Hjärnskadecenter ger barn och vuxna långvarigt stöd

Varje år drabbas cirka 70 000 personer av förvärvad hjärnskada i Sverige. Orsaken kan vara till exempel stroke, hjärntumör, våld mot huvudet eller infektioner. Det innebär ofta en mycket stor förändring i livet.

– Funktionsnedsättningarna kan se mycket olika ut beroende på vilken del av hjärnan som är skadad och vilken typ av hjärnskada personen har drabbats av. Flera funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada är ”osynliga” och kan vara svåra att förstå för såväl patienten som personer i omgivningen, säger Ylva Kruse, enhetschef för Hjärnskadecenter, Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. Centret består av två team, Hjärnskadecenter vuxna och Hjärnteamet barn.

Både Hjärnskadecenter vuxna och Hjärnteamet barn arbetar med långsiktiga rehabiliteringsåtgärder för att få vardagen att fungera så bra som möjligt.

Hjärnskadecenter vänder sig till vuxna som har drabbats av svår förvärvad hjärnskada mellan 13–64 års ålder och som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), personkrets 2 eller 3.

– Det handlar om personer som har ett omfattande och stort hjälpbehov i vardagen samt komplexa funktionsnedsättningar inom flera områden.

Hjärnteamet vänder sig till barn i åldern 2–17 år med varaktiga kognitiva svårigheter efter förvärvad hjärnskada. Barnen har inte så omfattande kognitiva svårigheter att de har fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Hjärnteamet har möjlighet att följa barnet och familjen under flera år och ge långsiktig rådgivning och stöd.

– De flesta barn och ungdomar vi har kontakt med går i vanlig skola eller förskola. Vi tar bland annat fram kognitivt stöd i hemmet och delar med oss av kunskap till föräldrar och personal i förskola och skola. Vi ger också en grundkurs för föräldrar om förvärvad hjärnskada hos barn en gång per termin.

Hjärnskadecenter och Hjärnteamet har hela Stockholms län som upptagningsområde. Personalen arbetar tvärprofessionellt i team.

– Våra patienter har inte en medfödd funktionsnedsättning, utan upplever ett stort trauma när funktionsnedsättningen drabbar mitt i livet, under barndomen eller tonårstiden. Det blir en stor förändring för både den som insjuknat och för övriga familjemedlemmar.

Hjärnskadecenter och Hjärnteamet ingår i vårdkedjan för rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada och har ett nära samarbete med olika rehabiliteringskliniker i hela länet och med flera olika intresseorganisationer.

– Till oss kommer patienterna oftast via en rehabiliteringsklinik eller annan vårdgivare som skickar remiss till oss. Patienten, föräldrar, närstående eller företrädare kan också ringa själva, skicka en skriftlig ansökan per post eller ta kontakt genom att logga in på 1177.se.

På enheten finns också ett specialiserat team som arbetar med personer som har långvarig svår medvetandestörning efter förvärvad hjärnskada, PDoC-teamet (Prolonged Disorders of Consciousness). Teamet har ett nära samarbete med Hjärnskaderehab vid Danderyds sjukhus.

– I PDoC-teamet finns medarbetare som har över 20 års erfarenhet av de patienterna, säger Ylva Kruse.

> Hjärnskadecenter

Hjärna tillsammans

Hjärnskadecenter deltar också i ett samverkansprojekt med intresseorganisationer, vårdgivare från hela vårdkedjan, anhörigkonsulenter från olika kommuner och privata utförare av daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada.

Projektet Hjärna tillsammans ska bryta social isolering, öka självständigheten, förebygga och mildra psykisk ohälsa, främja det friska och stärka egna läkande krafter hos personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Projektet finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

> Hjärna tillsammans