Aktuellt

Nytt webbverktyg stöd vid problembeteenden

Ett webbaserat arbetsverktyg har blivit en framgångssaga inom demensvården. Nu skräddarsys en egen version för LSS-verksamheter för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Målet är bland annat att hjälpa personalen att förstå och kunna hantera utmanande beteenden.

Verktyget heter Funca och har utvecklats på uppdrag av Socialdepartementet.

Sigrid Kulneff
Tanken är att förbättra självbestämmande och delaktighet för personer som berörs av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Men också att hjälpa hela teamet, till exempel kontaktperson, arbetsterapeut, anhörig, brukaren själv och sjuksköterska, att arbeta mot samma mål.

- Funca gör att man utvecklar ett gemensamt språk. Vi kan till exempel lägga in olika betydelser i ordet ångest. Men det är viktigt att alla i teamet menar samma sak, säger Sigrid Kulneff, projektledare inom verksamhetsområde minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukhus. 

Individuella insatser

Personalen får också stöd i att analysera hur brukarens möjlighet till kommunikation ser ut, om miljön är anpassad och om de basala behoven tillfredsställs. Sedan kan man utforma individuella stödinsatser utifrån hur personen mår.

- Man ska även fylla i om man använder någon form av skydds- och begränsningsåtgärder. Och ange vilka läkemedel personen tar, bland annat för att minska risken för biverkningar som påverkar måendet.

- Man kan sätta in individanpassade insatser utifrån hur personen mår. Dessa utvärderas senare genom att man gör om kartläggningen. Tack vare det kan resultatet bedömas och man kan se vad man uppnått.

Får fram statistik

Drygt 56 000 personer i landet är inskrivna i verksamheter som styrs av LSS. I gruppen ingår personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism och de som i vuxen ålder drabbats av en hjärnskada som gett en kognitiv funktionsnedsättning.

- Vi vet inte hur många det är som har ett utmanande beteende som exempelvis motorisk oro, självskadebeteende och ångest. Funca hjälper oss att få fram statistik från allt från små enheter till riksnivå.

– Förutom att förbättra livskvaliteten för brukarna, hoppas vi också på en bättre arbetsmiljö. Genom att öka kunskapsnivån och tillsammans analysera varför symtomen uppkommer undviks många utmanade beteenden. Personalen får också en större handlingsberedskap, säger Sigrid Kulneff.

Funca utgår från tre punkter:

  • Hur ser situationen ut?
  • Vad beror det på?
  • Vilka stödinsatser kan vi sätta in för att förbättra välbefinnandet?

Arbetet utvärderas kontinuerligt med hjälp av ett webbaserat hjälpmedel.

– Det är lätt att använda vilket är viktigt eftersom utbildnings- och kunskapsnivån bland personalen skiftar.

Stort intresse

De som vill använda Funca måste först gå en 2,5 dagarsutbildning där man bland annat får lära sig vad det kan innebära att ha en funktionsnedsättning, vad lagen säger och hur man kan förebygga och hantera situationer i arbetet.

- Intresset är stort, vi utbildar för allt vad tygen håller just nu. Tanken är att varje kommun ska skaffa sin egen utbildare som sprider kunskapen, säger Sigrid Kulneff.