Under utredningens gång kan anhöriga och personal som möter patienten i vardagen få råd och stöd.

Anpassad kravnivå

Teammedlemmarna träffar patienten och gör observationer i patientens vardagliga miljöer, som daglig verksamhet, i bostaden eller skolan.

Ofta behöver verksamheterna jobba med bemötande, tydliggörande pedagogik och anpassad kravnivå.

Ibland kan orsakerna till patientens beteendeproblem vara helt andra, till exempel tandvärk eller annan smärta som patienten är oförmögen att kommunicera.

– Vi försöker utesluta andra faktorer. Därför har vi även kontakter med psykiatrin för utredning av eventuella tilläggsdiagnoser, säger specialpedagogen Channa Lönnå.

Råd till nätverket

Ibland gör VUB-teamet en ny bedömning av patientens intellektuella funktionsnivå för att den tidigare är gammal eller ospecificerad. Som avslutning sammanställer teamet vad de kommit fram till och ger rekommendationer till nätverket.

– Fokus ligger på kompensatoriska strategier. Vi försöker påtala vilka förutsättningar patienten själv har och hur svårigheter kan kompenseras med hjälp av omgivningen, säger Channa Lönnå.

I snitt är VUB-teamet inkopplat under ett år. Då har nätverket fått fördjupad kunskap om patienten och en samsyn om vägen framåt, visar utvärderingar.

– Det finns ett stort värde att sammankalla nätverket och prata om hur man jobbar vidare tillsammans, säger Malin Idar Wallin.

VUB-TEAMET

  • Vuxen- och ungdomsteamet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem (VUB-teamet) består av psykologer, psykiatriker och specialpedagoger.
  • Teamet tar emot personer från 12 år och uppåt med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem i Stockholms län.
  • Merparten av teamets läkarremisser kommer från psykiatrin och primärvården. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud så patienterna har kvar sina vanliga vårdkontakter.
  • Teamet startade i projektform som ett samarbete mellan habilitering, psykiatri och rehabmedicin, efter att anhöriga som var missnöjda med den ordinarie vården kontaktat landstinget.
  • Sedan drygt tio år har teamet ett fast vårdavtal och är ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa och Norra Stockholms psykiatri.


Mer information och kontakt med VUB-teamet