Långvarig smärta vanligare hos barn med NPF

Mer än vart fjärde barn som söker vård för långvarig smärta har neuropsykiatriska symtom. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

Av de 146 barn och ungdomar som ingick i studien uppfyllde 14 procent kriterierna för kliniskt signifikant autism och 20 procent kriterierna för kliniskt signifikant adhd. I befolkningen i samma åldrar är motsvarande andel omkring 1,5 procent för autism och drygt 5 procent för adhd.

Åtta av tio har huvudvärk

Sju av tio av de undersökta barn och ungdomarna angav att de led av smärta varje dag och resten hade ont flera dagar i veckan.Tre av fyra kände smärta från tre eller fler kroppsdelar, och huvudvärk var den vanligaste smärtan, det drabbade åtta av tio.

Föräldrarna fick besvara enkäter med totalt 175 frågor om neuropsykiatriska symtom och beteenden som med hög precision kan identifiera personer med misstänkt adhd eller autismspektrumtillstånd.

Trots den kraftiga överrepresentationen av neuropsykiatriska symtom var inte Camilla Wiwe Lipsker förvånad.

– Nej, egentligen inte. Jag har tidigare gjort utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och när jag började jobba med barn med kronisk smärta tyckte jag mig se liknande drag mellan patientgrupperna, säger hon.

Dopaminsystemet intressant

Sambandet väcker förstås viljan att hitta orsaken eller orsakerna bakom, men ännu så länge finns det bara ett antal oprövade hypoteser.

– Vi vet att det finns en dysreglering av dopamin vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att dopamin är kopplat till uppmärksamhet. Det finns också en del forskning på smärta där man sett kopplingar till dopamin. Det skulle vara väldigt intressant att studera dopaminfunktionen hos dessa barn, säger Camilla Wiwe Lipsker.

En annan hypotes som hon lyfter fram är den sensoriska känsligheten.

– En del av barnen med autism har en sensorisk överkänslighet. Ljud och ljus kan ge smärta medan andra stimuli som normalt uppfattas som smärtsamma inte ger det. Den här sensoriska dysregleringen ingår till och med i de diagnostiska kriterierna för autismspektrumtillstånd, säger Camilla Wiwe Lipsker.

Föräldrastödet viktigt

Det finns också andra intressanta samband mellan de båda patientgrupperna, menar hon.

– Gemensamt för behandling av båda grupperna är att man arbetar med det sammanhang som barnen befinner sig i. Det handlar mycket om struktur och föräldrastöd. Att försöka optimera sammanhanget så att det hjälper patienterna till ett beteende som är mer funktionellt. Vid smärta handlar det om att inte undvika sådant man vill göra och vid neuropsykiatriska funktionshinder handlar det om att skapa en struktur som underlättar att till exempel komma igång med saker. Det finns en del paralleller här, säger hon.

I båda fallen handlar det väldigt mycket om den miljö barnet befinner sig i och här har föräldrarna en viktig roll. Föräldrastödsprogram där föräldrarna fick lära sig att hantera barnens smärta på ett annat sätt gav väldigt goda effekter på föräldrarnas funktion i förhållande till sina barns smärta, enligt en tidigare studie av samma forskare.

Ett annat intressant fynd är att barnen med neuropsykiatriska symtom angav att deras smärta ökade vid typiska neuropsykiatriska problemområden som exempelvis i skolan eller i familjesituationer.

Diagnos och adhd-läkemedel

Trots att det var 26 procent av barnen och ungdomarna i studien som uppvisade symtom på adhd och/eller autism var det färre än fem procent som hade någon neuropsykiatrisk diagnos.

I en uppmärksammad fallrapport som Camilla Wiwe Lipsker har publicerat visar hon hur en neuropsykiatrisk diagnos följt av behandling mot adhd dramatiskt kunde minska smärtförekomsten hos en flicka.

– Man skulle kunna tänka sig att om man upptäcker smärtpatienter med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så rekommenderar man en utredning. Vissa av dem kanske skulle få en diagnos och för dem skulle det kunna vara ett alternativ. Det skulle vara en jättespännande studie att göra. Vad händer med smärtan om vi behandlar för deras neuropsykiatriska symtom?