Aktuellt

Ny e-kurs för primärvården

Ökad kunskap ska underlätta mötet mellan vården och patienter med funktionsnedsättning. Primärvårdens roll som ansvarig för medicinsk uppföljning och samordning för patientgruppen lyfts fram i den nya e-kursen.

Monica von Heijne
Webbutbildningen ”Möta vuxna med funktionsnedsättning i primärvården”, finns på Stockholms läns landstings utbildningsplattform Lärtorget från oktober 2018. Det är en öppen e-kurs för personal inom primärvården och primärvårdsrehab.

– Vi hoppas att kursen ska vara ett lättillgängligt stöd för primärvårdskollegorna att kunna ge en god hälso- och sjukvård till personer med funktionsnedsättning – en grupp som man inte alltid har så stor erfarenhet av, säger Monica von Heijne som har tagit fram kursen tillsammans med habiliteringsläkare Annika Brar och Henrik Möller, utbildningspedagog, HSF.

E-kursen ska ge kunskap om särskilda behov av vård och stöd hos vuxna med omfattande funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, autism och flerfunktionsnedsättning. Syftet är bland annat att öka tillgängligheten och delaktigheten, och att ge patienterna ett bra bemötande.

Kursen ska också ge förståelse för primärvårdens roll som ansvarig för den medicinska uppföljningen och samordningen för dessa patienter.

För att minska ohälsan hos vuxna med funktionsnedsättning behövs bland annat tidiga interventioner och effektiva, anpassade arbetssätt kring levnadsvanor.

– Ökad kännedom om andra aktörer som ger vård och stöd till målgruppen kan förhoppningsvis leda till minskad ohälsa och bättre samverkan kring den enskilda patienten, säger Monica von Heijne.