I fokus › Psykisk hälsa

Lyhört arbetssätt viktigt vid autism

Nästan tre av fyra personer med autism och normal eller hög begåvning drabbas någon gång av depression. Ändå går patienter miste om behandling på grund av sin funktionsnedsättning.

– Anpassa behandlingen, var tydlig, lyhörd och prestigelös, är några av psykiatrikern Tove Lugnegårds råd till behandlare.

Tove Lugnegårds forskning handlar
om psykisk ohälsa hos personer
med autism.
När en person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är deprimerad eller har ångest kan psykoterapi, läkemedel och anpassning av miljön ingå i behandlingen.

– Precis som alla andra har de här patienterna rätt till god psykiatrisk vård när de behöver det. Ändå förekommer det att patienter inte får behandling för att de har en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning, säger Tove Lugnegård, överläkare i psykiatri vid Psykiatriska mottagningen Kronan och forskare.

En förklaring är att de flesta behandlingsstudierna är gjorda på patienter utan funktionsnedsättning, vilket gör det svårare att utveckla bra behandlingsstrategier.

– Det betyder att vi vet för lite om hur de gängse behandlingsmetoderna fungerar om man också har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns beprövade behandlingsmetoder i våra riktlinjer, men som kliniker måste man försöka anpassa behandlingen och ta hänsyn till funktionsnedsättningen, säger Tove Lugnegård.

Sårbara grupper

Psykisk ohälsa är vanligt vid alla typer av funktionsnedsättning. Det handlar till exempel om depression, ångesttillstånd, tvångssyndrom, psykos, bipolär sjukdom och beroendesjukdom. Personer med autismspektrumdiagnos, ASD, är särskilt utsatta.

Maria Unenge Hallerbäck
Bland vuxna som har ASD och normal eller hög begåvning har 70 procent haft minst en depression, 50 procent har haft upprepade depressioner och 50 procent någon form av ångesttillstånd. Det visar en studie av Tove Lugnegård och Maria Unenge Hallerbäck vid Göteborgs universitet.

– Att depression och ångest är vanligt hos ”aspisar” kände jag mycket väl till från min kliniska vardag, men när jag sökte i litteraturen hittade jag nästan inga studier. Då insåg jag hur viktigt det var att bidra med just det vetenskapliga arbetet.

Sedan studien publicerades har annan forskning bekräftat de höga siffrorna. Ett färskt exempel är den stora registerstudie som nyligen visade att självmord bland kvinnor med autism utan intellektuell funktionsnedsättning är tio gånger vanligare än i befolkningen som helhet.

Anpassad terapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, ingår i alla vårdprogram vid depression och ångestsjukdom. Metoden bygger helt och hållet på kommunikationen mellan behandlare och patient och därför krävs särskild anpassning.

– Du måste ha koll på patientens kognitiva nivå för att kunna anpassa arbetssättet när du arbetar psykoterapeutiskt.

Det är också en större utmaning för en psykiater att diagnosticera psykisk sjukdom hos en patient som har ASD.

– Patienterna har ofta svårare att beskriva hur de känner sig. De kan också ha ett kroppsspråk och en mimik som är svårare att avläsa. En person som ler så mycket kan ju inte vara deprimerad. Eller tvärtom: Ett så blankt och uttryckslöst ansikte tyder på depression.

Minska stressfaktorer

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har ofta ett förhöjt stresspåslag till följd av yttre påfrestningar i miljön. Det ökar risken för psykisk ohälsa. En viktig del av behandlingen är därför att minska stressfaktorer i omgivningen, men enligt Tove Lugnegård räcker det inte alltid.

En mix av bilder på behandling Varje patient behöver en anpassad mix av behandling och insats.

– Boendestöd kan vara rätt för en person men inte för en annan. Jag har träffat ganska många patienter med Aspergers syndrom som inte fått adekvat läkemedelsbehandling mot depression för att man enbart fokuserat på att minska stressfaktorer. Men motsatsen har också varit vanligt: enbart antidepressiv medicin utan helhetssyn på patientens livssituation. Att anpassa ”mixen” av insatser till den enskilda patienten är en stor del av läkekonsten inom psykiatrin.

Med sin forskning om psykisk ohälsa hos personer med ASD är Tove Lugnegård en av de forskare som har flyttat fram positionerna inom neuropsykiatrin.

– De senaste tjugo åren har det skett en enorm kunskapsutveckling när det gäller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, men trots stora framsteg återstår mycket att göra, säger Tove Lugnegård.

Toves råd

Tove Lugnegårds råd till behandlare som träffar patienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Anpassa kommunikationen

 • Var tydlig, konkret och lyhörd.
 • Tydliggör syfte och sammanhang.
 • Använd visuellt stöd:
  • Papper och penna eller whiteboard
  ​• Agenda för samtalet
  • Samtalssammanfattning
  ​• ”Ritprat” och visuella skalor
  • Plus-minus-listor
 • Var inte för snabb att dra slutsatser.
 • Stäm av slutsatser.
 • Var prestigelös: be om ursäkt och backa när missförstånd uppstått.
   

Identifiera och minska stressfaktorer

 • Vanliga stressfaktorer rör skola, arbete, vardagsliv, myndigheter.
 • Ta hjälp av patientens nätverk.
 • Leta efter ovanliga stressfaktorer.
   

Behandlingsinsatser

 • Utgå från vanliga riktlinjer.
 • Anpassa behandlingen – det behövs ofta.
 • Neka inte specifik behandling på grund av funktionsnedsättning.
   

Ta del av nya rön och hjälpmedel

 • Utvecklingen går snabbt, håll till exempel koll på nya mobil-appar.
   

Arbeta tvärprofessionellt

 • Samarbeta med andra professioner.
 • Lär dig vad andra verksamheter gör och tala inte illa om dem.
 • Samverka med andra verksamheter till exempel habilitering-psykiatri eller psykiatri-kommun-Försäkringskassa.
 • Lämna inte över samverkansansvaret till personen själv. Be om tillstånd att ta kontakt.
 • Använd SIP (samordnad individuell plan) vid långsiktig samverkan.
   

Lästips!

Litteratur för professionella inom psykiatri, habilitering och kommun
Motiverande samtal vid autism och adhd. Liria Ortiz, Anna Sjölund, 2015.

Vill du ha hjälp? Nej tack gärna! Att ge stöd till personer med adhd och Aspergers syndrom.
Carolina Lindberg, Jill Carlberg Söderlund, Agneta Lindberg, Malin Valsö, 2014.

Pedagogiska samtal i psykiatrin: bemötande och behandling av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Marie Julin, 2013.
 

Läs om författaren Paula Tillis erfarenheter som patient med Aspergers syndrom

Läs mer:

attention-riks.se
autism.se
autismforum.se